Donororganisaties reageren op Bulamu Village

mattheus-en-josephNaar aanleiding van de berichten ‘TRIN-partner misbruikt weeskinderen’ en ‘Het echte drama van Bulamu Village’ hebben we de drie donororganisaties van Bulamu Village – Wilde Ganzen, Achmea Foundation en Wings of Support – om een officiële reactie gevraagd. We hebben hen gewezen op de uitgebreide artikelen van journalist Karel Smouter en deze vraag voorgelegd:

Zou u hier kennis van willen nemen en ons laten weten wat uw reactie hier op is? Tevens vragen we ons af op welke basis uw organisatie in dit project is gestapt en hoe vanuit uw organisatie de kwaliteit, uitvoering en financiële verantwoording is geborgd.

We publiceren deze reacties integraal. Ze geven een goed inzicht in hoe deze organisaties werken.

I – WILDE GANZEN

wildeganzenAfgelopen maandag hebben wij van U een mail ontvangen met een aantal vragen aan onze organisatie. Wij hopen U met deze mail terug  een goed beeld te geven van de voormalige betrokkenheid van Wilde Ganzen bij het Bulamu Children’s Village en van ons beleid inzake het voorkomen van sexueel misbruik.

1. Eerste kritische berichten over het Bulamu Children’s Village

Wilde Ganzen hoorde medio 2009 van een journalist van de EO dat er rond de fondsenwerving in NL voor het Bulamu Children’s Village het een en ander mis was, echter zonder dat stichting De Brug International daarbij direct in beeld kwam. Wij hebben toen uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek van de EO. We hebben echter op verzoek van de EO niets ondernomen, teneinde hun onderzoek niet voor de voeten te lopen.

2. De werkwijze van Wilde Ganzen in het algemeen

Wilde Ganzen steunt alleen projecten waar een zogeheten Particulier Initiatief uit Nederland een voorstel toe doet. Zo’n PI dient een fondswervingsplan in, en haar overzeese partner werkt een bijbehorende projectaanvraag uit. Beide worden door Wilde Ganzen op hun merites beoordeeld. Indien Wilde Ganzen achter beide kan staan, brengt het PI bijna 2/3 van het benodigde bedrag bijeen. Wilde Ganzen voegt de ontbrekende ruim 1/3 toe, op voorwaarde dat het PI de naam en het logo van Wilde Ganzen bij haar acties voert. Het PI is de eerstverantwoordelijke voor de monitoring van het project omdat zij daarmee een rechtstreekse relatie onderhoudt, die vaak al vele jaren duurt. Wilde Ganzen ontvangt een rapportage van de overzeese partner van het PI en vaak ook van het PI zelf. Staf van Wilde Ganzen bezoekt steekproefsgewijs projecten van PI die door Wilde Ganzen mede zijn gefinancierd.

3. Het door Wilde Ganzen gesteunde project van De Brug: het Bulamu Children’s Village

Op 26 september 2007 ontvingen wij een aanvraag voor bedoeld kinderdorp van Stichting de Brug International uit Harderwijk. Het ging om de aankoop van een aantal zeer concrete zaken: land, de bouw van huizen voor de opvang van kinderen, een watervoorziening en de aankoop van een tractor. Er zijn op 3 oktober 2007 uitgebreide vragen door de projectbehandelaar van Wilde Ganzen gesteld om duidelijkheid over het project te krijgen en er is gewezen op een reeks van voorwaarden waaraan voldaan moest worden voor goede kinderopvang. Wij kregen al spoedig een afdoende antwoord op de gestelde vragen, waarna het project op 30 oktober 2007 werd goedgekeurd. Stichting de Brug moest door middel van acties € 79.777,65 bijeen brengen en Wilde Ganzen zou daar € 52.659,35 aan toevoegen. Beide bedragen werden gerealiseerd en werden overgemaakt naar het project in Oeganda. De laatste overmaking naar Oeganda was op 20 februari 2009, afgezien van een saldo van ruim € 800,00 dat eind 2010 op verzoek van Stichting de Brug werd overgemaakt naar een andere NL stichting die bij het project betrokken is. Aangezien het een meeropbrengst betrof (dat wil zeggen: geld dat door het Nederlandse PI teveel is binnengehaald), hebben wij aan dat verzoek gevolg gegeven. Het betrof dus geld van het PI, niet van Wilde Ganzen.

Die laatste constatering is belangrijk omdat Wilde Ganzen medio 2009, dus na de laatste overmaking van Wilde Ganzen geld naar het project in Oeganda, benaderd werd door een journalist van de EO (programma Netwerk), die bezig was met een onderzoek rond Mattheus van der Steen, directeur van Touch, Reach and Impact the Nations (TRIN) International. Laatstgenoemde werd verdacht van het verkeerd omgaan met gelden (werven voor projecten die dat niet meer nodig hadden). Mattheus van der Steen was bij Wilde Ganzen niet bekend. Ons contact rond het Bulamu Children’s Village was met de Stichting de Brug International. Ook verder hadden wij nooit met genoemde Van der Steen samengewerkt. Toch hebben wij veel tijd erin gestoken om de EO te helpen om informatie te verzamelen. Er bleek nog een website van een ons onbekende organisatie (Cas di Luz) te zijn, die opriep om geld bij Wilde Ganzen te storten, dat Wilde Ganzen dan zou verdubbelen. Op uitdrukkelijk verzoek van de EO journalist hebben wij daar niet onmiddellijk werk van gemaakt, omdat hij eerst zijn onderzoek wilde afronden.

Wij weten niet of de EO ooit tot publiciteit is overgegaan. In juni en november 2010 constateerden we dat onze naam nog steeds op de website van Cas di Luz stond met een oproep om voor het project te storten (zonder resultaat overigens: wij ontvingen na afloop van de actie van Stichting de Brug geen giften meer). Wij benaderden Stichting de Brug over deze website omdat we vonden dat we na zo lange tijd niet langer gebonden waren aan onze belofte om de EO niet voor de voeten te lopen bij haar onderzoek. De stichting antwoordde dat noch zijzelf, noch de directeur van het Oegandese kinderdorp bekend waren met Cas di Luz. Wij hebben daarop Cas di Luz dringend verzocht om onze naam van haar website te verwijderen. Dat is toen gebeurd.

4. Monitoring van het project uit 2007

Het Bulamu Children’s Village  is door ons nooit bezocht, ook omdat er Nederlandse bezoekers van diverse achtergrond naar toe waren geweest, die nooit aanleiding hebben gezien om ons negatief te berichten over het dorp. Het Bulamu Children’s Village deed ons een behoorlijk verslag toekomen over de besteding van genoemde bedragen voor de genoemde concrete aankopen, o.a. middels een accountantsrapportage en onder toezending van bankafschriften (24 november 2009). Het projectdossier werd op 14 oktober 2009 gesloten. Wij legden bij het sluiten van het dossier in oktober 2009 intern vast: “Volgend project alleen indien passend in kindernota en na bezoek Wilde Ganzen”.

5. Afgewezen aanvraag uit 2011

In september 2011 ontvingen wij een nieuwe aanvraag voor het Bulamu Children’s Village, nu van Stichting Kaja. In december 2010 was er inmiddels een uitzending op de Nederlandse televisie geweest waarin te zien was hoe Mattheus van de Steen een jongetje van de straat op pikt en deze aflevert in het Bulamu Children’s village. Wij besloten de nieuwe aanvraag af te wijzen aangezien de getoonde werkwijze van Mattheus van der Steen niet past in ons beleid dat eerst alle mogelijkheden onderzocht moeten worden voor terugplaatsing in het gezin en als dat niet gaat, voor plaatsing in ‘community based care’. Pas wanneer ook dit laatste niet mogelijk is, kunnen wij plaatsing in kleine units in een gezinsgelijkende situatie  financieel ondersteunen. Dit laatste alleen als daarvoor officiële toestemming is gegeven door de relevante  lokale autoriteiten. De werkwijze van Mattheus van der Steen was daarmee in tegenspraak.

6. Beleid van Wilde Ganzen ter voorkoming van sexueel misbruik van kinderen

Op basis van onze Kindernota, die is vastgesteld ná het besluit over de financiering van de uitbreiding van  het Bulamu Children’s Village in 2007, stellen wij als voorwaarde voor het goedkeuren van een kinderopvangproject tegenwoordig: “Wilde Ganzen vraagt naar referenties van de directeur van de instelling en de directeur van de instelling moet een verklaring afgeven dat referenties over de verzorgers zijn nagetrokken.” De achtergrond van Particuliere Initiatieven trekken wij onder andere na aan de hand van de statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel die PI met hun project aanvraag moeten meeleveren.

Daarnaast proberen wij PI, zowel die welke onze steun ontvangen als die welke dat (nog) niet doen, door middel van trainingen op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten over goede kinderopvang. Dat doen wij in samenwerking met het Better Care Network. Zo gaven wij op 14 september jongstleden een training ‘Effectieve Kinderprojecten’. Deze training geeft inzicht in de mogelijkheden en haken en ogen van een kinderproject. Er wordt daarbij onder andere gewezen op het gevaar dat er mensen met verkeerde bedoelingen op kinderprojecten afkomen. Dat geldt niet alleen voor lokale mensen, maar ook voor Nederlandse vrijwilligers. Daarom wordt aanbevolen een verklaring van goed gedrag te vragen. De training is bedoeld voor particuliere initiatieven die projecten hebben voor ondersteuning van kwetsbare kinderen, opvang van kinderen die wees geworden zijn, uit huis geplaatst zijn, en/of die alleen op straat leven.

7. Onze mening over het misbruik in het Bulamu Children’s Village

Noch ten tijde van het door ons via De Brug gesteunde bouwproject uit 2007 (dat in de loop van 2009 werd afgerond), noch ten tijde van de nieuwe, afgewezen aanvraag uit 2011 hebben ons berichten bereikt over misbruik van kinderen in het Bulamu Children’s Village. Wij veroordelen elke vorm van misbruik scherp en daarmee zeker ook de door GoedGelovig beschreven schokkende praktijken van Joseph Lubega.

Wij hopen U met deze gegevens een goed inzicht te hebben gegeven in de voormalige betrokkenheid van Wilde Ganzen bij dit project.

Met vriendelijke groet,

Klaas van Mill
Directeur

NASCHRIFT GG: We hebben Wilde Ganzen geïnformeerd over de terugtrekking van de Netwerk-reportage door de Evangelische Omroep (reconstructie deel 1, deel 2 en deel 3). Blijkbaar is de betrokken EO-journalist hier zelf niet meer op teruggekomen.

II – ACHMEA FOUNDATION

achmeafoundationNaar aanleiding van uw mail dd 19 november aan de heer Stille stuur ik u hierbij een eerste, voorlopige, reactie – in afwachting van onze bestuursvergadering van 12 december aanstaande waar deze kwestie zal worden besproken.

De Achmea Foundation heeft met verontrusting kennis genomen van uw berichtgeving over het Afrika Oeganda Bulamu kinderdorp.

De Achmea Foundation (AF) is een door verzekeraar Achmea gefinancierd fonds dat een bijdrage levert aan de leefomstandigheden van kansarmen in binnen- en buitenland. AF concentreert zich op projecten in de landbouw, gezondheidszorg en toegang tot financiële dienstverlening. De projecten richten zich op jongeren, vrouwen en de allerarmsten. De Achmea Foundation beoordeelt projecten op basis van een aantal criteria. Zo kijken wij naar de besteding van de gevraagde middelen en de kwaliteit van de organisatie. Organisaties die een donatie hebben ontvangen moeten bij meerjarige projecten twee keer per jaar rapporteren over de besteding van de middelen en de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd. Elk jaar wordt een aantal projecten ter plaatse bezocht en beoordeeld door een gespecialiseerd extern bureau. De beoordelingsprocedure is ook een leerproces: op basis van projecten die niet goed lopen, brengen wij verbeteringen aan.

De Achmea Foundation heeft in 2008 een donatie overwogen aan Afrika Oeganda Bulamu kinderdorp ter verbetering van de situatie van weeskinderen. Ons vooronderzoek gaf destijds geen aanleiding om aan te nemen dat de gelden niet goed besteed zouden worden. De donatie is vervolgens vastgesteld op € 40.000. Vervolgens hebben wij onze standaard controles uitgevoerd over de bestedingen van de middelen. Daar komt uit dat – behoudens kleine verbeterpunten – de besteding van de middelen volgens plan is verlopen. Het project is gestart in 2008. De bijdrage van AF is besteed aan bouwkosten in de periode 2008/2009.

Het is voor AF van het grootste belang dat de projecten waar zij een bijdrage aan levert positief bijdragen aan de levens van kansarme mensen. Als de beschuldigingen kloppen, staat de situatie die u schetst daarmee in schril contrast. Daarom ontvang ik graag nadere informatie over de misstanden waarover u spreekt. Deze informatie zullen wij gebruiken in onze besluitvorming, in aanvulling op onze eigen informatie betreffende het project. Besluitvorming hierover vindt plaats in de eerstvolgende bestuursvergadering van 12 december 2012.

Met vriendelijke groet,

Achmea Foundation
Liesbeth van der Kruit
secretaris/penningmeester

NASCHRIFT GG: Wij hebben Achmea Foundation gewezen op alle documenten die Karel Smouter online heeft gezet. Tevens hebben wij verzocht ons de uitkomst van de bestuursvergadering te laten weten. Hier heeft Achmea Foundation nog niet op gereageerd.

III – WINGS OF SUPPORT

wingsofsupportDank voor uw email van afgelopen maandag. Wij hebben inmiddels acties uitgezet om zo spoedig mogelijk inhoudelijk op uw email te reageren.

Zoals u wellicht weet, werken onze projectcoördinatoren over de hele wereld aan boord van KLM- en Martinairtoestellen. Daardoor kan het soms langer duren voordat we iedereen “bijgeschakeld” hebben. Zodra wij meer weten zullen wij met een reactie komen.

Hartelijke groet,

Eugène van Halder
voorzitter Wings of Support

NASCHRIFT GG: Na een herinnering van onze kant, mailde Van Halder: “Morgen en overmorgen komen we als bestuur bij elkaar. Ik hoop u daarna meer info te kunnen geven.” Daarna geen reactie meer. Na nogmaals een herinnering van Goedgelovig liet Marleen Hartkamp, bestuurslid voor communicatie, weten dat de organisatie eerst telefonisch meer informatie wilde inwinnen. Omdat dat ALLE beschikbare informatie al bij Wings of Support lag, en we dit als ‘voorlichterstraineringstaktiek’ zagen, hebben we nogmaals aangedrongen op een inhoudelijke schriftelijke reactie. Wings of Support was daar niet toe bereid. We vinden het kwalijk dat een bij het CBF aangesloten goededoelenorganisatie geen rekenschap wil afleggen over een dermate ernstige zaak. We citeren uit de CBF-richtlijnen:

“De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”

We stellen vast dat Wings of Support zich niet aan deze richtlijn voor openheid en transparantie houdt.

Advertenties

71 responses to “Donororganisaties reageren op Bulamu Village”

 1. agilhartje says :

  Ik ben blij dat Wilde Ganzen zo correct en uitgebreid reageren.
  In het verleden heb ik meegewerkt aan een sponsoractie voor een project van WG en dit geeft mij voldoende reden om ook in de toekomst hen te ondersteunen.

 2. Oscar de Tweede says :

  Poeh!
  Heeft GG ook TRIN /MvdS benaderd met een vraag over of hij reeds in Bulamu Village geweest is en welke maatregelen daar zijn getroffen ter voorkoming van kindermisbruik en wat momenteel de rol (niet meer) is van Joseph Lubega aldaar?

 3. afolus says :

  Respect voor de beantwoording door Wilde Ganzen.
  Toch zie je dat ook daar vrij eenvoudig een bijdrage kan worden opgevraagd en dat de afhandeling van zo’n aanvraag vooreerst een volstrekt administratieve is. Vertrouwen.. helaas blijkt het niet te kunnen.

  Uit de reactie van WG komt ook de wonderlijke werkwijze van de EO en haar “onderzoeksjournalistiek” naar voren.
  De betreffende journalist spreekt naar WG zelfs verdenkingen uit over MvdS maar wil het nieuws graag zelf naar buiten brengen.
  Wat de lummel vervolgens niet doet.

 4. mafchauffeur says :

  Toch hebben wij veel tijd erin gestoken om de EO te helpen om informatie te verzamelen. Er bleek nog een website van een ons onbekende organisatie (Cas di Luz) te zijn, die opriep om geld bij Wilde Ganzen te storten, dat Wilde Ganzen dan zou verdubbelen. Op uitdrukkelijk verzoek van de EO journalist hebben wij daar niet onmiddellijk werk van gemaakt, omdat hij eerst zijn onderzoek wilde afronden.

  Dus de Wilde Ganzen gaan googelen, vinden een site die ten onrechte gebruik maakt van het WG-logo, maar maken daar vooralsnog geen werk van – op uitdrukkelijk verzoek van de EO-journalist??

  Het imago van de onderzoeksjournalistiek gaat zo wel heel rap door het putje.

 5. bramvandijk says :

  Wat een opmerkelijk verschil in de reacties. Niet geheel toevallig blijkt dat hoe langer het duurt, hoe korter de reactie wordt.

  En met afolus deel ik de mening dat ondanks de professionele opstelling van Wilde Ganzen, het blijkbaar niet zo heel erg moeilijk is om wat geld los te krijgen. Steekproefsgewijs wordt wel gecontroleerd, maar hoe groot is die steekproef?

  Natuurlijk is het controleren allemaal overhead, kosten, strijkstok… daar moeten we natuurlijk allemaal niks van hebben. Maar toch is mijn persoonlijke inschatting, niet gehinderd door enige kennis van zeken, dat vertrouwen goed is, maar iets meer controle nog iets beter zou zijn.

  En de verwijzing naar de verdwenen netwerk-reportage is ook intrigerend.

 6. afolus says :

  Even gekeken naar Cas di Luz, Papiaments voor Huis van het Licht.
  Zeer vaag clubje die de liefde van de Vader wil verspreiden en op zoek is naar vonkjes die dat kunnen bewerkstelligen.

  Links en affiliaties met gristelijk garismanische types, waaronder onze vriend, de goudversnipperaar Mattheus van der Steen. Jawel…!

  Nu de EO twee bejaarde prostituees het kerstevangelie hebben laten voorlezen nadat de dames in de media uitvoerig hun zonden hebben uiteengezet en ook Xander de Buissonje zijn spijt publiekelijk in EO zendtijd betuigde, moet het toch niet moeilijk zijn te bidden voor een openbaring van de verdwenen Netwerk-uitzending met daarna een huilende MvdS die zich verantwoordt en verootmoedigt …..

  Dat is pas reality TV 2.0 en daar trek je kijkers mee.
  Zeker als de geslachtofferde een huilende pseudo dominee is. 😀

 7. afolus says :

  @Oscar de Tweede
  Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de manier waarop het probleem in Oeganda is aangepakt.

  Ik ben daar niet gerust op, want het simpele feit dat TRIN, Van der Steen en Renger niet uitvoerig op hun resp. websites tamboereren hoe goed ze dit varkentje gewassen hebben doet vermoeden dat de heren zich bedienen van het aloude principe: Wie geschoren wordt moet stilzitten.

  Als ze het probleem hadden getackeld zou dat voor de mannen ongetwijfeld aanleiding zijn geweest te roepen om extra fondsen voor de arme kindertjes die zij eigenhandig hebben gered… 😦

 8. vleertje says :

  Ik hoop dat de EO ook om een reactie wordt gevraagd door GG. Want zoals het er nu staat zijn ze mede verantwoordelijk door hun doofpot gedrag. Ik wil graag hun reactie eens horen….

 9. Oscar de Tweede says :

  @ Afolus : Mijn complimenten voor hoe heel subtiel zegt : Wie geschoren wordt, moet stilzitten. Nog niet zo lang geleden verhaspelde ik deze uitdrukking op vreselijke wijze. Dank je voor je subtiliteit.

 10. Pittig says :

  Complimenten aan Wilde Ganzen.

  Een aantal reageerders noemt al de dubieuze rol van de EO hierin. Zou dat nog samenhangen met de link Willem Ouweneel (de minder bekende broer van Frank) en het onderdrukken van de EO documentaire over TRIN?

 11. Pittig says :

  De reactie van Wings of Support kan mogelijk ook liggen aan het karakter van de organisatie — een particulier initiatief van vliegtuigpersoneel.

  Al met al laat deze kwestie en de reacties hierboven zien hoe belangrijk het is om een flinke en goede “strijkstok” te hebben!!!! 🙂

 12. Fordeo says :

  Mooi, de reacties laten duidelijk het verschil zien tussen professionele en organisaties met ervaring en heldere doelstelling.

  en organisaties die er zijn om de naam van een bedrijf op te poetsen met wat goede daden…

 13. bramvandijk says :

  @Pittig

  Al met al laat deze kwestie en de reacties hierboven zien hoe belangrijk het is om een flinke en goede “strijkstok” te hebben!!!! 🙂

  Dat kan ik alleen maar beamen.

 14. Wilfred says :

  @Afolus:

  Dat is pas reality TV 2.0 en daar trek je kijkers mee.

  Jij hebt een roeping in de amusementsbranche gemist! 😉

  Verder ben ik het eens met de complimenten voor de reactie van WG en de kritiek op de wonderlijke rol van de EO hierin. Ben benieuwd of daar nog iets van reflectie op plaats heeft gevonden…

 15. ruub says :

  Wat ik vooral opvallend vond om te lezen is dat de journalist van de EO (Netwerk) volgens Wilde Ganzen verdenkingen had richting TRIN die te maken hadden met het verzamelen van gelden voor doelen die dat eigenlijk helemaal niet meer nodig hadden.

  Wat gebeurt er doorgaans met geld voor een goed doel dat ‘overblijft’? Wordt dat besteed aan zinloze projecten, verdwijnt dat in zakken van bestuurders, wordt het gestoken in dubieuze beleggingen of wordt het op een spaarrekening gezet?

 16. goedgelovig says :

  @Vleertje: We hebben de EO-journalist die met Wilde Ganzen contact heeft gehad benaderd, maar hij wil niet reageren op GG. Omdat we vinden dat de EO hier wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft, zullen we de zaak ook hoger in de organisatie aankaarten. Ze hebben een reportage met belastend materiaal over TRIN (o.m. over Bulamu Village) onder druk van TRIN en Ouweneel niet uitgezonden. Dat blijft een kwalijke zaak. We kennen de exacte inhoud van deze reportage niet, maar het is niet ondenkbaar dat als deze wel was uitgezonden, de dubieuze rol van TRIN veel eerder voor het voetlicht was gebracht.

 17. mafchauffeur says :

  @ruub: je vergeet de optie: “besteed aan een ander zinvol project” voor overgebleven geld. 😉

  Een andere mogelijkheid is dat het wordt besteed aan het levensvatbaar houden van het (vooruit) succesvolle project. Met een project een mooie en (jawel) nuttige school bouwen is één, maar het jaarlijks kunnen betalen van salarissen van docenten is ook best wel nuttig, anders staat de school binnen een paar jaar dienst te doen als opslagplaats. 😦

 18. goedgelovig says :

  @Oscar de Tweede: We hebben TRIN en Daniël Renger (die sinds Birma als woordvoerder van de organisatie optreedt) al eerder benaderd, maar ze weigeren elk commentaar. Het heeft weinig zin om bij elke kwestie pro forma opheldering te vragen, wat vervolgens toch niet komt.

 19. goedgelovig says :

  @agilhartje: Wij zijn ook blij met de uitgebreide reactie van Wilde Ganzen. Zo hoort het. We kregen de indruk dat er ook best aanvullende vragen kunnen worden gesteld.

 20. afolus says :

  De laatste update over de situatie in Bulamu op de website van TRIN is van 16 november jl. Daarin wordt gemeld dat TRIN uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de geruchten over en de beschuldigingen aan het adres van Joseph Lubega en dat geen overtuigend bewijs kon worden gevonden dat de geruchten klopten.

  Nadat Iris Ministries ook onderzoek zou hebben gedaan is besloten dat de positie van Lubega toch onhoudbaar is geworden en dat hij wat TRIN betreft het veld moet ruimen. In die brief doet TRIN haar uiterste best haar eigen verantwoordelijkheid te bagatelliseren.
  Daarna geen nadere informatie meer.

  In de algemene informatie over het Project Held wordt op de TRIN site nog steeds de naam van Lubega positief genoemd als oprichter en weldoener die door Gods leiding in contact kwam met TRIN…

 21. rob says :

  Ons contact rond het Bulamu Children’s Village was met de Stichting de Brug International. Ook verder hadden wij nooit met genoemde Van der Steen samengewerkt. Toch hebben wij veel tijd erin gestoken om de EO te helpen om informatie te verzamelen.

  Het PI is de eerstverantwoordelijke voor de monitoring van het project omdat zij daarmee een rechtstreekse relatie onderhoudt, die vaak al vele jaren duurt. Wilde Ganzen ontvangt een rapportage van de overzeese partner van het PI en vaak ook van het PI zelf. Staf van Wilde Ganzen bezoekt steekproefsgewijs projecten van PI die door Wilde Ganzen mede zijn gefinancierd.

  Wilde Ganzen hoorde medio 2009 van een journalist van de EO dat er rond de fondsenwerving in NL voor het Bulamu Children’s Village het een en ander mis was, echter zonder dat stichting De Brug International daarbij direct in beeld kwam. Wij hebben toen uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek van de EO. We hebben echter op verzoek van de EO niets ondernomen, teneinde hun onderzoek niet voor de voeten te lopen.

  Bulamu Village is dus een PI van Stichting de Brug
  Mattheus vd Steen was een fondsenverwerver, en niet de PI?

  Van der Steen zorgde vervolgens voor de collectes in Nederland en Lubega voor de uitbreiding van het weeshuis, of beter gezegd: kostschool. De meeste kinderen in Bulamu Village zijn namelijk helemaal geen wezen.

  Wie was in eerste instantie de initiatiefnemer voor het “weeshuis”?

  Stichting Kaja is de bouwer van het kinderdorp.
  TRIN is de hoofdsponsor die een stevige vinger in de pap had.TRIN beschermde op haar beurt Lubega.
  Waarmee de macht van het geld wel is aangetoond.

  Aparte vraag is wel waarom Wilde Ganzen kennelijk nergens in het verhaal van Stichting Kaja alarmerdende berichten kreeg.Stichting Kaja had eerder allerlei bedenkingen over financien en Lubega enz. . Uit contact met de PI v Wilde Ganzen (Kaja) is daar kennelijk niets mee gebeurd.

  Een groot vraagteken is wie hier nou eindverantwoordelijk was.
  Wie is de PI?
  Is dat Kaja, of zijn dat de fondsenwervers?
  Wat maakt dat TRIN als sponsor zoveel macht kreeg en Wilde Ganzen niet? Terwijl ze eigenlijk allebei een financiele rol hebben.

  Ik vind dat er nogal wat gaten in het verhaal van de Wilde Ganzen zit, en in het verhaal v Kaja.
  De rol van de eerste oprichters is nogal onderbelicht.

 22. goedgelovig says :

  @rob: Joseph Lubega is initiatiefnemer; hij zorgde al voor kinderen voordat Mattheüs op de stoep stond. Het eerste contact met Joseph is ontstaan via Mattheüs, die hem in Oeganda tegen het lijf liep (zie de reconstructie van Karel Smouter). Kaja kwam er pas later (via TRIN) bij.

  In de publiciteit komt Bulamu vooral naar voren als een TRIN-project – een paradepaardje in de missie ‘weduwen en wezen’ te helpen -, maar de geldaanvragen zijn (volgens ons bewust) gedaan door Stichting de Brug. Daar is een voor de hand liggende reden voor: De Brug bestaat al langer en heeft meer ervaring met dit soort projecten, onder meer in Kosovo. Donororganisaties zullen eerder geld geven aan een organisatie met een ‘track record’ op dit gebied, dan aan een organisatie die vooral bekend staat vanwege haar omstreden charismanische praktijken. TRIN kan zo altijd zeggen: ‘Het is een project van Stichting De Brug’, wij werven alleen maar gelden. En De Brug: ‘TRIN Lease of New Life for Uganda is een zelfstandige Oegandese organisatie, wij doen alleen de fondsenwerving voor dit project in Nederland.’ Door deze gecreëerde ondoorzichtigheid wordt het makkelijk gemaakt om verantwoordelijkheid voor misstanden af te schuiven en de eigen rol te bagatelliseren.

  Maar feit is dat TRIN en De Brug in de tijd dat de projectfondsen werden aangevraagd vrijwel één organisatie vormden. Mattheüs van der Steen, Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest vormden het bestuur van beide stichtingen, die bovendien beiden in het TRIN-kantoor in Harderwijk waren gevestigd. Hadden de donororganisaties dit goed uitgezocht (bijv. door de KvK-gegevens op te vragen), dan hadden ze dit kunnen weten. Een donatie aan De Brug betekende automatisch ook een donatie aan de rol van TRIN in dit project. Zie ook dit GG-artikel over de verwevenheid van beide organisaties:

  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/09/28/trin-bestuur-de-ceo-is-gewoon-de-baas/

  In onze optiek ligt de ‘aanspreekbare macht’ in dit project bij Joseph en Mattheüs. De donororganisaties gaven geld aan De Brug, maar hadden moeten en kunnen weten dat de feitelijke invloed bij deze twee mensen lag. De eerste ging ernstig in de fout, en de tweede bagatelliseerde de hele situatie.

 23. goedgelovig says :

  UPDATE: We hebben hoofd Communicatie van de EO, Marco van der Straaten, de volgende vragen voorgelegd:

  1. Waarom heeft EO Wilde Ganzen wel gevraagd om informatie niet zelf naar buiten te brengen, maar liet de EO het na om Wilde Ganzen te informeren dat de Netwerk-uitzending was afgelast?

  2. Is de EO nog steeds van mening dat de Netwerk-reportage terecht niet is uitgezonden? Zo ja, waar is deze stelling concreet op gebaseerd?

  3. Is het misbruik in Bulamu Village aanleiding voor de EO om alsnog journalistiek onderzoek te doen naar deze zaak en alsnog met een reportage over TRIN te komen? Waarom wel of niet?

 24. bramvandijk says :

  @GG
  Goede vragen, ben benieuwd waar de EO mee gaat komen. Zou de reportage alsnog openbaar worden gemaakt? Je durft er bijna niet op te hopen…

 25. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: ik hoorde recentelijk nog het antwoord op vraag 2. Kans nul. 😦

 26. Hertog Jan says :

  Beetje druk op de ketel houden daar…

  Ik wil ook weten waarom de EO belastende en zelfs strafbare feiten niet wil uitzenden, want die zijn blijkbaar wel gevonden?
  Weer die “mantel der liefde” waaronder al veel te veel verdwenen is? Slappe knieen?

  GG: hou ons op de hoogte

 27. bramvandijk says :

  Glorie! Dat Hertog Jan zelf opstaat uit de dood om naast zijn goudgele vocht nu ook zijn wijsheden met ons te delen 😀

 28. Wilfred says :

  @Bram: Ere wie ere toekomt: die Dead Raising Teams hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen! 🙂

  Het is wel te hopen dat hij zijn voorliefde voor jachtpartijen en geweldadige riddertoernooien heeft afgeleerd, want anders zal de vreugde vermoedelijk maar van korte duur zijn…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Brabant

 29. Mustafa says :

  Indrukwekkende reactie van Wilde Ganzen. Het meest interessant zijn de details over de in de doofpot gestopte Netwerk-reportage die we nu ineens gratis krijgen. Details over onregelmatigheden achter gehouden om een journalist niet voor de voeten te lopen! Ik ben niet echt benieuwd naar de officiele antwoorden van de EO op deze vragen. Meer naar de onderzoeksjournalist die zich in dat dossier vastbeet en toen ineens zijn mond moest houden.

  Ik kan me voorstellen dat die journalist zich niet wil laten leeglopen op een weblog als Goedgelovig. Ik zie er wel een uitstekend verhaal in voor Trouw of De Nieuwe Koers (onderdeel het Ware). Kan me namelijk niet voorstellen dat de journalist het leuk vind dat een aantal weken (maanden?) noest werk nooit het licht ziet. Zeker niet als enkele jaren jaar later de bom rond de organisatie alsnog barst!

  Laat het balletje maar gaan rollen.

 30. goedgelovig says :

  @Mustafa: Weinig kans dat EO net zo inhoudelijk ingaat op onze vragen als Wilde Ganzen, maar we hopen er wel op. De EO heeft hier wel een verantwoordelijkheid in.

  Ook de kans dat deze Netwerk-journalist wel leegloopt bij Trouw of DNK achten we klein. Mocht zijn geweten hem daar toch toe dringen, dan zullen we dat ook op GG melden.

 31. rob says :

  @GG
  Bedankt voor de uitgebreide uitleg.

 32. Onno says :

  Lieve Heer Jezus, wilt u alstublieft de ogen openen van de bestuurders van de EO en hen laten inzien dat uitzenden van de verstopte netwerkrapportage het algemeen belang en het belang van Uw kerk dient? Ik bid voor een spoedige uitzending van de netwerkrapportage die zoveel geld heeft gekost en die vele mensen de ogen zou kunnen openen en zou kunnen redden uit de misleiding waar ze in terecht zijn gekomen en dat het niet definitief uitdraait op zwichten voor manipulatie en verspilling van lidmaatschaps- en belastinggelden.

  Amen.

 33. Pauline says :

  @Onno:
  Goed gebeden wat je zelf wilt. Nu misschien eens aan God vragen wat Hij wil in deze kwestie en of Hij dat dan misschien wil doen
  ..

 34. Wilfred says :

  @Pauline: Gelukkig zijn er mensen zoals jij die wel weten wat God zou willen! 🙂

  En voordat je daar op reageert: hoe weet je dat Onno niet heeft gevraagd wat God wil?

 35. afolus says :

  Heer, ga maar Uw gang…
  Uw wil geschiede, in de hemel, op de aarde en bij de EO..

 36. rob says :

  @Onno
  God is een Nederlander 🙂
  Het argument dat de uitzending veel geld gekost heeft, zal Hem over de streep trekken de EO te bewegen toch uit te zenden.

 37. John says :

  Ik vind het wel een mooie reactie van Pauline hoor Wilfred. Ze zegt niet dat ze weet wat God wil, maar dat we dat aan Hem mogen vragen. Volgens de orthodoxe lezing kan God niet tegen onrecht, dus dan kunnen we wel raden wat Hij zou willen met de Netwerk-reportage 😉

 38. mafchauffeur says :

  Ik begreep uit de eerste hand dat de Heer zeer ontstemd was door de persoonlijke betrokkenheid van een van de journalisten bij TRIN, en dat Hij daarom uitzending niet heeft toegestaan.

  De EO heeft niets anders gedaan dan gehoor geven aan Zijn Stem.

  Typisch GG om te verwachten dat Hij opnieuw uitspraak hierover gaat doen. En niet alleen dat, maar ook dat een dergelijke uitspraak weleens andersluidend zou kunnen zijn.

  Dat is net zoiets als kritische kanttekeningen plaatsen bij, bijvoorbeeld, de Brieven van Paulus. 😉

 39. Vleertje says :

  Dank GG voor het vastbijten hierin, Ik hoop dat Karel Smouter meedoet met de druk opvoeren, met zijn ‘de Koers’ erbij moet het lukken.
  Dat kinderen seksueel misbruikt worden, dat dit bekend is gemaakt door een Nederlandse stagaire bij Trinn en dat werd afgedaan door Van der Steen als “zo liegen Afrikaanse kinderen nu eenmaal” is voor mij zo’n moreel dieptepunt. Ik merk dat ik hier zo misselijk en zo boos van wordt. Dit moet stoppen!!!
  Goudstof: daar zet hij zichzelf mee voor schut, Conferentiegangers geld uitkloppen is toch nog hun eigen volwassen verantwoordelijkheid maar kinderen, weeskinderen, zo behandelen, dat kan echt niet!!

  Ik kan er niet mee bij. Heer ontferm U over die arme kinderen en laat dit soort praktijken toch stoppen! Maranatha…

 40. Wilfred says :

  @John:

  Ik vind het wel een mooie reactie van Pauline hoor Wilfred. Ze zegt niet dat ze weet wat God wil, maar dat we dat aan Hem mogen vragen.

  Goede voornemens? 🙂

  En natuurlijk weet Pauline wat God wil. Ze weet tenminste dat God wil dat we opschrijven dat we het helemaal aan hem overlaten. En dat Onno dat niet gedaan heeft. Foei Onno! Zo de Heer wil en wij leven, verander je dat in het vervolg!

 41. jan says :

  werken met kinderen trekt blijkbaar een bepaald soort mensen aan.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21202181/___NL_er_vast_om_kinderseks___.html

  Ik had begrepen dat Trin z’n werkgebied ook naar Cambodja ging verleggen en daar momenteel ook rondreist. Zal wel toeval ziijn.

 42. goedgelovig says :

  UPDATE: De EO mailde de volgende reactie:

  1. Over het al dan niet informeren van Wilde Ganzen over de desbetreffende uitzending zijn ons zoveel jaar na dato geen nadere details meer bekend. Overigens heeft het niet doorgaan van de bewuste uitzending indertijd ruimschoots aandacht gekregen in diverse media.

  2. Ja, de reportage is afgekeurd, omdat deze kwalitatief onder de maat was. Dit was een eigen afweging en beslissing die door de hoofdredacteur van Netwerk is genomen. De mening van derden heeft hier geen invloed op gehad. Overigens was ons toen niets bekend over seksueel misbruik in Oeganda, waar Karel Smouter onlangs over heeft gepubliceerd.

  3. We volgen actuele kwesties altijd om te zien of er voor ons aanleiding is om hier een reportage over te maken. Eerder hebben we bijvoorbeeld de situatie rond de verhalen over vermeende genezing van blinde kinderen in Birma aan de orde gesteld in het programma Door de wereld. Op dit moment kunnen we geen uitsluitsel geven of de EO naar aanleiding van deze recente informatie opnieuw zal publiceren. Met de reconstructie van Smouter is deze zaak nu overigens ook al openbaar.

  REACTIE GG AAN EO:

  Bedankt voor je reactie, Marco. We doen het ermee. Toch een paar opmerkingen:

  1. Het niet doorgaan van de bewuste uitzending heeft alleen aandacht gehad op Goedgelovig, niet in andere media. Wilde Ganzen had dus niet in redelijkheid van de afgelasting op de hoogte kunnen zijn.

  2. Dit is een herhaling van het standpunt dat de EO destijds innam. We hebben met de reconstructie op onze site op basis van meerdere bronnen wel aannemelijk gemaakt dat de EO zich – nadat de reportage al door de hoofdredacteur was goedgekeurd en ingepland – door TRIN en Ouweneel onder druk heeft laten zetten. Tevens weten we dat de EO zelf in het journalistieke proces een flinke inschattingsfout heeft gemaakt door mogelijke belangenverstrengeling van een van de redacteuren niet tijdig te onderkennen.

  3. Duidelijk standpunt. Overigens was het interview van Andries Knevel met zijn vriend Ouweneel n.a.v. Birma ook een voorbeeld van belangenverstrengeling. Er werd niet goed doorgevraagd; de EO had er beter aan gedaan om Karel Smouter dat interview zelf te laten afnemen. We spreken de hoop uit dat de EO hierin voortaan journalistiek zorgvuldiger te werk gaat.

 43. Onno says :

  Het lijkt wel een modetrend in Christelijk Nederland om te liegen en te draaien. Een zoveelste bevestiging voor mij dat ik de juiste keuze heb gemaakt om mijn lidmaatschap van de EO op te zeggen.

 44. Hertog Jan says :

  Was de Jezusshow met Pasen kwalitatief beter dan die repo over TRIN???

  Ik kan het me niet voorstellen…

 45. Wilfred says :

  @GG: Terechte opmerkingen bij de reactie van de EO.

 46. Marco says :

  @Onno: als iemand de waarheid spreekt en jij beweert dat het leugens zijn… tsja… Daar laat ik het maar bij.

 47. Vleertje says :

  Er word gereageerd, dat is al winst. Dank GG voor het Twitterbericht, ik had adners deze reactie van de EO niet gevonden. Ik vrees dat Karel moet gaan graven voor de echte antwoorden, want jullie krijgen ze niet als ik punt 2 zo lees….

 48. Professor Prietpraat says :

  @Marco, over de waarheid is al uitgebreid bericht in het verleden. Ook door ingewijden.

 49. Wilfred says :

  @Marco: Ben jij de Marco die ook in het bericht van GG genoemd wordt en zo ja, wat bedoel je precies met je opmerking?

 50. goedgelovig says :

  @Vleertje: Karel kan niet veel meer doen dan wat de GG-redacteuren al doen en gedaan hebben, namelijk zoveel mogelijk bronnen natrekken. Dat hebben we gedaan en daar is onze reconstructie van de Netwerk-documentaire op gebaseerd. We hebben er geen twijfel over dat die reconstructie klopt.

  De EO heeft daar destijds een ‘spin’ aan gegeven (‘onvoldoende journalistieke kwaliteit’), maar dit is een verbloemende en slechts gedeeltelijke weergave van wat er is gebeurd. Maar we zullen het ermee moeten doen, want de EO kan nu niet met een ander verhaal komen zonder in te boeten aan betrouwbaarheid. Als ze eerlijk zeggen: ‘We hebben journalistieke inschattingsfouten gemaakt’, zegt dat iets over de kwaliteit van Netwerk. Als ze eerlijk zeggen: ‘We zijn inderdaad onder druk gezet door Ouweneel’, levert dat een rel op. Dus houden ze vast aan de oorspronkelijke verklaring.

  Voorlichters zijn vergelijkbaar met politici: ze kunnen goed lullen en stellen de zaken vanuit hun eigen partij/organisatie-belang zo gunstig mogelijk voor, maar je weet dat het meestal een eenzijdige en gekleurde voorstelling van zake is.

 51. Janna says :

  Onvoorstelbaar….even googelen en wat je dan tegenkomt…verschrikkelijk. Ik heb GG aan mijn favo’s toegevoegd..Hulde voor jullie onderzoeksmentaliteit. Ik ken de mensen die op t moment in het B.V. te Uganda helpen…..Door.mijn nieuwsgierigheid ben ik nu op de hoogte…maar dat zullen zij toch ook wel zijn vraag ik mij af…..Verder heb ik er niets mee te maken..het is zuiver interesse EN nieuwsgierigheid…

 52. Afolus says :

  @Janna
  Je kunt het zelf aan je bekenden in Bulama Village vragen..!

 53. Janna says :

  @Afolus
  Dat weet ik, ik ben al de hele middag van alles aan het lezen. Ouweneel, Matthias, de EO, verstrengeling de Brug en Trin…bahhh…wat een boeven!!!! en kom ook van alles tegen op het gebied van het grote ontkennen, de doofpotten, het bagataliseren….Tja…misschien dat ik daar juist bang voor ben want daar kan ik verrekt slecht mee omgaan….Ook het immense Hallelujah looft den Heergehalte wat om hen heen hangt, sekte-achtig, bijna angstig gewoon. Dus ik ben me aan het bezinnen hoe ik ze moet benaderen.

 54. mafchauffeur says :

  Gelukkig is op 12 januari j.l. duidelijk geworden dat de Allerhoogste heeft ingegrepen en Zijn intrek heeft genomen in Bulamu village.

  We had a very good prayer day in Bulamu village today. The program was led by pastor Kalule Esther from Divine Grace ministries. The Lord affirmed his favor over us through the Bible passage at Psalms 132: 13-16

  For the Lord has chosen Bulamu Village,
  he has desired it for his dwelling:
  14 “This is my resting place for ever and ever;
  here I will sit enthroned, for I have desired it—
  15 I will bless her with abundant provisions;
  her poor will I satisfy with food.
  16 I will clothe her priests with salvation,
  and her saints will ever sing for joy.

  http://www.facebook.com/joseph.lubega

 55. Wilfred says :

  @Maf: Het moet niet gekker worden… Nog ff en hij haalt Ps. 110 aan:
  “Aldus luidt het woord des HEREN tot Joseph:
  Zet u aan mijn rechterhand,
  totdat ik uw vijanden gelegd heb
  als een voetbank voor uw voeten.”

 56. mafchauffeur says :

  @Wilfred: vind je dat gek dan, een tekst nemen en daar een naam invullen? 😉

 57. Wilfred says :

  @Maf: Ja, maar ik kom ook oorspronkelijk uit een brave theologische hoek. Daar was dat uit den boze (vind je dat geen mooi bruggetje naar het andere item?). 😉

 58. mafchauffeur says :

  @Wilfred: sorry, dat was ik vergeten. Voor mij is het gesneden koek.

  Waarom zoiets uit den boze zou zijn begrijp ik niet. Je hebt NU een profetie, je had TOEN een (eveneens) 100% geinspireerd Woord.

  In beide gevallen is de bron dezelfde.

  Dan is het niet raar dat profetieën nogal eens opvallende overeenkomsten vertonen. 🙂

 59. Wilfred says :

  @Maf: Klopt, geweldige argumentatie. Niks tegenin te brengen! 🙂

  Overigens is dat stukje van Ps. 132 geen profetie, maar een kniesoor…

 60. mafchauffeur says :

  @Wilfred: hoezo geen profetie??? Tamelijk aanmatigend om het spreken van God geen profetie te noemen. 😉

  Maar serieus: in de degelijke charismanische kringen waar ik mijn geloofsopvoeding heb gehad is dit a) deugdelijke argumentatie en b) zonder meer profetisch.

 61. Afolus says :

  @mafchauffeur
  @Wilfred
  Wat heerlijk is het toch de Here te dienen.
  Hij is een zegenende Heer die persoonlijke zorg heeft voor zijn kinderen. Zeker als hun armen of benen te kort (of te lang) zijn.
  God wordt wel gek van Afolus, vertelde een vriend van Mattheus mij kortgeleden… 😀 😀

 62. Wilfred says :

  @Afolus: Om over Wilfred en Mafchauffeur maar te zwijgen… 🙂
  Of zei die vriend dat er in een bijzin niet bij?

 63. Wilfred says :

  @Maf: Ik snap het, het is in de opvoeding al misgegaan. Ik kan nu de voorliefde voor Tapley wel beter plaatsen… 😉

 64. joost says :

  afolus

  God wordt wel gek van Afolus, vertelde een vriend van Mattheus mij kortgeleden

  Volgende gebesdienst om God van Afolus te verlossen? Of van zijn gekheid? 😉
  joost

 65. Afolus says :

  @Wilfred
  Ik krijg door dat jouw naam slechts voorkomt in de gekheidsgevoelens van ene Frank Ouweneel te Emmen.. 😀

 66. Afolus says :

  @Wilfred
  Ik bedenk me net dat dat wellicht komt omdat jij “deïst pur sang” bent.
  Hoe kan een god die zich naar jouw mening niet actief met de wereld bemoeit nou gek van je worden…
  Logisch dus, God niet, Frank wel
  😉

 67. Wilfred says :

  @Afolus: Ha ha! Goed punt. 🙂

 68. goedgelovig says :

  UPDATE: Nagekomen bericht van de Achmea Foundation:

  Het bestuur van de Achmea Foundation heeft uw berichtgeving over het Afrika Oeganda Bulamu kinderdorp besproken. Wij vinden de beschuldigingen ernstig, maar stellen vast dat onze donatie bestemd was voor de bouwkosten in de periode 2008/2009. Onze monitoring van de donatie had betrekking op een juiste besteding van dat bedrag. Wij hebben vastgesteld dat het geld volgens plan besteed is aan de bouw. Omdat het een eenmalige donatie was, hebben wij de organisatie daarna niet meer gevolgd. De gebeurtenissen waarover u rapporteert hebben betrekking op een periode waarin wij geen betrokkenheid meer hadden met het project.

  Wij evalueren regelmatig onze uitgangspunten voor ons toekenningsbeleid en scherpen dat aan op basis van ervaringen. Projecten als deze komen niet meer in aanmerking voor donaties van de Achmea Foundation. Voor uitgangspunten en criteria verwijs ik u naar onze website http://www.achmeafoundation.nl.

  Met vriendelijk groet

  Achmea Foundation
  Liesbeth van der Kruit
  Secretaris/penningmeester

 69. mafchauffeur says :

  Omdat het een eenmalige donatie was, hebben wij de organisatie daarna niet meer gevolgd.

  Toch raar. Niet zozeer vanwege deze affaire, maar op basis van hun doelstelling zou ik verwachten dat er ook na de vaststelling dat de donatie daadwerkelijk besteed is aan de bouw nog een bijvoorbeeld jaarlijks contact is. Niet uit paternalisme of bemoeizucht, maar wel om na te gaan of het inderdaad een duurzame verbetering is gebleken, zoals verwoord de eigen doelstelling.

  Een duurzame verbetering betekent dat de groepen voor wie de ondersteuning bedoeld is, zich na afloop van de steun zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.
  Sleutelwoorden in dit verband zijn zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking.

 70. bramvandijk says :

  Hmmm…

  Aan de ene kant is het wel logisch dat je als Achmea Foundation ook niet te veel blijft monitoren en zo veel mogelijk geld daadwerkelijk wil besteden aan bouwprojecten en wat al niet voor andere goede zaken.

  Maar aan de andere kant zie ik toch wel een paar rare punten:
  -Als ik het goed heb begrepen gaat het misbruik terug tot het ontstaan van het Bulamu village, dus ook in 20087/2009 en het is niet waar dat het alleen betrekking had op een periode waarin zij geen betrokkenheid meer hadden met het project.
  -Ze hebben alleen geld gegeven voor de bouw en dus niets te maken met wat er in die gebouwen gebeurde?! Is dat wat ze proberen te zeggen? Ze hebben toch juist deze gebouwen gesponsord omdat die voor de opvang van wezen werden gebruikt of was het maar willekeurig? Dit is heel relevant voor hun keuze om het ene project wel en het andere project niet te sponsoren.

  Uiteindelijk zou ik er persoonlijk toch voor zijn om wat meer te controleren (of misschien klinkt het vriendelijker om meer contact te hebben met de daadwerkelijke projecten) en dan maar een wat grotere “strijkstok” daarvoor als prijs te betalen.

 71. Oscar de Tweede says :

  Jongens, wat zijn de laatste berichten over Bulamu village?
  Is daar nu echt niets meer over te melden?