Fotograaf boos op EO

lock-omarmt-goedgelovigNaast de copyright-jagers van Auxen behoren fotografen tot de meest gênante ‘handhavers’ op het web. Ze zijn soms ook niet bijster intelligent. Zo ontvingen we dit boeiende schrijven van een fotograaf die we geaonimiseerd opvoeren als Flip Opgefokt, gericht aan de Evangelische Omroep.

Evangelische Omroep, inzake Goedgelovig.nl
Afd. Juridische Zaken
Oude Amersfoortseweg 79
1213 AC Hilversum

Betreft: inbreuk auteursrecht

Geachte heer of mevrouw,

Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende. Als fotojournalist ben ik genoodzaakt bij voortduring opsporing te laten verrichten naar inbreuken op mijn auteursrecht. Ik heb vastgesteld dat de website goedgelovig.nl, waarvan u als omroep eigenaar bent (zie bijlage) op 30-12-2010 een artikel online heeft gezet met als onderwerp “X” (zie bijlage). Daarbij staat een foto van Y. van mijn hand.

Voor gebruik van deze foto is door u noch toestemming voor openbaarmaking gevraagd, noch heeft u deze gekregen zoals vereist op grond van de Auteurswet. Hiermee heeft u inbreuk gemaakt op mijn auteursrecht en daardoor lijd ik schade en blijf ik voortdurend schade lijden. Ik moet u hiervoor helaas aansprakelijk stellen.

Ik verzoek u derhalve, en zonodig sommeer ik u, om mijn foto te verwijderen binnen 48 uur na ontvangst van dit schrijven, de betrokken foto verwijderd te houden en mij hiervan een bevestiging te sturen.

In regel verstrek ik na verzoek en inwilliging van verzoek, toestemming tot gebruik van beeldmateriaal tegen het geldend tarief van 250 euro. Voor de berekening van de schade neem ik als uitgangspunt de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie (zie bijlage) welke ik in mijn bedrijf hanteer. Zoals u begrijpt bent u met mij een verplichting aangegaan van rechtswege nadat u de foto zonder mijn toestemming en dus onrechtmatig heeft gepubliceerd. De Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie die ik -zoals gesteld- hanteer, stellen dat ik aanspraak kan maken op een vergoeding van 300 procent van het normale bedrag aan vergoeding, zijnde 3 x 250 euro = 750 euro totaal. Hoewel voornoemde leveringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zijn ze in de branche gebruikelijk en gelden ze in de rechtspraak als maatstaf voor het vaststellen van de schade.

Ik wil deze casus met u thans minnelijk regelen en doe u een schikkingsvoorstel, inhoudende dat ik de vordering thans beperk tot 600 euro en u beleefd verzoek deze binnen veertien dagen na dagtekening te voldoen op mijn bankrekeningnummer 6666666, t.n.v. Overbelicht Fotoprodukties, o.v.v. schadeloosstelling EO/Goedgelovig, waarna ik u finale kwijting zal verlenen.

Voor vragen met betrekking tot het auteursrecht in het algemeen verwijs ik naar http://www.auteursrecht.nl.

Hierbij wil ik benadrukken dat betaling van de schadevergoeding niet betekent dat u de foto op uw site mag laten staan. Indien u (voortzetting van de) publicatie van de foto wenst, dient u mij dit zo spoedig mogelijk per e-mail via info@overbelicht.nl te laten weten, zodat ik toestemming voor gebruik van de foto kan verlenen en u een factuur kan toezenden.

Mocht u niet volledig of niet op tijd zijn met de betaling van voornoemde schadevergoeding, dan zie ik mij genoodzaakt mij te wenden tot de Advocaten & Juristen van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten).

Hoogachtend,
Flip Opgefokt, Overbelicht Fotoprodukties

Het opgewonden standje blijkt regelmatig gristengekkies te fotograferen voor diverse media, maar een foto van Y. konden we gekoppeld aan zijn naam via Google niet vinden. Daarnaast is hij gespecialiseerd in dieren. Een soort dierentuinfotograaf dus, daar betaal je ook altijd teveel voor.

Mensen meteen financieel bedreigen lijkt ons nogal een contraproductief businessmodel. Dan denk je niet: ‘Wat een aardige vent. Die gaan we binnenkort eens inhuren voor een klus’. Affijn, toch maar vriendelijk en zakelijk reageren:

Geachte heer Opgefokt,

In reactie op uw nogal onsympathieke e-mail het volgende:

1. U beroept zich op uw auteursrecht, maar levert geen enkel bewijs dat u de betreffende foto hebt gemaakt. Iedereen kan wel mailen, een paar screenshots maken en zeggen dat hij auteursrechthebbende is. Gelieve uw verzoek eerst deugdelijk te onderbouwen.

2. De foto waar u naar verwijst is afkomstig van de website Z. Bij deze foto is geen fotograaf of rechthebbende vermeld. Een van onze redacteuren heeft bij het schrijven van zijn bericht redelijkerwijs aangenomen dat de foto door Y. zelf voor promotiedoeleinden (zijn spreekbeurten) is gebruikt. Het is gangbaar om promotiefoto’s gewoon te gebruiken, daar zijn ze immers voor bedoeld.

3. Wij gebruiken als niet-commercieel weblog alleen rechtenvrije foto’s of foto’s waarbij vooraf toestemming is gevraagd. Als een rechthebbende zich meldt en zijn claim onderbouwt, wordt de foto verwijderd.

Met vriendelijke groet,
zonder dreiging van NVJ, advocaten en wat dies meer zij,

Redactie Goedgelovig

Dat was blijkbaar olie op het vuur van Opgefokt, want de fotograaf mailde furieus terug:

Geachte redactie,

1. Voor bewijs zie http://www.overbelicht.nl. [linkt naar de verkeerde foto]

2. Het is nogal brutaal en ongehoord om van websites beelden te downloaden zonder te controleren of er auteursrechten op rusten. Een simpel telefoontje naar de eigenaar van de website of Stichting IkKomNu zou duidelijk hebben gemaakt dat de auteursrechten bij mij berusten. En indien u rechthebbenden van foto’s niet kunt achterhalen, dient u zich te wenden tot de stichting Pictoright die de werkzaamheden heeft voortgezet van de Stichting Foto Anoniem.

3. Bij de betreffende foto is geen toestemming gevraagd en zijn er ook geen pogingen gedaan om deze te verkrijgen. Dat u de foto verwijdert is inherent aan de inbreuk die u pleegt. Feit blijft echter dat u deze zonder toestemming en dus onrechtmatig heeft gepubliceerd. Ik heb u een schikkingsvoorstel gedaan. Die handhaaf ik.

4. Ik adviseer u deze discussie niet voort te zetten op basis van gevoelens en veronderstellingen, maar de feiten voor te leggen aan de juridische afdeling van de EO, de eigenaar van goedgelovig.nl.

Hartelijke groet,
Flip Opgefokt, Overbelicht Fotoprodukties

Reactie GG:

Geachte heer Opgefokt,

We hebben duidelijk aangegeven dat we altijd in redelijkheid nagaan of er rechthebbenden zijn. Die hebben we niet op eenvoudige wijze kunnen traceren. We kijken bijv. standaard in Google of een foto elders ook voorkomt en of daar wel de fotograaf vemeld staat. De stichting die u noemt is ons niet bekend.

De foto is inmiddels verwijderd, want zoals gezegd: we gebruiken nooit commerciële foto’s, daar hebben we geen budget voor.

Als u meent uw onsympathieke schikkingsvoorstel toch te moeten handhaven, dan mag u dit zelf proberen af te dwingen bij de EO.

GG

Het is niet bekend of de afdeling Juridische Zaken van de EO Opgefokts claim heeft ingewilligd of hem subtiel heeft laten weten dat hij in een 1 april-grap is getrapt.

3 Reacties op “Fotograaf boos op EO”

 1. Johan zegt :

  De Auteurswet stamt uit 1912 en is nooit aangepast aan het internet. Het internet is gebaseerd op vrije informatiedeling. Er zijn allerlei manieren om je werk te beschermen, zoals een watermerkje of een c-tekentje in de foto’s aanbrengen met je naamsvermelding. Maar uiteindelijk heb je meer aan gratis verspreiding en naamsbekendheid.

  Deze fotograaf is gewoon lui. Duidelijk iemand van de oude stempel die niet snapt hoe het internet werkt.

 2. Pittig zegt :

  @ Flip (sonius)

  Ik wist niet dat jij fotograaf was!?

 3. TommyLee zegt :

  @pittig @flipsonius. Goed gevonden door flipsonius,Kom je ook zondag? @pittig ga je AT5 nu aanklagen bij bovengenoemde stichting??