Project GOSEN: geef je huis aan Ronald Plat

huisopdekop2013 is onbetwist het jaar van de doorbraak van de Gloriestoel. Mede dankzij Goedgelovig, maar vooral door de drijvende kracht achter de beenverlengers en wannabe dodenopwekkers: accountant Ronald Plat. De naamsbekendheid van deze enthousiaste Volendammer houdt gelijke tred met de opmars van de Gloriestoel en kreeg een enorme boost na een telefonisch interview met dagblad Trouw waarin hij bevestigde twee vermoorde slachtoffertjes van een familiedrama te kunnen opwekken uit de dood. Maar naamsbekendheid is natuurlijk niet het doel van de Gloriestoel. Of toch wel?

Er blijkt namelijk een Plan klaar te liggen, wachtend op een geschikt moment om te worden ‘uitgerold’ in Nederland. Dit plan is vier jaar geleden, om precies te zijn: op 26 juli 2009, op bovennatuurlijke wijze toevertrouwd aan Ronald Plat. De naam: Het GOSEN project.

Waar gezalfden als Rob Allart, Gert-Jan Agtereek en Erik Spruyt struikelden over hinderlijke regelgeving, onbetrouwbare zakenpartners, een achterdochtige AFM, een matige uitwerking van hun plannen of onvoldoende naamsbekendheid waardoor het te kleinschalig bleef zal het GOSEN project, mits goed getimed, een eclatant succes blijken. Ronald Plat is vanzelfsprekend dolenthousiast. Zo enthousiast dat hij dit plan al heeft laten circuleren onder intimi. Omdat zich onder deze intimi en hun echtgenoten óók weleens een GG-lezer bevindt, is een voorpublicatie van deze profetie hierdoor onvermijdelijk gebleken.

GOSEN, EEN GRISTELIJKE VRIJSTAAT!

GOSEN. De Bijbelvaste lezer weet uiteraard direct wat hiermee wordt bedoeld. Gosen was de regio in Egypte waar de Israëlieten woonden ten tijde van hun slavernij. Gosen was bijzonder: plagen zoals steekvliegen, veepest en hagel troffen geheel Egypte behalve Gosen.

Wat vier jaar geleden onvoldoende werd beseft en ook anno 2013 nog niet overal is doorgedrongen, is dat de financiële crisis de hele wereld en dus ook Nederland kei- en keihard zal raken. Dankzij het GOSEN project zullen Ware Gelovigen echter gevrijwaard kunnen blijven van financiële ellende. Ronald Plat zegt hierover:

plat-plannetje-van-god“Ik geloof dat Jesaja 60 voorzegt dat er een economische crisis komt zoals die er nog nooit geweest is in de geschiedenis op aarde en dat dit zelfs gevolgen zal hebben voor de voedselvoorziening. In Openbaringen 6:5 wordt geschreven over een zwart paard dat ervoor zal zorgen dat het voedsel op aarde schaars zal worden, behalve voor de Kinderen Gods, de mensen die bedekt zijn met het bloed van Jezus (vers 6). De val van het huidige economische systeem zal komen en wij lezen in het Woord dat de kinderen Gods hier niet door zullen worden getroffen.

Hoe zal dat mogelijk zijn? Ik geloof in een bovennatuurlijke bescherming en afbakening van de kinderen Gods in deze wereld. De Israëlieten verbleven ten tijde van hun slavernij nog steeds in het land Gosen, zoals dat was toebedeeld door Farao aan de familie van Jacob. Zoals God destijds Zijn volk beschermde zal Hij Zijn kinderen ook beschermen in het uur van duisternis dat nu over de aarde komt en reeds is gekomen. Daarnaast kunnen we lezen in Exodus 3:21-22 dat God bewerkte dat de Egyptenaren het Joodse volk gunstig gezind zou zijn en dat zij alle zilveren en gouden voorwerpen en klederen moesten meegeven aan het Joodse volk. God zegt zelfs in vers 22: ‘Zo zult gij de Egyptenaren beroven.’ En dat is precies wat in onze tijd ook zal gebeuren.

De visie die God mij gaf op zondag 26 juli 2009 was dat er een aparte economie van het Koninkrijk van God zal zijn op aarde die zal bestaan naast de huidige wereldeconomie. Net zoals Gosen omringd was door andere provincies in Egypte. Toch golden er andere regels in het land Gosen omdat God dit land had afgezonderd. Zo geloof ik dat God Zijn Kinderen in economische zin ook gaat afzonderen. Het project dat onderstaand wordt beschreven heet daarom ook ‘het Gosen project’.”

Net zoals het volk van Israël op bovennatuurlijke wijze werd bevrijd van het Egyptische slavenjuk, zo zullen Gods Kinderen worden bevrijd van het financiële juk van “seculiere banken en niet-christenen die veelal het land en het onroerend goed in deze wereld bezitten.” Want ook in onze dagen zucht het Volk van God onder slavernij, meent Plat.

“Op dit moment zitten heel veel Christenen diep in de schulden en zijn dus afhankelijk van hun schuldeisers. Het is niet Gods wil dat Zijn kinderen in de schulden leven. We kunnen lezen in Spreuken 22:7 – ‘De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener’. Aangezien het geld op dit moment in de wereld in handen is van banken die functioneren volgens de economische principes van deze wereld zijn de meeste Christenen dus knechten van de uitlener en zijn dus voor hun welzijn ook afhankelijk van de grillen van de wereldeconomie. Dit is niet Gods wil.

De verwachting is dat de huizenprijs binnenkort gaat instorten in Nederland en Europa. Indien een Christen zijn of haar huis heeft gefinancierd op 90 % of 100 % van de executiewaarde en de waarde in het economisch verkeer daalt onder de executiewaarde, is de kans zeer groot dat men de woning moet verkopen met verlies en dat men op straat komt te staan.”

Net als in de tijd van Mozes is de verlossing gelukkig nabij:

“Het Gosen project is volgens mij een vervulling van dit profetische woord om het vermogen van deze aarde (grond en onroerend goed) in handen te krijgen van het Koninkrijk van God.”

SAMENVATTING VAN HET PLAN

Het profetische project is, zoals je mag verwachten, verbluffend in genialiteit en eenvoud. Maar het is desondanks taaie kost, vandaar een bondige samenvatting.

– Er wordt een vereniging opgericht (naam: GOSEN).
– Christenen worden lid van GOSEN.
– Christenen halen hun spaartegoeden van de bank en stallen deze bij GOSEN tegen een christelijke rentevergoeding.
– GOSEN gebruikt dit geld voor een opkoopprogramma van onroerend goed.
– Christenen verkopen hun koophuis aan GOSEN voor de taxatiewaarde.
– GOSEN verhuurt vervolgens dit huis aan de verkoper voor een vaste huur.

Uiteindelijk zal dit zorgen voor de volgende situatie:

– Christenen zijn schuldenvrij.
– Christenen zijn verzekerd van een betaalbare huurwoning.
– Land en onroerend goed komt uiteindelijk in christelijke handen.
– Christenen komen los te staan van de wereldse economie.
– GOSEN zal dermate machtig zijn dat zij, en niet de onzichtbare machthebbers van de nieuwe wereldorde, de prijzen van land en onroerend goed zal bepalen.

De betrouwbaarheid van taxaties, rendementen, huurprijzen en rentmeesterschap is vanzelfsprekend tiptop in orde; laat dat maar aan een accountant over.

RONALD PLAT LICHT HET ZELF TOE

Voor wie de taaie kost van de ‘kleine lettertjes’ liever zelf leest, hier de letterlijke weergave van de profetie over de uitwerking van de plannen:

Er wordt een vereniging opgericht in Nederland of in welk ander land ook waar dit project wordt opgezet. De vereniging zal Christelijke en eventueel (aanstaande) Christelijke kapitaalverschaffers gaan bewegen om hun geld te investeren in deze vereniging. Alle deelnemers zullen lid worden van de vereniging en hun geïnvesteerde vermogen wordt aangemerkt als een lening. Op deze lening zullen zij een percentage rendement krijgen uitgekeerd dat afhankelijk is van de opbrengsten van de vereniging. De gedachte is dat de Christenen (en ook de eventueel niet-Christelijke deelnemers) elkaar gaan helpen om uit de schulden te komen.

Voor vermogende Christenen is dit een veilige belegging aangezien zij investeren in het Koninkrijk van God. Hun belegde vermogen zou anders alleen maar grote risico’s lopen indien zij zouden investeren in aandelen of hun geld als deposito op de bank zetten. Het rendement op spaartegoeden bij banken is namelijk minimaal. In de crisis die binnenkort over de wereld zal komen zal de hele economie die op dit moment functioneert onder de economische wereldprincipes volkomen doen instorten. Omdat de goudprijs ook wordt gedomineerd achter de schermen door niet-Christelijke mensen is deze investering ook geen optie.

Het geld dat binnenkomt in de vereniging zal gebruikt worden om land en onroerend goed te kopen van Christenen die op dit moment in de schulden zitten. Dit land kan gebruikt worden om goederen te verbouwen zodat er genoeg eten zal zijn tijdens de tijd van schaarste die over de wereld komt. Het onroerend goed van Christenen zal dus worden overgenomen door de vereniging.

Stel dat een Christen bijvoorbeeld een hypothecaire schuld heeft van 250.000 euro en zijn huis heeft op dit moment een waarde in het economisch verkeer van euro 270.000. Na het instorten van de huizenmarkt kan dit huis nog maar een waarde hebben van euro 200.000. Dit impliceert een vermogensverlies van euro 70.000. De bank zal de Christen waarschijnlijk gaan dwingen om af te lossen en als dit niet mogelijk is, om hun huis te verkopen omdat het onderpand qua waarde lager is geworden dan de hypothecaire schuld. De Christen zal dan met zijn of haar gezin op straat komen te staan. Dit moet te allen tijde worden voorkomen. Voor de Christen is het dus ook van belang om voor zekerheid te gaan.

De oplossing is dat de vereniging het huis overneemt tegen de waarde in het economisch verkeer op dit moment. De verkoper zal dan uiteindelijk wel zelf de overdrachtsbelasting (op dit moment 2 %) moeten voldoen, de vereniging zal vrij op naam kopen. De gedachte is dat als de huizenmarkt instort, het verlies voor de Christen nog groter zou zijn. Voor het opgeofferde bedrag van de Christen neemt de vereniging het verdere risico over van waardedaling. Met het ontvangen geld voor het huis kan de Christen zijn of haar hypothecaire lening direct aflossen bij de bank. Zij is op dat moment geen knecht meer van de uitlener (Spreuken 22:7). De Christen verliest dan wel haar hypotheekrente aftrek, maar het is allerminst zeker of deze aftrek in de toekomst wel in stand blijft.

De Christen die zijn of haar huis heeft verkocht wordt ook lid van de vereniging. Overeengekomen wordt dat hij het huis mag blijven bewonen tegen betaling van een huurprijs. Deze huurprijs zal, in tegenstelling tot de regels in het huidige economische wereldsysteem, NIET worden geïndexeerd. Net zoals een vaste rente in het geval van een hypothecaire lening heeft de Christen dus voor een lange periode zekerheid over de lasten die hij of zij moet betalen.

Indien een Christen wil verhuizen dan kan dat. De vereniging zal dan trachten om het huis weer te verhuren aan een andere Christen. Uiteindelijk zal het huizenbezit zo groot worden dat er een enorm aanbod is om te kunnen ruilen van huis met andere Christenen.

Indien Christenen in de toekomst hun baan verliezen kan het bestuur van de vereniging besluiten om een ‘crisis’ huur te rekenen, die lager ligt dan de maandelijks overeengekomen huur. Een team van Christelijke adviseurs en financiële specialisten zal deze aanvragen moeten beoordelen. Voorts zullen deze adviseurs moeten proberen om hun broeders en zusters te helpen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat onze broeders en zusters op straat komen te staan. Het Gosen project heeft een Christelijk uitgangspunt om elkaar te helpen en te dienen. Het project zal ook open moeten staan voor niet-Christenen om hen in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus en de principes van het Koninkrijk van God.

Het mooie van dit project is dat zowel de Christen die zijn geld investeert, als de Christen die zijn huis verkoopt aan de vereniging lid worden van deze vereniging. Alle Christenen zijn daarmee dan ook gezamenlijk eigenaar van een enorme hoeveelheid huizen en grond. Lezen we ook niet in Handelingen 2:44 – ‘En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk’. Door dit project hebben alle Christenen ook alles gemeenschappelijk, zowel de Christenen met geld als de Christenen die hun woningen en hun grond hebben verkocht zijn lid van de vereniging en nemen deel aan dit project. Degenen die geld uitgeleend hebben krijgen ook een bepaald percentage rendement op hun leningen. Dit rendement wordt bepaald uit de omvang van de ontvangen huurpenningen. Het grote voordeel is dat alle Christenen die meedoen met dit project GEEN schulden meer hebben in de wereld.

De vereniging zal NIET gaan handelen in onroerend goed en dus niet gericht zijn op economisch gewin. Het ontvangen rendement aan huurpenningen zal ook één op één worden uitgekeerd aan de mensen die een rendement moeten ontvangen op hun geïnvesteerde vermogen. De enige onkosten die deze vereniging zal hebben zijn de kosten van administratie van de huurpenningen, kosten van makelaars en er zal een accountant moeten worden aangesteld om een jaarrekening te voorzien van een goedkeurende verklaring, zodat voor alle deelnemers duidelijk is dat het project betrouwbaar is. Getracht dient te worden om de onkosten te beperken en zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken.

Waarom is gekozen voor een vereniging en niet voor een andere rechtsvorm? Een vereniging heeft als kenmerk dat zij alleen leden heeft en door het feit dat deze vereniging alleen open staat voor Christenen is sprake van een ‘besloten kring’. Organisaties die worden aangemerkt als een besloten kring vallen niet onder de controle van de AFM. Het is van groot belang dat deze organisatie los komt te staan van de huidige wereldeconomie en niet onderworpen is aan dergelijke instanties, die onder leiding staan van ‘de overste van deze wereld’.

Indien deze opzet in ieder land wordt opgezet zal een dergelijke vereniging uiteindelijk een enorm onafhankelijk orgaan worden dat feitelijk een enorme invloed zal krijgen in de huizenmarkt, omdat zij zo’n groot aandeel van de huizenmarkt en een grote hoeveelheid land bezit. Door de invloed die zij uiteindelijk zal krijgen zal de vereniging feitelijk de prijsstelling bepalen op de huizenmarkt. De ontwikkeling op de huizenmarkt zal dan niet langer worden bepaald door de onzichtbare machthebbers van de economische wereld, die hun nieuwe wereldorde aan het bouwen zijn.

Het bestuur van de vereniging zal worden gekozen door de leden en zal moeten bestaan uit een groot aantal betrouwbare mensen die zich belangeloos zullen inzetten voor dit project. Ook het team van adviseurs en financiële specialisten zal moeten bestaan uit mensen die hun diensten belangeloos zullen aanbieden. Voorkomen moet worden dat dit project een aantrekkingskracht zal hebben op mensen wiens enig motief is om hier financieel beter van te worden.

Het idee van dit project is dat mensen elkaar dienen en helpen en dat het vermogen van de volken (land en onroerend goed) uiteindelijk in handen komt van Christenen.

Ik geloof dat dit plan een vervulling is van de bijbelse profetiën inzake de bescherming van Gods kinderen tijdens de economische malaise op deze aarde vlak voor de wederkomst van Jezus. Vele ongelovigen zullen ook willen meedoen met dit project waardoor de rijkdom van de wereld zal toestromen naar het Koninkrijk van God. Door de grote hoeveelheid land en landbouwgrond zullen de Christenen wel eten hebben en zal de rijkdom van deze wereld, net als in de tijd van Jozef, naar de Christenen toevloeien in ruil voor eten.

Dit project is tevens naar de ongelovige wereld toe een bewijs van de grootheid en voorziening van God en daarnaast een getuigenis dat Christenen elkaar lief hebben en zorg dragen voor elkaars lasten.

Van belang voor het slagen van dit project is dat zeer veel mensen gaan meedoen en dat met name de Christenen die vermogend zijn gaan inzien dat ze hun geld beter kunnen beleggen in een project van het Koninkrijk van God, dan in de onzekere economie die beheerst wordt door de principes van satan.

Ronald Plat
Volendam, Holland
Ontvangen op zondag 26 juli 2009

Morgen op Goedgelovig: de visie van twee deskundigen op het GOSEN project.

Advertentie

154 Reacties op “Project GOSEN: geef je huis aan Ronald Plat”

 1. Chilion zegt :

  Nu al op GG, de visie van mij:

  Wat een dwaas….. Gaat er werkelijk iemand in die mooie praatjes trappen?

 2. afolus zegt :

  Na het lezen van dergelijke vroomheid verkregen uit het hart van god heb ik een nostalgische ingeving over Mattheüs 6:19-21…

  Wat is het heerlijk dat je als gristenen “volledige bescherming” mag genieten;
  zeker als het gaat om hoofdpijntjes en beenverlengingen….

  Maar de christelijke broeders en zusters die de ramp op de Filippijnen niet overleefden hebben toch weer mooi het nakijken.

  Inconsequenties… 😖😔

  Plat, ga je schamen…,

 3. Im Gegenteil zegt :

  Ja hoor, alsof benen verlengen niet genoeg was, komt er ook hier weer een typisch gristelijke aap uit de mouw: GELD! Mammon! Je moet toch wel heeeeel dom en naief zijn om hier je geld in te steken.
  Prachtig ook om te zien hoe zij geloven, dat dit een veilige belegging is:

  “Voor vermogende Christenen is dit een veilige belegging aangezien zij investeren in het Koninkrijk van God.”

  Hoe DOM kan je zijn? Wie gelooft dit nu werkelijk? Gaan hier serieus gristenen op in? Vast wel. Rob Allart kreeg het tenslotte ook al voor elkaar.

  Keer op keer gaan dit soort gristelijke geldzwendels mis, met alle financiele gevolgen voor de gedupeerden. Christenen en geld: het is een ONMOGELIJKE combinatie!!!

 4. Thomas zegt :

  Oh lieve help. Ik ben op zoek gegaan naar de knop ‘satirische nieuwsdienst’ maar kon ‘m niet vinden. Jammer trouwens van die banner. 263.666 huizen te koop had beter gepast.

 5. Sok zegt :

  Man, man, man. Weer bijzonder hoeveel zo een palingboer uit enkele zijdelingse vermeldingen over het land Gosen kan vissen. Gaat het in Exodus nog alleen maar over een landstreek die van vliegen en hagel gespaard werd, de Gosen van Plat wordt een (land? provincie? dorp? woonwijk midden in Almere?) waar andere regels gelden. (Ik ben dan altijd weer benieuwd wie die regels gaat maken en zo, maar dat horen we waarschijnlijk later pas.) Tot dan domineren vooral beelden van Orania en Oneida mijn gedachten.

  Ik ben zeer benieuwd naar het commentaar van de deskundigen.

 6. afolus zegt :

  @Im Gegenteil
  Gelukkig heeft de goede god Ronald Plat opgedragen zijn plannen niet direct ten uitvoer te brengen maar te wachten op “aangename tijd des Heren”.
  Mogelijk is dat de bodem in de huizenmarkt…

  Goede rendementen met niet-geïndexeerde huren leiden tot forse vermogensverliezen. Zeker als de accountant van de vereniging zijn wel-geïndexeerde uurprijzen in rekening blijft brengen.

  En wie zou de accountant van de vereniging Gosen zijn…?
  Jawel….. 😎

 7. mafchauffeur zegt :

  Sinds enkele dagen is de website van de Stichting Het Grote Visnet gereed.

  In de doelomschrijving staat gelukkig niets over GOSEN. Verstandig, want je moet je vooral niet de fout maken om teveel activiteiten in één stichting of BV te stoppen.

  De weduwen en wezen zijn weer spekkoper, zie ik.
  http://www.hetgrotevisnet.nl/doel/

 8. mafchauffeur zegt :

  Het opwekken van doden behoort uiteraard wél tot de kerntaken. 🙂

  Wat wij doen
  De stichting ondersteunt het werk van Ronald Plat op straat. Onder de naam “gloriestoel” onderwijst hij mensen over Bijbelse genezing en neemt hij teams mee de straat op met een stoel en een banner om de zieken te genezen. Voorts worden er door hem “kick-start” trainingen door het land gegeven om wedergeboren gelovigen te trainen hoe zij de zieken kunnen genezen. Ronald neemt dan kleine teams mee in de winkelstraten van hun woonplaats.

  Naast het genezen van de zieken maakt de Stichting zich ook sterk om de tweede opdracht van Jezus in Mattheüs 10:8 uit te voeren: wek doden op. Dit betekent dat een team mensen gaat bidden met overleden personen zodat zij terug zullen keren in hun (gezond) lichaam. Hierbij kunt u vooral denken aan mensen die door een ongeluk of door zelfmoord om het leven zijn gekomen. Daarnaast ook mensen of kinderen die door andere redenen zoals bijvoorbeeld ziekte voortijdig om het leven zijn gekomen.

  http://www.hetgrotevisnet.nl/over-ons/

 9. Oscar de Tweede zegt :

  @Wedden dat ….
  Wedden dat het bedrag van 3500 EUR aan huisvestingskosten zoals Het Grote Visnet dat vermeldt in de jaarcijfers over 2011, wedden dat dat bedrag is uitbetaald aan R. Plat!

 10. bramvandijk zegt :

  @Afolus

  Gelukkig heeft de goede god Ronald Plat opgedragen zijn plannen niet direct ten uitvoer te brengen maar te wachten op “aangename tijd des Heren”.
  Mogelijk is dat de bodem in de huizenmarkt…

  Inderdaad toevallig. In de praktijk is namelijk het enige waar hij het niet over heeft de exit optie. Eenmaal in het systeem kom je er niet meer uit. Als je wil verhuizen, krijg je van gosen een alternatief huis toegewezen.

  En dat moet ook: je wordt lid van gosen, zij betalen je huis af, maar je hebt geen schuld aan de vereniging, alleen dus de plicht om voor de rest van je leven bij gosen te huren. Immers, zodra je weg kan uit het systeem, zal gosen op zijn tijd ook huizen moeten verkopen met alle risico’s van prijsdalingen die daar bijkomen.

  Dus ja, wat is de winst van het systeem als huizenbezitter?
  1. Je moet voor de rest van je leven in een gosenhuis wonen (kunnen ze dat eigenlijk juridisch wel verplichten?) Plat stelt niet voor niets dat het heel groot moet worden om te kunnen slagen, anders is het aanbod erg klein en dat maakt het weinig aantrekkelijk om in te stappen.
  2. Je krijgt geen hypotheekrenteaftrek meer, waardoor woonlasten zullen gaan stijgen.
  3. Je bouwt geen vermogen meer op: samen met de hypotheek los je ook je schuld (deels) af waardoor je aan het einde van de rit vermogen hebt opgebouwd, bij gosen stopt dat, omdat je huur betaalt en daar niets van terugziet.
  4. Het kost je 2% overdrachtsbelasting om überhaupt lid te worden…

  Niet echt aantrekkelijk dus.

 11. John zegt :

  Hier word ik dus echt héél verdrietig van 😦
  Ik heb in maart (!) het vermoeden al uitgesproken dat Plat een andere motivatie moest hebben voor die hele Gloriestoel-onzin. Hier is het dus. Diep- en dieptriest. Ondertussen werd ik toen voor van alles en nog wat uitgemaakt omdat ik een artikel had geschreven over dit hele gebeuren, en nu blijk ik gelijk te hebben gehad met m’n onderbuikgevoelens. Ik vond die Plat van het begin af aan al niet te vertrouwen.

 12. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Leuk die website van het Grote Visnet.
  Eindelijk een garismatische stichting die wél transparant is…
  Een verkorte jaarrekening en een begroting over 2013 en zelfs al voor 2014…
  Duidelijk is dat ze wel grote ambities hebben maar geen grote inkomstenbronnen..
  De Heeere voorziet, 😇

 13. engel zegt :

  @John,

  Had je geen voorkennis? Zo niet, dan moet ik erkennen dat je een ware profeet bent en dat er een grote zalving op je rust.

 14. afolus zegt :

  Ave John, ave John, ave John.
  Hosanna..! 😄

 15. rob zegt :

  Ik vind het een goeie mop dat Ronald de bodemprijs voor je huis wil bieden en dat als aantrekkelijk aanbod neerzet, terwijl de woningmarkt weer aan het opkrabbelen is (voor zolang het duurt, dat dan weer wel) Bij de verkoop aan PLat heeft hij direct al winst # daar heeft hij over nagedacht#

 16. engel zegt :

  Die laatste zin in het artikel intrigeert me enorm. Ik probeer te ontdekken waarin de principes van Ronald Plat mbt de economie verschillen van de principes van satan, maar kan het niet ontdekken. Uiteindelijk wil Ronald Plat ook invloed hebben ipv satan, dus hij ziet satan als zijn voorbeeld? Een beetje verwarrend is het wel.

 17. rob zegt :

  @Engel en Afolus

  Ik had John en betere profeet gevonden als hij precies had geprofeteerd wat Plat van plan was. Nou gaat het om “een onderbuikgevoel” dat John achteraf duidt als wantrouwen, terwijl het makkelijk indigestie geweest kan zijn 🙂
  #Zo kan ik het ook#

 18. afolus zegt :

  @rob

  Laat maar eens wat van je profetische kunsten zien dan…. 😎

 19. Peter H zegt :

  Als ik Gosen even snel numeriek bereken, kom ik afgerond op 666.
  Als straks Christenen, vlak voor de wederkomst, een economisch overwicht zullen hebben, dan wordt het heel lastig voor de niet-christen om te kopen of te verkopen, als deze niet het merkteken van het Beest draagt.
  Er is maar 1 conclusie mogelijk met deze economische machtsovername van de christenen: Ronald P. is de antichrist!

 20. John zegt :

  @engel

  Dit plan van Plat kreeg ik ergens in augustus ofzo in handen ja. In maart had ik nog geen voorkennis, alleen een onderbuikgevoel. Helaas bleek dit wantrouwen terecht, en daar word ik best verdrietig van 😦

 21. engel zegt :

  @John,

  Verdrietig of boos? Soms is het goed om te emoties te uiten, dat helpt bij de verwerking ervan.

 22. bramvandijk zegt :

  @John
  Inderdaad heb je gelijk gekregen. Ik trek hierbij mijn kritiek terug, dat Plat gewoon een domme goedzak is, en schuif een heel stuk op richting Plat is een berekenende oplichter 😦

 23. TommyLee zegt :

  Er zitten wat aspecten in dit plan die overeen komen met een ander nieuw initiatief.
  Als je interesse hebt in een vorm waarin je als in nood verkerende eigenaar van een huis van je schuld afkomt door overdracht aan een andere club dan is dit waard te bestuderen: https://www.cmn-lcc-international.com/ Ik heb het zelf nog niet bestudeerd maar dit GG artikel deed me hieraan denken.

 24. afolus zegt :

  @bramvandijk
  Naast de door jou genoemde 2% overdrachtsbelasting is de gristenhuurder ook nog de kosten van een overdrachtsakte verschuldigd, inclusief kadasterkosten ook al gauw zo’n €700. Allemaal niet fiscaal aftrekbaar.
  De rente van de overblijvende “onderwater schuld” is veelal beduidend hoger en wordt aangemerkt als consumptief. Niet aftrekbaar dus.
  Broeder Plat ontneemt zijn leden hun geld, hun huizen en hun vrijheid.
  Als ze dan met lange tenen naar hem toekomen zal hij hen met overtuiging melden dat God weer een wonder heeft gedaan.. Shabba…

  Je kunt voor die prijs beter lid worden van een golfclub. 😀
  Dan kun je je agressie of verdriet nog eens lekker van je af slaan…

  Weer een nostalgische ingeving: “Laat u niet weder een slavenjuk opleggen” en
  “Gij zijt geroepen om vrij te zijn…”

  #tjongejonge, zo’n bijbelmemorisatiecursus van de Navigators werpt zijn vruchten af….# 😇

 25. mafchauffeur zegt :

  Indien deze opzet in ieder land wordt opgezet zal een dergelijke vereniging uiteindelijk een enorm onafhankelijk orgaan worden dat feitelijk een enorme invloed zal krijgen in de huizenmarkt, omdat zij zo’n groot aandeel van de huizenmarkt en een grote hoeveelheid land bezit. Door de invloed die zij uiteindelijk zal krijgen zal de vereniging feitelijk de prijsstelling bepalen op de huizenmarkt.

  Tsja. Dan heb je zo je best gedaan. Maar buiten de Mededingingswet gerekend. 😉
  https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm/
  Satan heeft sinds 26 juli 2009 bepaald niet stil gezeten.

 26. mafchauffeur zegt :

  @afolus:

  De rente van de overblijvende “onderwater schuld” is veelal beduidend hoger en wordt aangemerkt als consumptief. Niet aftrekbaar dus.

  Valt mee, is tegenwoordig nog 10 jaar aftrekbaar. 😎
  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/uw_hypotheek_of_lening/wat_is_aftrekbaar/aftrekbare_hypotheekrente/restschuld

 27. mafchauffeur zegt :

  @GG: wel lastig dat sinds kort sommige financiële woorden op de verbodslijst staan. 😦

 28. mafchauffeur zegt :

  @afolus:

  De rente van de overblijvende “onderwater schuld” is veelal beduidend hoger en wordt aangemerkt als consumptief. Niet aftrekbaar dus.

  Valt mee, is tegenwoordig nog 10 jaar aftrekbaar. 😎

 29. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Klopt. Time flies… 😄

 30. JK zegt :

  Enkele reis Veldwijk!

 31. Johan zegt :

  Goed dat een schema dat christenen geld afhandig wil maken eens van tevoren uitlekt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Ik vroeg me al af hoe de Gloriestoel ooit het ‘algemeen nut’ kon dienen, maar hij verwoordt het als volgt: ‘Daarmee vervult de Stichting ook een belangrijke maatschappelijke functie: het terugbrengen van de ziektekosten in Nederland. De Bijbelse manier van genezen van de zieken is namelijk gratis.’ Zou Jomanda daar ook mee wegkomen?

  @TommyLee: Dat plannetje ziet er ook niet erg fris uit.

  @afolus: Heb jij ook een bijbelmemorisatiecursus van de Navigators gedaan? Ben bang dat het bij mij aardig is weggezakt.

 32. afolus zegt :

  @JK
  Even de website van Veldwijk bekeken…

  angst-, fobie en dwangklachten;
  traumagerelateerde problematiek of
  verslavingproblemen.

  Waarvoor moeten Plat en zijn trawanten behandeld worden..?

 33. afolus zegt :

  @Johan
  Ja in een ver verleden heb ik de kleine kaartjes in lederen omslag op zak gehad.
  Omdat ik ook altijd een 9 of een 10 voor de maandagse psalmversjes scoorde, bleven de teksten bij mij blijkbaar langer hangen..

 34. afolus zegt :

  @mafchauffeur

  Indien deze opzet in ieder land wordt opgezet zal een dergelijke vereniging uiteindelijk een enorm onafhankelijk orgaan worden dat feitelijk een enorme invloed zal krijgen in de huizenmarkt, omdat zij zo’n groot aandeel van de huizenmarkt en een grote hoeveelheid land bezit. Door de invloed die zij uiteindelijk zal krijgen zal de vereniging feitelijk de prijsstelling bepalen op de huizenmarkt.

  Mogelijk zit hier de eigenlijk drijfveer van de Platjes: invloed en macht…

  Dergelijke opmerkingen doen serieuze mensen natuurlijk ook enigszins smalend hun neus optrekken…
  Wat een heerlijke nonsens toch allemaal.

  Het doet me allemaal denken aan een jochie van 10 die zo enthousiast is over het werk van een dirigent dat hij zelf een schoolkoor opricht, zodat hij zelf mag dirigeren. Twordtweerniks. 😄

  Ronald Plat lijkt de pinkstervariant van Dirk Scheringa te worden…

 35. fladderaartje zegt :

  “En Jezus zeide tot hen: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft een heleboel onroerend goed dat jullie na mijn vertrek allerlei voordelen zal bieden. In de eeste plaats hebben jullie dan alvast voldoende samenkomstruimten voor de zondagse diensten, de mannenvereniging, het kinderwerk en de vriendinnenweekenden. Verder kunnen jullie deze ruimten tegen concurrerende prijzen verhuren. De opbrengst hiervan kan onder andere gestoken worden in salarissen voor jullie zelf, zodat jullie niet hoeven te leven van een vriendenkring. Ook kunnen jullie een deel van de huizen gebruiken om te verhuren aan gelovigen. Je kunt dan gerust boven de marktprijs gaan zitten, omdat de opbrengst immers voor het koninkrijk is. Je weet nog wat ik gezegd heb over die talenten, he? Jullie taak is om het te verdubbelen. Het liefst elke drie jaar ofzo. Als jullie het een beetje slim aanpakken kunnen jullie binnen enkele decennia zeker 25% van het onroerend goed in Judea in handen hebben. De weg naar politieke invloed ligt dan voor jullie open, en het zal niet lang duren voor jullie genoeg in de melk te brokkelen hebben om alle andere religies te verbieden en een theocratie te stichten. Dit is het begin van het vrederijk. Hieraan zullen ze weten dat jullie mijn discipelen zijn. Dat jullie er financieel altijd warmpjes bij zitten”

 36. afolus zegt :

  @fladderaartje
  Amen, ja amen ja…
  Prachtige tekst!! 😊

 37. Boktor zegt :

  Dwaas.

  En als het idee werkelijk gelanceerd wordt en er zijn stumpers die er in stinken dan is het diep verdrietig.

 38. mafchauffeur zegt :

  @allen: joehoe. Het gaat hier om een Profetie hoor. Met vermelding van tijd, plaats en datum.

  Niet over menselijke plannenmakerij.

 39. fladderaartje zegt :

  “En Jezus zeide tot hen: Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u echter niet vervolgen. Wanneer dan het begin der weeen zal komen, kunt u zorgeloos doorgaan met het organiseren van fijne conferenties, christelijke groepsreizen en koffieochtenden. Niemand zal een haar op uw hoofd durven krenken, omdat u een zeer aanzienlijk per-centage van alle huizen, onderwijsinstituten, media imperiums, multinationals en oliebronnen zult bezitten. Er staat immers geschreven ‘verzamelt u geen schatten op aarde’. Geld in je ouwe sok, daar heb je niets aan. Je moet het goed investeren. Met het oog op het veroveren van de zeven bergen.” Zij vroegen dan aan hem, Heer, wat zijn die zeven bergen en hoe zullen wij weten hoe we ze moeten veroveren? Hij antwoorde hen: ‘Dit is nu nog verborgen. Maar wanneer hij komt, de grote apostolische herder van de revival alliance, zal hij u al deze dingen openbaren.”

 40. Wim zegt :

  Het was het wachten waard, en zie, een een nieuw gristelijk geldproject ontvouwd zich boven nederland. Heeft Plat nou niets geleerd van zijn genoemde voorgangers, Allard en de zijnen? Ik denk dat er velen zijn die nu bevestigd dat wellicht geld voor Plat een belangrijk item is. (O, ja hij is accountant hè) Ik vrees dat ie plat op zijn neus gaat. maar goed, dan heeft hij weer een team voor neusverlenging (pinokkio)

 41. afolus zegt :

  @fladderaartje
  Als je volledige vertaling gereed hebt, wil je dan even bellen?
  Je bent wat mij betreft begenadigd met grote gaven.
  Dank u here…

 42. rob zegt :

  Ik neem aan dat er in de door PLat verhuurde huizen straks geen steekvlieg te vinden is. Boeren doen er goed aan om land te huren van Plat, geen vogelgriep, geen varkenspest op het land van de christenen 🙂
  Mooi toch!

 43. afolus zegt :

  @GG
  Het is thans aan het geschieden: De openbaarwording van de fladderaars gods…

 44. ruub zegt :

  Wat me nog niet helemaal duidelijk wordt, is of dit Gosem-plan een luchtbalonnetje was, zoals dat andere gloriestoel-projectje http://www.nieuwe-gulden.nl/, of dat het iets is wat echt serieus uitgerold is/ wordt. 2009 is immers alweer een paar jaar geleden. Als leek zou je denken dat 2009/2010 het ideale moment was om zoiets te beginnen, nu is het momentum grotendeels al weg.

 45. mafchauffeur zegt :

  @ruub: tenzij de huizenprijzen nog tientallen procenten zullen gaan kelderen.

  USA tóch failliet, Euro naar de knoppen, uiteenvallen EU, dat werk.

  Een goede profetie kenmerkt zich tenslotte door de perfecte timing. En dat is meestal pas achteraf vast te stellen. 🙂

 46. afolus zegt :

  @ruub
  Jij bent helemaal een lekkere…!
  Zo kan je toch niet over goddelijke ingevingen praten…!
  Bedoel je dat het boek Openbaringen eigenlijk ook een soort luchtballonnetje is?

  Op Zijn tijd worden deze dingen duidelijk..😎

 47. ruub zegt :

  @maf @afolus
  Ah, het is me helemaal duidelijk. Ik dacht even te rationeel en te weinig profetisch :-).

 48. fladderaartje zegt :

  Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de vader is dit: Weduwen en wezen zo veel mogelijk marketen, zodat er geld binnengehaald kan worden voor het echte werk, namelijk je onbesmet bewaren van de financiele malaise van de wereld.
  (Jacobus 1:27)

 49. fladderaartje zegt :

  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op Ronald Plat. Die zal hen namelijk in de daarvoor bestemde ure openbaren hoe zij deze rijkdommen kunnen investeren, niet in ondernemingen die leiden tot vermeerdering van de rijkdom der goddelozen, doch in stichtingen die de dienaren Gods zullen voorzien van al het nodige. Indien zijn hun vertrouwen stellen op deze rechtvaardige, zal het schriftwoord aan hen bevestigd worden: “maak u daarom geen zorgen voor morgen, over hoe de huizenprijzen zullen fluctueren of waarmede gij de onderwaarde op uw hypotheek zult afbetalen. Uw apostolische herder en genezer weet immers wat gij nodig hebt! Een vaste maandelijkse huur onder andere. Daarom zeg ik u, zoekt eerst het koninkrijk van Gosen en al deze dingen zullen u toegeworpen worden”

  Naar 1 tim 6:17, 18 en Mattheus 6: 25-33

 50. Bert zegt :

  Het is simpelweg absurd hoe de redenatie gaat. Het begint met: geld hoort van God te zijn. Dan komt er een cirkelredenering (iedereen schuldenvrij!) en dan komt er de impliciete aanname dat in deze eerder verdorven markt geld verdient kan worden (hoe dan??). En dan gaan de kosten voor de baat uit, dus u, ja jij daar, moet nu, vandaag, investeren in God!

  Getverdemme. Blij met het internet; zo zijn er tenminste nog wat mensen beschermd.

 51. Wim zegt :

  Kan hij dit trouwens zomaar doen? Is er niet ergens jurisprudentie over dit soort zaken (Allard?).Of staat hij boven de grondwet?…….. Ja, dán is het een andere zaak!!

 52. Jan Hartman zegt :

  Bij Ronald Plat wordt je echt platzak………….beste mensen wees gewaarschuwd!!

 53. jopie zegt :

  Toch is het wel te waarderen dat plat inmiddels verder kijkt dan genezingen en bovennatuurlijke dingen. Hij beseft dat God ook iets te maken moet hebben met je geld en bezit. Hij moet alleen nog even leren wát je daar precies mee moet doen. Mss moet je die teksten naar plat opsturen fladderaartje 🙂

 54. mafchauffeur zegt :

  @fladderaartje:

  Hieraan zullen ze weten dat jullie mijn discipelen zijn. Dat jullie er financieel altijd warmpjes bij zitten

  🙂 🙂
  Geniaal

 55. Henny Snijder zegt :

  Jan Zijlstra was toch ook zoiets van plan?

 56. mafchauffeur zegt :

  wachtend op een geschikt moment om te worden uitgerold

  Misschien nog anderhalve maand wachten. Dan is namelijk de uitreiking van de Gouden Bikini 2013. 😉

  Torenhoog favoriet dankzij het telefonisch interview met Trouw.

 57. Jan Hartman zegt :

  om platzak te geraken moet je gewoon bij Plat aankloppen………weerietsandersdanbenenlangerbiddenofdodenopwekken.

 58. Professor Prietpraat zegt :

  wat een vriendelijke sympathieke man die zo gehoorzaam wil zijn aan alles wat God persoonlijk tegen hem zegt en die alleen het beste met de ander voor heeft en niet aan zichzelf denkt. Goed hoor! Er zitten wat haken en ogen nog aan zijn plannen maar God zal natuurlijk op Zijn tijd later de details openbaren aan zijn profeet en apostel Ronald Plat en dan de scherpe kantjes eraf vijlen. Glorie!

 59. Jan Wieling zegt :

  Onwaarschijnlijk, maar het begint er nu echt naar uit te zien dat de droom van Thomas More; ‘Utopia’, werkelijkheid gaat worden. LOL 😀

 60. vertue4 zegt :

  Mijn hemel, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op.

  Tot nu toe is iedere poging om het koninkrijk van God op aarde te vestigen geëindigd in diverse gradaties van ellende – profetisch bevestigd of niet.

  Het meest sprekende voorbeeld is toch wel Jan van Leiden met zijn doperse koninkrijk in Münster.

  Wanneer iemand ervan overtuigd is dat de ingevingen die hij heeft profetische autoriteit hebben is de (onheilige) geest uit de fles. Dan blijkt de matigende werking van gezond verstand, de kerkelijke traditie en de bijbel ineens van ondergeschikt belang.

  Maar waarschijnlijk zullen in het geval plat slechts enkele gezinnen financieel ten onder gaan. Heer ontferm U.

 61. TommyLee zegt :

  Waarom allen zo van streek?? Dit is toch het logische verlengstuk van de welvaartsprediking: Ik rijk en de hebberige volgelingen hebben het nakijken!!

 62. Dille zegt :

  Is de schuingedrukte tekst ook ergens online te vinden? Wat is de bron? Hoe komt GG aan dit plan? Ik vraag me af hoe actueel het nog is.

 63. afolus zegt :

  @Dille
  De geheimenissen des Heren zijn natuurlijk niet zo maar voor een iegelijk beschikbaar… 😎

 64. John zegt :

  @Dille

  Is de schuingedrukte tekst ook ergens online te vinden? Wat is de bron? Hoe komt GG aan dit plan? Ik vraag me af hoe actueel het nog is.

  “Ronald Plat is vanzelfsprekend dolenthousiast. Zo enthousiast dat hij dit plan al heeft laten circuleren onder intimi. Omdat zich onder deze intimi en hun echtgenoten óók weleens een GG-lezer bevindt, is een voorpublicatie van deze profetie hierdoor onvermijdelijk gebleken.”

  Dus, even vriendjes worden met Plat op facebook en het hem zelf vragen!

 65. Wilfred zegt :

  @John: Hulde, jongen! Goed voorspeld. John is ook onder de profeten! 🙂

 66. pknbroeder zegt :

  Trouwens op cip.nl nog een interessante discussie over de praktijken van broeder Plat gevonden.

  http://www.cip.nl/artikel/30658/God-wil-dat-alle-zieken-genezing-ontvangen

  hij wordt zowel verheerlijkt als een waar man des Heren alsook wordt hem het predicaat valse profeet opgeplakt.

  Interessant dit welvaartsevangelie: God wil dat alle zieken genezing ontvangen, en God wil dat alle gristenen veel kapitaal ontvangen, Plat als tussenpersoon inbegrepen 😉

 67. John zegt :

  @Dille

  Hier de aankondiging van Plat op facebook, dat hij dit plan wel wilde mailen:

  http://tinypic.com/r/1934uc/5

 68. John zegt :

  En hier in 5 delen het hele verhaal.

  Deel 1:

  http://nl.tinypic.com/r/2myax79/5

  Deel 2:

  http://nl.tinypic.com/r/zluf6b/5

 69. Wilfred zegt :

  @pknbroeder/fladderaartje:

  1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle accountants en financieel adviseurs, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle luxe en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen rijk worden en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, Ronald Plat, 6 die zichzelf onbaatzuchtig ter beschikking stelt om allen van hun schulden te verlossen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

  1 En nu iets voor u, armen! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. 2 Uw huis met achterstallig onderhoud is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. 3 Uw auto is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers niet gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt.

 70. Professor Prietpraat zegt :

  oja, hoewel je natuurlijk in dat plan je eigen huis gaat huren moet je natuurlijk niet gaan verlangen dat Plat het onderhoudt organiseert/ op zich neemt. Dat kan hij met zijn drukke agenda met het werk voor zijn ¨hemelse pappie¨ er echt niet bij hebben. Het onderhoudt zal je ook zelf moeten bekostigen en op je nemen. In ieder geval tot het Goshen Project na enige jaren vele honderden deelnemers heeft en een grote organisatie is geworden met een flink kapitaal en een goede boekhouding en organisatiestructuur en staf.

 71. Professor Prietpraat zegt :

  @Wilfred, bedankt voor de les ¨creatief met bijbellezen¨ wat al zoveel eeuwen door zovelen met succes wordt beoefend 😉

 72. Professor Prietpraat zegt :

  even een vlaag van taalkundige verstandsverbijstering vrees ik toen ik vorige reacties schreef 😦

 73. Wilfred zegt :

  @Prof. Prietpraat: Ik geef graag de credits aan Fladderaartje. Die zette dit keer de toon. 😉

 74. Benach zegt :

  Wat een doorzichtig pyramide(bouwers)spel. Kan iemand dit even financieel doorlichten ajb?

 75. Professor Prietpraat zegt :

  volgens mij wordt Plat betaald door TRIN om als bliksemafleider te fungeren. Mattheus was al die aandacht zo zat dat hij Plat heeft gevraagd voorlopig even heel veel controversiele dingen uit te halen en te zeggen op zijn Facebook pagina zodat de media TRIN wat meer links laat liggen.

 76. Bokkepoot zegt :

  Niet te geloven! (12x) 😯

  God zegt zelfs in vers 22: ‘Zo zult gij de Egyptenaren beroven.’ En dat is precies wat in onze tijd ook zal gebeuren.

  Fijne vent!

 77. Bokkepoot zegt :

  Doortrapte hufter of gewoon compleet van het Platje?
  Misschien beiden?
  Ik weet het ff niet meer!!

 78. Wilfred zegt :

  @Bokkepoot: Ja! Lekker is dat. Zijn die Egyptenaren na Moebarak en Morsi weer een beetje aan ’t bekomen, gaat Plat ze weer beroven!! Egyptofoob!

 79. pknbroeder zegt :

  @ Wilfred

  Met uitzondering van onze koptische broeders en zusters, die hebben eerst nog de mogelijkheid om te investeren in Gosen 😉

 80. pijpkaneel zegt :

  En wie is hier een naïeve knuppel? Juist, @pijpkaneel! Want die kwalificeerde de heer Plat als een pijnlijk botte onnozelaar, op dorpsniveau.
  Maar dit plan werpt wel een ander licht op deze meneer. Bah, bah, driewerf bah.

  Misschien is het verstandig dit vast preventief te melden bij de toezichthouders op de financiële markten. Voordat ie echt deze brokken gaat maken.

 81. Bokkepoot zegt :

  @pijpkaneel

  Pijnlijk is het zeker. Bot ook. En onnozel…. ja, eigenlijk ook wel. Alleen niet op dorpsniveau, helaas.

  Ik vind het werkelijk een ongelooflijk geflipt verhaal. Kan me er geen voorstelling van maken dat iemand dit bedenkt.

 82. mafchauffeur zegt :

  @Bokkepoot: toch is het slechts een variant op een soortgelijk plan dat al eens met succes in Nederland is uitgevoerd. Maar maakt natuurlijk wel een groot verschil dat het plan nu middels een concrete profetie tot een waar kind van God is gekomen. Destijds was het weliswaar een uitvloeisel van Het Réveil, maar de initiatiefnemers waren mogelijkerwijs toch zwaar behept met een Geest van Religie. 😉

  Overigens stemt de Tweede Kamer volgende week over wetgeving die het GOSEN project een vliegende start kan geven.

  Nee, dat is geen grapje. 😎

 83. Boktor zegt :

  Zijn er nog meer die net als ik voldoende vertrouwen hebben in de maatschappij in zijn geheel om te zeggen dat dit project nooit zal slagen?

  Het enige jammere is dat er altijd mensen zijn die er wel in stinken. En dat is zeer kwalijk.

 84. Bokkepoot zegt :

  @Boktor

  Zijn er nog meer die net als ik voldoende vertrouwen hebben in de maatschappij in zijn geheel om te zeggen dat dit project nooit zal slagen?

  Ik hoop dat mijn gezond verstand mij niet in de steek laat als ik zeg dat ik ook zonder vertrouwen in de maatschappij er van uit ga dat dit project nooit zal slagen. 😐

  *heeft laatste comment @mafschauffeur nog even niet gelezen*

  Maar dat er individueel mensen zijn die er in trappen is natuurlijk een gegeven. Stiekem denk ik dat dat dan gewoon hun eigen schuld is. Iets met ‘bord’ en ‘kop’ enzo.

  Aan de andere kant wens je dit niemand toe natuurlijk.

 85. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: de voorgenomen Uittocht uit Egypte was ook onwaarschijnlijk.
  Toch zijn die Egyptenaren er massaal ingestonken. :mrgreen:

  Het zou zomaar kunnen dat de Uittocht uit Egypte een voorafspiegeling was van dit Grote Plat Plan GOSEN project. De overeenkomsten zijn verbluffend:

  1) de uitvoering werd voorafgegaan door wonderen en tekenen (Toen: voor de troon van de farao. Nu: op de Gloriestoel)
  2) er was sprake van een Leider die aanvankelijk mislukt leek, alles kwijt was en helemaal opnieuw moest beginnen (Toen: Mozes. Nu: Plat)
  3) er werd massaal goud en zilver ingeleverd (Toen: bij de Israelieten. Nu: bij de GOSEN vereniging)
  4) dit goud werd later misbruikt (Toen: bij de productie van het Gouden Kalf. Nu: geen idee, maar daar komen we nog wel uit

 86. Bokkepoot zegt :

  Wordt er overigens nog een heldere definitie opgesteld van ‘De Christen’?
  Moet je aantoonbaar een minimaal aantal benen hebben verlengd?
  Ten minste één dode hebben opgewekt? Of althans, een concreet bewijs kunnen overhandigen dat je daarmee aan het oefenen bent geweest?

  Of is een riedeltje in tongen prevelen voldoende?

 87. Bokkepoot zegt :

  LOL @mafchauffeur 😀

 88. afolus zegt :

  Vrienden en vriendinnen, het Gosen-project is op 26/07/2009 rechtstreeks van de troon van god geopenbaard aan Ronald Plat uit Volendam/Bennebroek…

  Dit zijn niet de ideeën van een mens maar van god zelf..

  Dus als jullie dit niet snappen of willen snappen dan komt dat omdat jullie beperkt menselijk denken.

  Kirie eleison… 😎

 89. Bokkepoot zegt :

  @afolus

  Misschien moet God dan toch maar tegen zichzelf in bescherming worden genomen.
  Ach, de Beste Man wordt inmiddels ook een dagje ouder.

 90. Bokkepoot zegt :

  Wat ik mij nu afvraag, he…. #durftevragen

  …… welke invloed heeft het plaatsen van dit artikel nu uiteindelijk op dit doortrapt plannetje deze profetie van God?

  Hoe gaat Ronald hier op reageren?
  Heeft iemand daar misschien een profetie over?

 91. afolus zegt :

  @Bokkepoot
  Het verhaal van Plat blijkt ondoordacht, onverstandig en onhaalbaar…

  Dat zal zelfs zijn echtgenote hem inmiddels wel geopenbaard hebben.

  Ik schat in dat Plat tegen zijn geloofsgenoten zal zeggen dat “de tijd nog niet rijp is” en dat gods instructies moeten worden afgewacht…

  Vermoedelijk heeft hij zelf het plan/de openbaring recent door de papierversnipperaar gehaald….

  #uw zonden zijn verzwolgen in de zee van vergetelheid…#

 92. mafchauffeur zegt :

  @Bokkepoot:

  Hoe gaat Ronald hier op reageren?

  Niet. Tenzij hij gebeld wordt door dagblad Trouw. 😉

  Momenteel is Plat gebiologeerd bepaald bij de Geest van Izebel. Hij heeft dus wel iets anders aan zijn hoofd. 🙂

 93. afolus zegt :

  @Benach zei hier gisteren dat het Platverhaal een pyramide(bouwers) spel zou zijn. Hoe profetisch in het licht van de aangehaalde Egyptenaren die beroofd zouden moeten worden.

  Zojuist heeft Plat het op zijn FB pagina over belangrijk onderwijs aangaande….een pyramidespel…,

  In de top zit meestal een Izebel…..!

  Een primair moment van zelfreflectie..? 😄😀😃

 94. Jan Hartman zegt :

  Plat de geest van izebel………….ach het is een grote stumperdieaandachttekortheeft……..

 95. Benach zegt :

  Afolus: ik zeg het niet graag maar je zou er bijna Ronald de tien plagen mee toewensen.

  Bokkepoot: ik vind het stuitender dat Ronald Plat a) beroep doet op zijn christelijkheid als een soort waarmerk tegen oplichterij. b) Dat mensen in een dergelijk waarmerk trappen alsof “christelijkheid” ook maar iets zegt over betrouwbaarheid.
  In beide gevallen geldt: Het verleden heeft anders bewezen.

 96. Boktor zegt :

  mafchauffeur zegt : 13 november, 2013 om 8:07 am

  >>Daar mag een “like” button onder<<

  Bokkepoot zegt : 13 november, 2013 om 8:08 am

  Ja, dat is een lastige hè?
  Ik ben kritisch, dus dat zal wel een probleem zijn.
  Katholieken bidden tot Maria, ook niet best.
  Jij hebt ook zo je problemen :mrgreen:
  Zou me niets verbazen als 'vaste GG deelnemer' niet op je CV mag staan.
  Kan nooit een erg grote vereniging worden lijkt me.

 97. Bokkepoot zegt :

  @Boktor

  Jij hebt ook zo je problemen :mrgreen:

  Klopt, ik heb een klein beenlengteverschil. :mrgreen:

 98. Witness of Christ zegt :

  Deze meneer plat, moet weer even terug naar de basis, wat het ware Evangelie van De Christus werkelijk inhoud.
  Investeren in Gods Koninkrijk is handelen naar de werken van Jezus, investeren in mensen die het moeilijk hebben, gelovig en ongelovig, ondersteuning bieden in de getroffen landen om ook je broeders en zusters te ondersteunen in tijden van rampen en hongersnood, zoals ook in de tijd van handelingen gebeurde, dat de eerste Christenen die het breder hadden voor hun broeders en zusters die het niet hadden gingen zorgen.
  Plat moet minder praten en meer gaan doen, hij is teveel media gericht,
  En wat betreft doden opwekken, er zijn vele soorten van doden, zij die Christus niet in zich hebben, en dus niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, zijn geestelijk dood, en door het Evangelie van de opstanding van Jezus Christus te brengen, breng je het leven tot ze waardoor hun gebroken harten genezen kunnen worden, waardoor zij die in het duister wandelde het Licht aangeboden krijgen.
  Als er iemand sterft en God zegt wek haar op, dan is dat een opdracht, mensen doen deze dingen uit eigen belang, en niet meer puur uit liefde voor hun naaste.
  Als er een moeder zou zijn en naar je toe kom met de vraag; ZOU JE dit willen doen, dan bidt je eerst tot de Vader en vraagt Hem om toestemming door Hem in alles te betrekken wat te doen.
  Plat is ook teveel gefocussed op het beenlengte, als mensen met iets zitten, vraag of je voor hun mag bidden, of je nu zit of staat of ligt, dat maakt niks uit, wij kunnen niks doen, het is de Heilige Geest die door ons heen beweegt.
  De mensen hebben het evangelie nodig, en wij moeten dat blijven doen, want zoals Het Woord zegt die tekenen zullen de gelovigen volgen, dus niet wij moeten die tekenen navolgen, maar die tekenen zullen ons volgen.

  Wandel weer in de liefde van Christus, in totale nederigheid, door als een dienaar door het leven te gaan en niet om gediend te worden.
  Net zoals Christus zichzelf heeft verlaagt en zichzelf maakte tot een dienaar, de Koning der koningen die zichzelf zo verlaagde dat Hij zelfs de voeten van Zijn discipelen waste, wat zij overigens eerst niet wilde accepteren van hun Koning, maar Jezus zei; als ik niet uw voeten was kunt gij Mijn discipel niet zijn.
  @ plat, investeer liever in die arme landen om hen te voeden, met t geld wat je binnen krijgt, God zal voorzien in de noden, en ja rampen en ellende overkomen ons ook, de wereld zal ons haten, puur omdat wij van de Heer zijn, maar jij geeft mensen een reden om een hekel te krijgen aan Christenen door die naam smaad aan te doen.

 99. pubderapostel zegt :

  Geen AFM controle? Mmm je hoeft geen profeet te zijn om te weten dat dat vraagt om wantoestanden.
  Als je graag christenen wil steunen, prima. Richt dan een fonds op of zo waar ze zich bij kunnen verzekeren/aansluiten. Genoeg manieren om armlastigen te helpen zonder grootse dromen.
  Met vastgoed overdracht gaat zoveel geld gemoeid, dat zie ik nog niet gebeuren zonder ongelukken. Maar misschien moet ik eens in profetisch beraad gaan. Groot durven denken, prima. Maar wie controleert de controleurs?
  Een profetie : de Heer kan u ook prima vrijwaren van crisis zonder in deze ‘broederschap’ te stappen. Wil toch niet op mensen bouwen, hoe voornaam ook en geacht…psalm zoveel vers zoveel berijmd.

 100. puberapostel zegt :

  Het eerste en laatste woord dat de doorsnee zeeuw zegt: Ken niet! Maar deze bekrompenheid is in deze kwestie misschien een prima tegengif.
  Men kan beter bescheiden projecten opstarten ism lokale diaconie. Liever de plaatstelijke gemeenten ondersteunen dan een eigen Munster-staat organiseren (of was het keulen). Een diaconaal fonds voor huizenbezitters die anders vluchten als dakloze.
  En wel in mate gedoseerd – want het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen.

 101. thafizzy zegt :

  Binnenkort een nieuwe rubriek op GoedGelovig: criminal christians (…)

  Kortst mogelijke samenvatting: Wat Plat wil mag niet en zet zelfs aan tot het plegen van meerdere economische misdrijven.

 102. afolus zegt :

  @thafizzy
  Leuk je hier weer eens te treffen.

  Misschien kun je “je kortst mogelijke samenvatting” even nader duiden.
  Uiteraard “ter leringh ende vermaeck”

 103. thafizzy zegt :

  Tja…

  1. Het aanzetten tot een misdrijf vormt een misdrijf op zichzelf
  2. Het runnen van een bank zonder bankvergunning is een misdrijf
  3. Het opzettelijk opzetten van schijnconstructies om de AFM buiten de deur te houden is een misdrijf (voor de juristen: Wet Economische Delicten, schakelbepaling, hier is sprake van opzet dus een misdrijf)
  4. Het zich onder valse voorwendselen wederrechtelijk toe-eigenen van andermans eigendom is een misdrijf.

  Mensen, lees gewoon eens de wet:

  Wetboek van Strafrecht, artikel 326
  1.
  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Die ‘besloten kring’ redenering slaat ook helemaal nergens op. Een besloten kring is bedoeld als: familieleden onderling die elkaar helpen, vennoten in een VOF, enzovoorts. Absoluut niet voor het doel wat Plat voor ogen heeft. Er is een hele waslijst aan criteria waar zo’n besloten kring aan moet voldoen. Even een paar, waar het fout gaat:
  – de kring nauwkeurig is omschreven
  – er sprake is van vooraf bepaalde, toetsbare toetredingscriteria
  – er geen eenvoudige toetreding tot de kring mogelijk is
  Dat gaat dus helemaal fout.

  Nou ja; ik kan zo nog wel even doorgaan. Het is gewoon fout op zoveel verschillende niveaus.

 104. Jan Hartman zegt :

  plat wordt echt zelf platzak……….

 105. thafizzy zegt :

  Voor de volledigheid maar even de wettelijke definitie van een besloten kring. Als je die leest, dan zie (hoop ik) dat wat Plat wil dus niet onder definitie valt:

  besloten kring: een kring, bestaande uit personen of vennootschappen waarvan een persoon of vennootschap opvorderbare gelden ter beschikking verkrijgt,

  a. die nauwkeurig is omschreven;

  b. waarvan de toetredingscriteria vooraf zijn bepaald, toetsbaar zijn en niet resulteren in het op eenvoudige wijze toetreden van niet tot de kring behorende personen of vennootschappen; en

  c. waarbinnen degenen die er deel van uitmaken in een op het tijdstip van het verkrijgen van de opvorderbare gelden reeds bestaande rechtsbetrekking staan tot de persoon of vennootschap die de gelden ter beschikking verkrijgt, op grond waarvan zij redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van diens financiële toestand;

  Klik hier voor de Wet op het financieel toezicht

 106. Benach zegt :

  Jan Hartman: zou ik helemaal geen problemen mee hebben. Het zijn juist de toekomstige gedupeerden die hier met open ogen intrappen en die platzak raken waar ik problemen mee voorzie.

 107. mafchauffeur zegt :

  @thafizzy: tijd niet gezien man! Leuk weer van je te horen.

  In het vervolgartikel wordt ook al getwijfeld aan de “besloten kring”.

  Echter:

  😈 Plat modus on 😈
  Mooi! Dat betekent dat het Project GOSEN waterdicht is en voldoet aan het begrip besloten kring.
  a. wie wedergeboren is, is nauwkeurig omschreven in het Boek des Levens
  b. de toetsingscriteria zijn al bij de zondeval (of zelfs al vanaf de grondlegging der wereld) bepaald en het offer van Jezus is bepaald geen eenvoudige zaak geweest
  c. verbondsband – check. woord van kennis – check
  😈 Plat modus off 😈

 108. Jan Hartman zegt :

  @Benach,

  Vandaar dat ik zoveel mogelijk een duidelijke stem laat horen/lezen.

 109. mafchauffeur zegt :

  Ik dacht even……. Maar nee.
  http://nos.nl/artikel/574733-president-brazilie-opgegraven.html
  Ze doen slechts “een arafatje”.

 110. mafchauffeur zegt :

  Maar we beginnen voorzichtig. Eerst maar eens een boek.
  http://www.hetgrotevisnet.nl/winkel/
  Met de onvermijdelijke soepkip gevleugelde slangendoder op de omslag.

  Net op tijd voor Sinterklaas.

 111. pknbroeder zegt :

  @ maf

  Het is nog maar de vraag of sinterklaas wel komt dit jaar.
  De staf van de sint is zoek en de boot vaart terug naar Madrid.
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1378839
  Misschien beter de schoen maar zetten bij project Gosen

 112. Wilfred zegt :

  @Maf:

  Ik dacht even……. Maar nee.
  http://nos.nl/artikel/574733-president-brazilie-opgegraven.html
  Ze doen slechts “een arafatje”.

  LOL 🙂

 113. engel zegt :

  En vandaag op FB van Ronald Plat:

  OK, daar gaan we dan. Nu de rente op iets boven de 1 % staat en de EU op het punt staat om de spaarcenten en het pensioen af te pakken van de hardwerkende burger wil ik zelf duidelijkheid geven over het Goshen project. Het plan waarvan ik overtuigd ben dat het een Koninkrijk plan is.

  De Bijbel waarschuwt ons dat we geen slaven moeten worden van de uitlener. En dat is precies wat er nu is gebeurd …in de economie. De omvang van de hypotheek leningen liggen vaak ver boven de waarde van de eigen woningen. De bank heeft dus feitelijk alle macht om je uit je eigen huis te zetten.

  Ik zal het kort uitleggen. De bedoeling is om een vereniging op te gaan zetten met een 7-koppig bestuur. Dit bestuur ontvangt GEEN salaris, maar alleen een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. De leden van de vereniging en het bestuur zijn allen wedergeboren Christen. De rijke Christenen halen hun geld van hun bankrekeningen af en stoppen dit geld als lening in de vereniging. Zij krijgen hiervoor een rendementsvergoeding die naar mijn verwachting boven de 1 % ligt en hypothecaire zekerheid op de woningen die worden aangekocht. De vereniging koopt met dit geld vervolgens de huizen op van de Christenen die onder water staan. Deze aankoop moet deskundig begeleid worden door een makelaar. De vereniging zal daardoor wellicht in de toekomst een makelaar in dienst moeten nemen en iemand die alle transacties administreert.

  De mensen die hun huis verkocht hebben kunnen hiermee hun hypotheken aflossen. Getracht zal moeten worden om mensen die onder water staan tegemoet te komen en de overdrachtsprijs af te stemmen op de hoogte van de hypotheek. De mensen die hun huis verkocht hebben kunnen dit huis vervolgens tegen een zakelijke prijs huren van de vereniging. Deze huurprijs zal jaarlijks niet worden geindexeerd, in tegenstelling tot de wurgprincipes van de economie van deze wereld.

  Uit de huuropbrengsten ontvangen de rijke Christenen hun vergoeding op de verstrekte leningen. De intentie van de vereniging is NIET om huizen te verkopen, maar om meer kapitaal te vergaren en meer huizen op te kopen. Doordat er niet wordt verkocht hebben de leden van de vereniging niet langer te maken met de grillen van de economie van deze wereld. Als Christenen willen verhuizen dan kan er vanuit het woningaanbod worden gegaan voor woningruil.

  De volgende voordelen zijn aanwezig:
  * het geld van Christenen wordt uit de handen gehouden van grijpgrage Eu-parlementariërs
  * het geld van Christenen wordt belegd in onroerend goed, waar naar verwachting een hoger rendement wordt uitgekeerd dan de huidige 1 %
  * de eenheid onder Christenen wordt bevorderd omdat de rijken de armen helpen. (zagen we dit niet al in Handelingen langs komen?)
  * de Christenen die nu slaven zijn van banken komen in de vrijheid

  Het moge duidelijk zijn dat mijn rol in dit project zeer gering zal zijn. Waarschijnlijk zal ik als bestuurslid betrokken zijn. Het geld van rijke Christenen gaat derhalve niet naar Plat toe, zoals Goedgelovig suggereerde. De vereniging zal jaarlijks worden gecontroleerd door een registeraccountant (niet ik) die een verklaring zal afgeven op de jaarcijfers en een oordeel zal geven over de administratieve processen binnen de vereniging.

  Het is simpel. Juridisch moet e.e.a. nog goed worden ingekleed en uitgewerkt, maar daar zijn juristen voor. Het doel van het Goshen project is dat Christenen beschermd worden voor de duisternis die over de aarde en de economie van deze wereld komt en daardoor geen last zullen hebben als de economie verder gaat instorten onder de wurggreep van de EU.

 114. engel zegt :

  m-o-d-e-r-a-t-i-e

 115. afolus zegt :

  OMG
  Hij meent het.
  Rijke christenen halen hun geld van de bank en lenen dit aan de vereniging.
  De vereniging koopt de huizen van arme christenen, waarna de rijke christenen naar verwachting een rendement krijgen van 1%

  Dan heb je in elk geval iets bereikt….
  Allemaal arme christenen! 😄

 116. engel zegt :

  @afolus,

  Wat klopt er niet?

 117. thafizzy zegt :

  Engel:

  Alles. Juridisch mag dit gewoon niet (klaar, ik ga dat niet nog een keer uitwerken)

 118. engel zegt :

  @thafizzy,

  Dat weet ik wel. Ik probeer alleen afolus wat te stangen….

 119. engel zegt :

  Ik verbaas me trouwens ook over de voornamelijk positieve reacites van de vrienden van Ronald.

 120. afolus zegt :

  @engel
  Overdrachtsprijzen baseren op de hoogte van de huidige te hoge hypotheken is onzinnig.
  Als de zgn. “rijke christenen” hun vermogen investeren in de op te richten vereniging en ze hun centjes dus voor langere tijd kwijt zijn tegen een zeer laag rendement mét hypothecaire zekerheid, wordt het probleem verschoven.
  Dan staat niet meer de hypotheek van de “arme christen” onder water maar die van degenen die hun geld investeerden.

  In gewoon Nederlands breng je dan “goed geld naar kwaad geld”…

  Het hanteren van niet geïndexeerde huurprijzen is ook vragen om problemen, zeker als de leden/investeerders moeten leven van hun vermogen.
  Het inkomen van de gemiddelde “arme christen” zal door indexatie jaarlijks stijgen; door de huren niet te indexeren stijgt hun koopkracht.
  De “rijke christen” profiteert niet mee en wordt zo dus per jaar armer.

  Vreemde manier van inkomensnivellering…

 121. engel zegt :

  @afolus,

  Als wij dit met ons gewone verstand kunnen zien en weten, waarom ziet Ronald dit met zijn geweldige achtergrond dan niet? Bovendien heeft hij een direcht lijntje met God die hem van goede ideeen voroziet.

 122. St. zegt :

  Ik heb niet echt verstand van hypotheken en al dat geneuzel. Maar als ik het goed begrijp:

  Moeten mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen hun huis verkopen aan een vereniging.
  Koopt de vereniging het huis met geld van investeerders.
  Moeten de mensen hun huis huren van de vereniging.
  Krijgen investeerders uitgekeerd vanuit de huuropbrengsten.

  Begrijp ik goed dat de arme mensen dan aan het lappen zijn voor de rijke investeerders?

 123. Boktor zegt :

  engel zegt : 14 februari, 2014 om 8:02 pm

  Ik verbaas me trouwens ook over de voornamelijk positieve reacites van de vrienden van Ronald.

  Niet erg bekend in charismania denk ik?
  Is heel normaal dat de volgelingen van zo’n leider blind en klakkeloos vertrouwen.
  Als ze dingen zien die ze niet snappen halen ze hun schouders op.

 124. engel zegt :

  @Boktor,

  Ik loop al 50 jaar mee in charismania, maar blijf me nog steeds verbazen.

 125. St. zegt :

  Interessant trouwens dat het project ‘Gosen’ heet. Was dit niet het land waar de Israëlieten als slaven gewoond hebben…

 126. engel zegt :

  Een waarschuwing van God voor (of tegen) een zekere site:

  http://www.hetgrotevisnet.nl/blogs/blogs/

 127. beervis zegt :

  @Engel

  R. Plat is de penningmeester dus… zucht…neee das te makkelijk…

 128. engel zegt :

  @beervis,

  Ik zou ook wel ergens penningmeester van willen zijn.

 129. beervis zegt :

  @Engel
  Ik ook.Van iets als Opwekking of zo.

 130. engel zegt :

  Ik heb gehoord dat er een vacature is bij Opwekking.

 131. beervis zegt :

  Heer ik prijs uw grote Naaaam

 132. mafchauffeur zegt :

  Toch een niet geringe prestatie, satan buiten werking stellen.

  Ze komen op tegen al wat waar is. Elke genezing trekken ze in twijfel, elk wonder van God tracht men te normaliseren en elk bewijs dat wordt aangebracht door filmpjes van mensen, die spreken over hun genezing, wordt afgedaan als verzinsels en oplichterij. Wat ze feitelijk doen is dat ze satan werkeloos hebben gemaakt en van al zijn taken ontheven hebben. Zij doen nu namelijk het werk voor hem.

  Zou Navayo zich wel realiseren dat GG deze maand stopt? Dan wordt satan waarschijnlijk weer actief. Okselfris en supergretig, na een sabattical van 7 jaar.

  Oeps.

 133. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  Onze loon in de hel zal groot zijn! 🙂

 134. John zegt :

  Geniaal stukje van Navayo ‘de schoenentrekker’ Leeuwin. Hij schreeuwt maar een eind om zich heen, maar hij is degene die ‘genezingen’ veinst door aan mensen hun schoenen te trekken. Laat hem dáár eens inhoudelijk op in gaan.

 135. engel zegt :

  @John,

  Zit jij soms op een waarschuwing van God te wachten?

 136. Pittig zegt :

  @ John

  Nee, John zit op een aanwijzing van Gods bestaan te wachten.

 137. mafchauffeur zegt :

  @John: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

  Navajo vindt dat GG satan werkloos maakt door dingen te doen die, Bijbels gezien, satan hoort te doen.

  Met zijn schoenentrekkerij en de daarbij gebezigde grote woorden over wonderen en genezing maakt Navajo God werkloos door Zijn klusjes te faken. En nog eens op een knap beroerde manier ook.

  Gevalletje pot en ketel. 🙂

 138. John zegt :

  @Pittig

  Nee, John zit op een aanwijzing van Gods bestaan te wachten.

  Daarvan weet ik dat je tot in de eeuwigheid kunt wachten 😉 Nee, ik wacht vooral op één goed gedocumenteerde genezing.

  Navayo ‘de schoentrekker’ Leeuwin zegt: “Toch zijn er velen die elk wonder van God in twijfel trekken en alles uit de kast trekken om deze ‘zogenaamde’ genezingen en bevrijdingen te betwisten.”

  Laat hem nou eens met zijn 3 beste filmpjes aan komen zetten! Wat zijn nou de 3 grootste wonderen die hij op camera heeft? Dat schoentrekverhaal kennen we nu allemaal wel en is ook al uitgebreid onderuit gehaald, gewogen en te licht bevonden, net als de filmpjes waarin mensen vertellen dat ze genezen zijn zonder dat er daadwerkelijk een genezing is te zien. Welke filmpjes kan Navayo nou als onbetwistbaar bewijs naar buiten brengen? Daag ons uit Navayo! En vertel dan ook eens wat er uiteindelijk gebeurd is met je subsidie-aanvraag van 1 miljard euro!

 139. mafchauffeur zegt :

  @Navajo/Anthony: ik zal je even helpen.

 140. mafchauffeur zegt :

  Over Navajo gesproken: het blijkt dat het vertrek van Zeurensen uit Almere bij Satan niet onopgemerkt is gebleven.

  Zag blijkbaar zijn kans schoon om een heksenkasteel te ontwikkelen met heuse Oostvaarderstrollen.
  http://witchworld.nl/themapark/
  Toen Zeurensen daar in zijn bootje doorheen peddelde durfden ze niet. Maar straks breekt de hel los.

 141. John zegt :

  @mafchauffeur

  5 minuten naar een lulkoekverhaal luisteren zonder beelden? Nee dank je. Dit soort verhalen kennen we wel. Dat is hetzelfde als mensen die vertellen dat ze door buitenaardse wezens zijn ontvoerd.

  De Gloriestoel heeft nog steeds dit filmpje op hun website staan als ‘getuigenis’. Ze voelen dus nog steeds niet aan hoe beschaamd dit meisje zich voelt. Verder dan dit komt het niveau van hun ‘bewijs’ niet. Dus welke 3 filmpjes kan Navayo laten zien die echt overtuigend laten zien dat iemand geneest. Waar zijn de mensen die uit de dood opstaan? Waar zijn de aangroeiende geamputeerde ledematen? Kom op! Genoeg van die verhalen, bewijs willen we zien! Maar als je het zo stelt, dan zegt Ronald ‘geef me je huis’ Plat weer: “we hoeven niets te bewijzen, het gaat om geloof”. Lulkoek! Kom op met je bewijs. Als je niets hebt, hou dan je mond.

 142. John zegt :

  Bij gebrek aan bewijs, hier maar een filmpje van dikke dubstep in de kerk:

 143. rob zegt :

  @John

  Alleen weet ik nu dat ik meer dan overwinnaar ben en wil ik de strijd aan gaan met deze fantasieloze en levenloze zaken, die de denkbeelden en identiteit van voor al kinderen en jongeren kan verwarren en beschadigen. Gods bovennatuurlijke kracht heeft mij hier op wonderbaarlijke wijze van bevrijd toen ik de waarheid kende van dit soort zaken.

  Navayo is genezen van iets met trollen en heksen.
  Dit is een getuigenis van formaat. Heb je daar overheen gelezen?
  Ik ben bang dat geen wonder groot genoeg is om jou te overtuigen!

 144. John zegt :

  @Rob

  Ik zal bovenal altijd als eerst op zoek gaan naar een natuurlijke verklaring. Maar een echt wonder laat zich als het goed is niet verklaren door natuurlijke zaken, toch?

 145. mafchauffeur zegt :

  @John: ik vind dat een grove belediging van iedereen die ooit door buitenaardse wezens is ontvoerd.

 146. engel zegt :

  @John,

  Kun jij dan bewijzen dat er GEEN mensen zijn ontvoerd door buitenaardse wezens? Je doet al die slachtoffers wel onrecht aan!

  Als het in Wikipedia staat, dan is het waar.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_abduction

 147. John zegt :

  @engel

  In elke cultuur komen verhalen van alien abductions voor. Todd Bentley himself vertelt hier ook een verhaal dat veel overeenkomsten heeft met het verhaal van iemand die door buitenaardse wezens is ontvoerd, alleen geeft Todd een andere verklaring aan deze subjectieve ervaring:

 148. engel zegt :

  @John,

  Ik dacht dat het vooral een Amerikaans fenomeen was?

 149. John zegt :

  @Engel

  De betekenis van de alien abduction komt vooral uit Amerika ja (stamt uit de tijden van de Koude Oorlog) maar toch zijn er in alle culturen al soortgelijke verhalen, alleen verschillen ze vaak van betekenis. Er wordt ook wel eens gesuggereerd dat Ezechiël een vliegende schotel beschrijft in Ezechiël 1:4-28.

 150. Pittig zegt :

  @ rob

  Waar is dat “getuigenis van formaat” ? Ik kan het niet uit dat stukje dat je citeert of uit de Facebook link van mafchauffeur halen. Ik lees alleen dat hij heel bang was voor allerlei wezens, totdat…

  Tot dat ik in actie kwam en ze voor eeuwig en altijd in Jezus naam kon laten zwijgen en laten verdwijnen.

  Ik denk dat hier een hele goede psychologische verklaring voor is.
  http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/anxiety.html

  Angsten wegduwen met gebed en hogere machten is in ieder geval de minst gezonde manier. Als een kind meer dan normaal gevoelig is voor angsten, dan kan dat hele verschillende oorzaken hebben. Daar moet je naar kijken. Anders ben je alleen met de symptomen bezig.

  Navayo zegt:

  Laten we hier tegen actie ondernemen. Want dit park mag absoluut niet gebouwd worden. Hoe onschuldig het ook misschien lijkt. Het is gevaarlijk en kan angsten en zelfs trauma’s oproepen bij kinderen en onwetende ouders weten dit vaak niet.

  Wat hij hier zegt geldt alleen voor sommige kinderen en tieners. Ik ken ook kinderen en tieners die genieten van enge films en de spanning die erbij hoort als prettig beoordelen. Het kan ook een manier zijn om juist die angsten onder ogen te zien en met die angsten om te leren gaan.

  Want als zijn manier van denken inderdaad geldt, dan zullen “onwetende ouders” ook heel voorzichtig met de bijbel om moeten gaan en kinderen en tieners daar nooit zomaar aan blootstellen. Bijbelteksten kunnen namelijk enorme angsten en trauma’s oproepen, hoe onschuldig ze misschien ook lijken. Teksten over Gods toorn, straf, oordeel, zonde tegen de heilige Geest en jezelf een oordeel drinken hebben allemaal enorme trauma’s en angsten veroorzaakt.

  Hier heb je een “getuigenis van formaat” over de zegen van het loslaten van geloof:
  http://testimonials.exchristian.net/2009/02/free-of-religious-fear-and-anxiety.html

 151. mafchauffeur zegt :

  “Laten we dit initiatief steunen. Want dit park mag best gebouwd worden. Hoe gevaarlijk het ook misschien lijkt. Het is onschuldig en kan kinderen een geweldige dag bezorgen en christelijke ouders weten dit vaak niet.”

 152. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  🙂

  Heeft Navayo niet ook problemen met Hellendoorn/Heksendoorn en de Efteling? En wat van de kinderen die ik gillend van doodsangst in een achtbaan van Slagharen zag ronddraaien? Ik ga zelf ook voor geen goud meer in de Piratenboot, of hoe heet dat ding? Dat was pas een traumatische ervaring!

  Moeten ze niet al die pretparken gewoon traumaparken noemen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Roller_coaster_phobia

  http://listverse.com/2013/10/21/10-bloody-amusement-park-accidents/

  In het PKN kerkblad van Drachten stond eens een stukje van een kerkelijk werker tegen bungeejumpen. Dat is namelijk onchristelijk en onverantwoord voor iedere christen.

  Of de voormalige PKN dominee van ’t Harde die voor zijn plezier een parachutesprong maakte. Dat kan toch echt niet. Dat is heel angstopwekkend!

  *** stopt de blu ray van seizoen 3 van de The Walking Dead weer in de speler ***

 153. Maarten zegt :

  @John

  Go John! Ik houd wel van de manier waarop je hier de knuppel in het hoenderhok gooit. En ik kan me (als ex-christen) ook wel aardig inleven in je frustratie over alle wonderclaims en duivelsclaims die door jan en alleman gedaan worden.

%d bloggers liken dit: