Frank Ouweneel fraudeert ook met Bijbel

Frank Ouweneel presenteert zich als een ervaren bijbelleraar wiens bijbeluitleg en weergave van de feiten betrouwbaar is en dient te zijn. Uit eerdere onderzoeken van Wilbert van den Esker en Gerald Wagenaar (2011) en Hendrik Jan Seijmonsbergen (2010) is al gebleken dat de gepresenteerde feiten regelmatig oncontroleerbaar, onjuist of zelfs verzonnen zijn.

GG-lezer Wilfred deed zelf ook onderzoek naar Frank Ouweneels DVD’s van 2010 en 2011 (‘Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld’) en bevestigt deze conclusies. Maar hij gaat verder: ook de bijbeluitleg van Frank Ouweneel blijkt geregeld verre van betrouwbaar te zijn. Hij maakte een transcript van het grootste deel van de DVD over 2010 en was verbijsterd over de manier waarop Ouweneel omgaat met bijbelteksten. Hij schreef er het nu volgende artikel over.

IS FRANK OUWENEEL EEN GEDEGEN BIJBELLERAAR?

Ik was verbijsterd over de manier waarop Frank Ouweneel omgaat met bijbelteksten. Met name voor iemand die in het begin van zijn DVD (2010) het volgende zegt:

“Beste vrienden, ik leg sterk de nadruk op het goddelijke karakter van de bijbel om duidelijk te maken dat wat vanavond voorbijkomt, een goddelijk karakter heeft… en alles wat ik vanavond zeg en elke bijbeltekst die ik vanavond aanhaal, dat u daarvan weet: dat zijn de woorden van God en ze zijn dus waar.”

Ik heb het grootste deel van zijn DVD over 2010 getranscribeerd. Aan de hand van het bijgevoegde pdf-bestand kunt u zelf een oordeel vormen. Mijn eigen toevoegingen staan tussen blokhaken cursief weergegeven.

Ik zal hier aan de hand van drie voorbeelden mijn verbijstering toelichten.

Voorbeeld 1

Frank maakt zowel in zijn presentatie over 2010 als in zijn presentatie over 2011 gebruik van een tekst uit Openbaring 7. Om de dreiging van “de landen van de opgang der zon” te illustreren, maakt hij gebruik van de verzen 1 t/m 3. Dit is hoe hij e.e.a. weergeeft:

“Ik zag een engel opkomen van de opgang der zon aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen.” (…) “Wat ziet hij in Openbaring 7 vers 2? ‘Ik zag een engel opkomen van de opgang der zon die schade toebracht aan de zee.’ Hier ziet u voor de derde keer de invloed van de landen van de opgang der zon. Eerst hebben we die gezien in relatie tot de oorlogen, we hebben de invloed van de landen van de opgang gezien in relatie tot de economie, hier ziet u de invloed van de landen van de opgang der zon in relatie tot het bederven van het milieu, tot gevaren die deze wereld qua gezondheid bedreigen. Die gevaren komen van de landen van de opgang der zon en Johannes heeft gezien dat ze schade toebrachten aan de zee.”

Elke oplettende lezer van die teksten zal herkennen dat de weergave van Frank onjuist is. Want wat staat er daadwerkelijk (in b.v. de NBG-vertaling)?

“En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”

Frank heeft echter zijn eigen weergave nodig om een koppeling aan te brengen tussen “de landen van de opgang der zon” en situaties die betrekking hebben op de zeeën.

Voorbeeld 2

Het tweede voorbeeld betreft de manier waarop Frank omgaat met de beide visioenen in Openbaring 9. Hij zegt daarover:

“Wat ziet Johannes letterlijk voor zich in Openbaring 9 vers 1 tot 21? Hij ziet hier in een paar verzen dat wat hij hier neerschrijft (sic). “Ik zag rook opstijgen uit de put van de afgrond; de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit die rook kwamen sprinkhanen die uitgerust zijn tot de oorlog. Hun gedaante was als van paarden met kransen van goud; hun gezichten waren gezichten van mensen met leeuwenkoppen. Zij droegen rode, blauwe en zwavelkleurige harnassen. Zij hadden staarten als schorpioenen waarmee zij de mensen doodden; het gedruis van hun vleugels was vreselijk. Zij vlogen naar de Eufraat-rivier om de mensen te vernietigen. De mensen die niet gedood waren, bekeerden zich toch niet.” Hier ziet Johannes in een paar verzen opnieuw geheimzinnige krachten, de invloed van Iran op het welzijn van deze wereld, de invloed van Rusland en wat Johannes ziet als schorpioenen. Beste vrienden, hier ziet hij iets gebeuren wat ten volle deze wereld zal treffen als de Heer Jezus is gekomen. Beste vrienden, wat hij hier gezien heeft is letterlijk een wapen wat in 2010 van stapel is gelopen.”

De manier waarop Frank twee duidelijk onderscheiden visioenen (de vijfde en zesde bazuin) in Openbaring 9 in elkaar schuift, is veelzeggend. De eerste zin van het citaat is een aanpassing van de tekst, maar gering. De zin over de sprinkhanen wijzigt Frank heel subtiel, maar ontzettend bewust, door het begin van Op. 9: 3 en een stukje van vers 7 samen te voegen. Daar staat dat de gedaante van de sprinkhanen was “als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog en op hun koppen waren kransen als van goud”. Frank moet weer terug, dus hij schrijft vervolgens: “hun gedaante was als van paarden met kransen van goud”. Vervolgens haalt hij de leeuwenkoppen uit? Juist, een heel ander visioen! Namelijk de zesde bazuin, vers 17b. Vervolgens komen de harnassen uit vers 17a, waarna de staarten van de schorpioenen uit vers 10 langskomen, verbonden met een citaat dat ik niet kan thuisbrengen: “waarmee zij de mensen doodden”. Het gedruis van de vleugels komt uit vers 9, maar het woordje “vreselijk” vind ik daar niet. Vervolgens verbindt Frank dat weer met het volgende visioen, vers 13. Daar wordt tenminste gesproken over de Eufraat, maar er staat zeker niet dat de sprinkhanen daar naar toe vlogen. En des te minder dat zij daar naar toe vlogen om “de mensen te vernietigen”.

Op geen enkele wijze wordt verantwoording afgelegd voor deze ineenschuiving en manipulatie van teksten. Waar in het visioen van de vijfde bazuin wordt gezegd dat mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden (vs. 6), daar wijzigt Frank de tekst zodat lijkt dat mensen gedood worden door de sprinkhanen. Als u goed kijkt naar de uitleg die hij daar aan koppelt, dan blijkt ook dat hij dat nodig heeft. De bijbeltekst staat dus in dienst van zijn uitleg. De lezer krijgt echter de indruk dat dit de tekst is die in de bijbel wordt gevonden. Hoe teleurgesteld zal hij/zij zijn wanneer blijkt dat de presentator de tekst heeft aangepast aan zijn presentatie?

Voorbeeld 3

Frank vermeldt in een behandeling van Openbaring 6 de volgende tekst:

“Ik zag een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

Hij zegt over deze tekst:

“Let u op deze drie woorden: ‘weegschaal’, ‘een maat’ en ‘schade’. In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament betekenen deze woorden tot op vandaag de dag letterlijk ‘financiële onbalans’, ‘economisch contrast’ en ‘devaluatie’.”

Ik heb deze Griekse woorden nagezocht in een hedendaags Grieks woordenboek (Wolters) en het gezaghebbende lexicon van Bauer, Arndt, Gingrich en Danker (BAGD) en kon de betekenissen die Frank zegt dat die woorden hebben niet vinden. Uit niets blijkt dus dat de weergave van Frank in het verleden betekende noch “tot op vandaag” betekent wat hij zegt (vgl. pag. 15/16 van het transcript). Dit roept de vraag op of Frank zelfs op basaal niveau het Grieks wel machtig is. Mede vanwege een ander voorbeeld waar een Nederlandse vertaling de basis is voor een uitleg, maar waar het Grieks die uitleg niet ondersteunt (vgl. pag. 18 en 19 van het transcript).

Afronding

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de manier waarop Frank omgaat met de bijbelteksten waarop zijn presentatie gebaseerd zou zijn. U kunt zelf verder kennisnemen van allerlei andere onjuistheden, zowel op het gebied van de weergave van de feiten als de weergave en interpretatie van de teksten. Uit mijn onderzoek blijkt namelijk dat er nog veel meer zaken zijn die onjuist zijn weergegeven, verdraaid of verzonnen. Iedereen kan aan de hand van de transcriptie zelf beoordelen of Frank Ouweneel een gedegen bijbelleraar is.

Download het volledige transcript (pdf)

Wilfred

147 Reacties op “Frank Ouweneel fraudeert ook met Bijbel”

 1. Richard zegt :

  Ik zou hier zo ontzettend graag een inhoudelijke reactie op horen van Frankie!!!

 2. Wilbert van den Esker zegt :

  @Richard
  Ach waarschijnlijk weer: “Daar waar u naar verwijst zien wij als aanval van de Satan”.
  Met misschien als verassende aanvulling: “Geschreven door de Christelijke Story en Privé”

 3. mafchauffeur zegt :

  Beste vrienden.

  Uit een simpel onderzoek op het weliswaar doorgaans leugenachtige internet blijkt zonneklaar dat deze Wilfred een oplichter eerste klas is (zoektermen: Wilfred oplichter)

  Geloof zijn zogenaamde bevindingen dus vooral niet!

  Uit anonieme bronnen heb ik zaken vernomen die mij nu voor het dilemma stellen om hetzij aangifte te doen bij de politie hetzij om het met de Mantel der Liefde te bedekken.

  Uit privacy-overwegingen zal ik de link naar het bewijsmateriaal hier niet neerzetten.

  Wel wil ik de Dwaze Schare met klem oproepen elk kwaad uit haar midden te verwijderen en daarbij te bidden dat hij tot inkeer zal komen en niet alleen de Beschuldigde maar ook Harry en anderen die op hun eeltige tenen zijn getrapt om vergeving zal vragen.

 4. Waterlelie zegt :

  “Download het volledige transcript (docx)”
  Sommige bestanden bevatten mogelijk virussen of zijn anderzijds schadelijk voor uw computer.
  U dient zeker te weten dat dit bestand van een betrouwbare bron afkomstig is.
  Wilt u dit bestand wel openen?

  Nee doe maar niet.

 5. mafchauffeur zegt :

  @Waterlelie: 🙂

 6. Richard zegt :

  @Waterlelie ik neem aan dat je dit niet serieus bedoelt? Want als je iedere keer bij die melding een document niet opent, kan je bijna niets, want die melding geeft ie bij alles wat je van het internet af trekt…

 7. John zegt :

  @Richard

  Dit is Waterlelie haar manier om haar kop in het zand te steken 😉

 8. Joop zegt :

  Me dunkt dat F.O. qua fantasie en idioterie Hal Lindsey heeft overtroffen.
  En dat wil wat zeggen!

 9. mafchauffeur zegt :

  @Waterlelie: overigens heb ik nog een uitvoerig op virussen en malware gescand exemplaar voor je. Desgewenst kan ik het transcript per slakkenpost naar je opsturen, ik heb het namelijk uitgeprint liggen. 😉

 10. thebutler zegt :

  Het lijkt Joe Schimmel wel! 😉

 11. Jeroen van den Beemd zegt :

  Ik had gehoopt dat er nu een inhoudelijk onderzoek was gedaan naar wat F.O. in zijn Bijbelstudies bij elkaar raapt. Niettemin respect voor dit artikel, dit doet redelijk gefundeerd aan.

  Dat hij de bijbel laat buikspreken in zijn eindtijdstudies is misschien nog wel logisch ook. Als je wereldschokkende feiten en wapens kunt verzinnen, dan heeft de bijbel toch ook heel interessante feiten die je naar willekeur kan bijbuigen. En laat bijbuigen, ombuigen en verdraaien nou net een familietrekje zijn van een broer waarmee hij in onmin leeft…..

  Frank, bijzonder onsportief! Maar dat is de satan ook.

 12. Robert zegt :

  Of je opent het in Google Docs. Of was Google nou ook van de duivel? Whatever.

 13. Paulus de Boskabouter zegt :

  Frankt bevindt zich in een specifiek segment van de wetenschappelijke kringen en daar hoeft hij zich niet schuldig voor te voelen! http://www.utnieuws.nl/nieuws/frauderende-hoogleraar-erasmus-universiteit-voelt-zich-niet-schuldig

 14. afolus zegt :

  @Wilfred
  Je verhaal is nog gedegener dan ik al veronderstelde.
  Respect voor je speurtocht en het resultaat.

  Die Ouweneel zal geen enkele behoefte hebben om te reageren waarbij ik dan maar het aloude gezegde “Wie zwijgt stemt toe” in acht neem… 😉

  Mogelijk zal Watson/Harry Sleijsener nog in de lucht komen met een verdedigingstactiek. Ik ben benieuwd.

 15. Waterlelie zegt :

  @maffchauffeur

  Volgens John sta ik met mijn kop in het zand!
  Dat wordt dus moeilijk lezen.

 16. afolus zegt :

  @Waterlelie
  John zegt NIET dat je met je kop in het zand staat.
  Maar je reactie op de bevindingen van @Wilfred zijn weer van een bedroevend ontwijkend niveau. Niets eens leuk..!

  Ik zou zeggen: laat je eens ingraven en houd je hoofd boven het maaiveld. Met een beetje goede wil en mazzel wordt je kop er echt niet vanaf geslagen. 😉

  Moed, Waterlelie.

  De Here zegene je.

 17. Thomas zegt :

  Om de diehard verdedigers voor te zijn:
  Ouweneels uitleg bij voorbeeld 3 is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Op pagina 16 schrijft Wilfred hierover:

  ”een uiterst fantasievolle duiding van woorden, wat er op wijst dat Frank dit of van een ander heeft overgenomen zonder het zelf te checken”

  Zo fantasievol is het niet:
  De weegschaal symboliseert voedselschaarste en zelfs hongersnood, omdat in tijden van honger het nog aanwezige voedsel in afgewogen porties moest worden uitgedeeld (vgl. Lev.26:26; 2Kon.7:1; Eze.4:16-17) Voedselschaarste lijkt me in dit geval een typisch voorbeeld van financiële onbalans (contrast). Als vertaling zit Ouweneel er naast, maar zijn interpretatie verdient hier het voordeel van de twijfel.

  Duidelijker wordt dat als we gaan kijken naar de plaats die het economische contrast krijgt in deze verzen. De stem spreekt over hoge voedselprijzen in vers 6. Deze prijzen zouden erop neer komen dat een dagloon volledig op zou gaan aan voedsel. Aangezien de olie en de wijn (die door sommige uitleggers worden gezien als luxeproducten) ongemoeid blijven zou de maat in deze specifieke context kunnen staan voor een contrast tussen arm en rijk. De rijken kunnen blijven genieten van hun luxeproducten, maar de gewone man moet op een houtje bijten.

  Om dit te betrekken op de crisis is echter niets anders dan pseudoprofetische stemmingmakerij en zeggen dat je hier achter komt door simpelweg te vertalen uit de grondtekst is liegen. Deze zgn. ”vertalingen” kunnen alleen maar het resultaat zijn van een bepaalde interpretatie van de tekst.

 18. mafchauffeur zegt :

  De rijken kunnen blijven genieten van hun luxeproducten, maar de gewone man moet op een houtje bijten.

  Nou niet bepaald een kenmerk van de Eindtijd…. 😦

 19. afolus zegt :

  @Thomas
  “Sjors, je bent een eikel….., kom maar, kom maar, kom maar”
  😀 😀 😀
  Leuk dat je het allemaal zo inleidt.
  Je laatste alinea volstaat!! 😉

 20. mafchauffeur zegt :

  @Waterlelie: wat heeft John nou te maken met mijn aanbod je een virusvrij transcript te mailen of postnl-en? 😉

 21. Waterlelie zegt :

  @mafchauffeur

  Ik begrijp dat je heel graag wilt dat ik Wilfred weersta….!
  Als ik dat wil verdrijf ik alle virussen. Wees gerust.

 22. mafchauffeur zegt :

  @Waterlelie: ik begrijp dat je de downloadlink hebt aangeklikt. En vervolgens na het lezen van de voor sommigen angstaanjagende tekst besloten hebt de download niet te starten.

  Alle begrip.

  Als ik dat wil verdrijf ik alle virussen.

  als dat echt zo is weet ik nog een (uiterst lucratieve baan) voor je.

  Ik heb het transcript gisteren nog eens nagelezen en ik denk inderdaad dat het hier en daar aanknopingspunten biedt voor een treffend weerwoord.

  Aan jou de eer.

 23. Afolus zegt :

  @mc 😀

 24. RT zegt :

  @wilfred. Hoop werk, heb een aantal bladzijde gelezen. “Lieve, vriend, vriendin, het gaat niet om u angst aan te jagen, nee….” en dat wee, waarschuwing, angst en paniek voor en na. Het doet me een beetje aan de situatie van Harold Camping denken. Triest en lachwekkend tegelijkertijd.

  Zoals ik al bij een ander topic geschreven had, denk ik dat F.O. wel een goede intentie heeft alleen gaat het verhaal met hem op de loop. In andere situaties met andere mensen heb ik gezien dat men zichzelf gaat identificeren met het verhaal. Het wordt dan onmogelijk om nog zelf objectief tegen dit verhaal aan te kijken. Je kunt alles maar beweren wat je wilt, er is geen limiet en uiteindelijk lijkt alles geoorloofd te zijn.

  Elke gebeurtenis wordt, na believen, in de tekst van de Bijbel ingelezen, wat overigens ook door velen op vele andere vlakken gedaan wordt. De data hoeft niet geverifieerd te worden en alle kritiek wordt als “duivelse” kritiek gezien omdat het geloofde onaantastbaar is geworden. In dit geval zou ik zeggen dat F.O. ook zichzelf misleidt. De vraag is in hoeverre hij hier voor verantwoordelijk gehouden kan worden, ik twijfel of het allemaal met voorbedachte rade is…..

 25. Wilfred zegt :

  @Jeroen:

  Ik had gehoopt dat er nu een inhoudelijk onderzoek was gedaan naar wat F.O. in zijn Bijbelstudies bij elkaar raapt.

  Als je het bestand verder doorneemt, dan zie je dat ik ook inhoudelijk geprobeerd heb het e.e.a. te checken. Maar ik vond het wenselijk zijn bijbelgebruik ook eens voor het voetlicht te brengen, vandaar dat ik in de inleiding daarop inzoom.

  @Thomas: Het hele stukje van mijn commentaar is:

  Dit is dus gewoon een uiterst fantasievolle duiding van woorden, wat er op wijst dat Frank dit of van een ander heeft overgenomen zonder het zelf te checken, of het zelf heeft bedacht. In beide gevallen pleit dat niet voor hem.

  Zoals uit de context blijkt, gaat het me niet om de exegese. Daar gaat het Frank gezien zijn opmerking ook niet om. Het gaat hem om de betekenis van de woorden in het Grieks. En dat is manifest onjuist.

  @Maf:

  Wel wil ik de Dwaze Schare met klem oproepen elk kwaad uit haar midden te verwijderen en daarbij te bidden dat hij tot inkeer zal komen en niet alleen de Beschuldigde maar ook Harry en anderen die op hun eeltige tenen zijn getrapt om vergeving zal vragen.

  Ja, misschien is de DS daartoe in staat! Het is tenslotte een heilige rest… 😉

  Ik heb het transcript gisteren nog eens nagelezen en ik denk inderdaad dat het hier en daar aanknopingspunten biedt voor een treffend weerwoord.

  Treffend nog wel! Wil je me werk bezorgen of zo? Of is dit een vergeldingsactie voor mijn opmerkingen over je huppelende geloofsvertrouwen? 🙂

 26. Afolus zegt :

  @RT
  Na het interessante gesprek over de “sticker die God heet” en je welhaast verbeten maar mooi geformuleerde reacties op al dan niet bedoelde waarheidspretenties vind ik je verrassend mild over Frank Ouweneel.

  Waarom ben je bereid hem nog goede intenties toe te dichten?
  Deze brave man is toch op welhaast alle fronten ontmaskerd en moet toch voor zijn geloofsgenoten een gruwel zijn…?

  Waarom zou de beste man niet verantwoordelijk gehouden hoeven te worden voor zijn daden?
  Hoe denk je over de waarheidspretenties van zijn boodschappen?

 27. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: vergeldingsactie??? Nee hoor, ik houd je, geheel passend in de Ouweneliaanse context, een broederlijke hand boven het hoofd. Bless you!

  Dat wil zeggen, in ieder geval tot en met ons gesprek onder vier ogen op de 27e.

  Tenzij Waterlelie mij voordien een aantrekkelijk aanbod doet, natuurlijk. 🙂

 28. joost zegt :

  wilfred
  Ik heb het hele transcript gedownload zonder bang te zijn van die vier russen waar waterlelie zo bang voor schijnt te zijn. 😉 Frank heeft toch geen visioenen gehad over russen? Alleen over de irakezen en de chinezen en de japanners. 🙂
  Dus, waterlelie, wees stoer, trek je niets aan van die russen, al zijn ze met zijn vieren, je hoeft er niet bang voor te zijn want anders had FO je wel gewaarschuwd. 😈
  joost

 29. Wilfred zegt :

  @RT:

  Het doet me een beetje aan de situatie van Harold Camping denken.

  Waaraan FO refereert als afschrikwekkend voorbeeld in zijn DVD over 2011. Eerst een inleidend stukje:

  Dan heb ik het nog niet eens over de namaakprofeten waar de wereld vol van is. U moet rekenen dat de laatste vijf jaar minstens 100 namaakprofeten zijn opgestaan die allemaal met een datum komen.

  Dan over Camping:

  En nogmaals, wat deze man allemaal verzint terwijl hij thuis op de bank zit, dat moet hij weten. Maar deze man heeft duizenden volgelingen die dat ook met hem geloven.

  U mag er om lachen, maar het is eigenlijk heel verdrietig…

  Kunt u nagaan met welk een charisma deze man heeft geprobeerd al zijn volgelingen over de streep te trekken.

  Ik bedoel dit: u ziet hoe de eindtijd, en ik ga u straks vertellen dat dat begrip in de bijbel veel voorkomt, hoe het woord eindtijd is misbruikt om mensen bang te maken, ja, sterker nog, ook door christenen om er geld uit te slaan. Want wat meldt de Volkskrant op 25 mei 2011? Het vergaan van de wereld, de apocalyps, bleef nog uit, maar de predikant houdt zijn miljoenen. Kunt u nagaan.

  Zoek de tien verschillen… 😉

  Elke gebeurtenis wordt, na believen, in de tekst van de Bijbel ingelezen, wat overigens ook door velen op vele andere vlakken gedaan wordt. De data hoeft niet geverifieerd te worden en alle kritiek wordt als “duivelse” kritiek gezien omdat het geloofde onaantastbaar is geworden. In dit geval zou ik zeggen dat F.O. ook zichzelf misleidt. De vraag is in hoeverre hij hier voor verantwoordelijk gehouden kan worden, ik twijfel of het allemaal met voorbedachte rade is…..

  Ik zou zeggen: lees het hele document eens door en beantwoordt die vraag dan nog eens. Het gaat trouwens in mijn voorbeelden niet om uitleg, maar om checkbare feiten. Dus je kunt dit niet gewoon afdoen met “ja, dat kan nou eenmaal met bijbelteksten”. Of hij is gewoon incompetent (want hij neemt klakkeloos dingen van mensen over, zelfs op textueel gebied), of hij heeft dit (al dan niet geheel) zelf samengesteld. Ik geloof niet dat hij alles van anderen heeft, dus dan kom ik al snel uit bij de optie dat hij dit deels bewust doet. Overigens maakt me dat weinig uit, ik vind dat iemand die op die wijze te werk gaat en de titel ‘bijbelleraar’ durft te voeren en zijn status anderen voor de voeten kan werpen, ook zoveel mans moet zijn om eens uit te leggen hoe dit allemaal kon gebeuren…

  Maar blader voor de gein eens door het hele document, er zitten ook hele mooie onjuiste claims in… 😉

 30. RT zegt :

  @Afulus. Ha, ik dacht: ik ga direct mijn leven beteren na al die brokken die heb gemaakt.

  Zoals ik in 1 van mijn laatste posts heb geschreven probeer ik het handelen van mensen los te zien van het individu. Uiteraard geloof ik geen ene barst van deze nonsens. Ik heb diverse gevallen van dit soort meegemaakt en ik denk dat deze mensen een soort religieuze TBS zouden moeten kunnen krijgen. Naar mijn mening is hij helemaal in de war. Zijn broer heeft dit ook, het zijn een soort “geloof-junks”. Zwaar verslaafd aan hun eigen sprookje en zij menen het van harte. Voel medelijden en kan eigenlijk niet boos worden.

 31. RT zegt :

  @wilfred, ik ben druk aan het lezen, kreeg net een whatsapp dat de piepers klaar zijn. Ik moet gaan oppassen voor een GG-verslaving, was het Joost of Afolus die het over wapperende echtscheidingspapieren had? ik kom er nog op terug, eerst even jouw noeste arbeid tot mij nemen.

 32. Wilfred zegt :

  @Joost:

  Frank heeft toch geen visioenen gehad over russen? Alleen over de irakezen en de chinezen en de japanners. 🙂
  Dus, waterlelie, wees stoer, trek je niets aan van die russen, al zijn ze met zijn vieren, je hoeft er niet bang voor te zijn want anders had FO je wel gewaarschuwd. 😈

  Geen Russen??

  Kijk maar eens op pag. 31 e.v. t.a.v. de vreselijke Kuznechik! 🙂

 33. Wilfred zegt :

  @RT:

  Ik moet gaan oppassen voor een GG-verslaving, was het Joost of Afolus die het over wapperende echtscheidingspapieren had? ik kom er nog op terug, eerst even jouw noeste arbeid tot mij nemen.

  Het was Bram. 😉

  Goed om te horen dat je het doorneemt, heb ik het niet voor niets gedaan…

 34. Wilfred zegt :

  @Maf:

  Dat wil zeggen, in ieder geval tot en met ons gesprek onder vier ogen op de 27e.

  Tenzij Waterlelie mij voordien een aantrekkelijk aanbod doet, natuurlijk. 🙂

  Fijn dat jij de bijbelse traditie zo in ere houdt! Denk ik…

  *Mompelt iets over loon der ongerechtigheid en dat judas geen navolgenswaardig voorbeeld is…*

 35. joost zegt :

  De aandacht voor het fenomeen Frank O. op dit forum begint nu wel obsessief over te komen. Kan iemand duidelijk maken welke toegevoegde waarde deze excercitie heeft, anders dan een nieuw rondje Frankje-pesten?

  joost

 36. Wilfred zegt :

  @nep-Joost: Wat dacht je van het een bijbelleraar onwaardige bijbelgebruik duidelijk maken?

  Ik vond net nog weer die prachtige passage over Op. 14 waaraan Frank het HAARP-verhaal ophangt (pag. 27). Wat een exegese!

 37. RT zegt :

  @joost. Ha, een vraag over de toegevoegde waarde…….O nee, dat liep de vorige keer helemaal niet goed af.

  Ben het op zich wel met jou eens, het is wel zo dat dit iets zegt waar “geloven” toe in staat is. Ben nu halverwege de transcriptie en de haren rijzen mij ten bergen.

 38. bramvandijk zegt :

  38 pagina’s?! Ik heb het nog druk tussen nu en de 27e zie ik…

 39. Wilfred zegt :

  @Bram: Ach joh, dat is gewoon leuke lectuur! 😉

 40. RT zegt :

  @Wilfred. Jeetje, wat een werk. Je kunt op deze manier echt alles lezen in de Bijbel wat je wilt. Hij had zijn lezing beter “Creatief kersen plukken met Frank” kunnen noemen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hij dit zelf gelooft, het rammelt van fantastische interpretaties t/m foutieve creatieve vertalingen en “random” (als random bestaat) knip&plak werk aan elkaar. En dan die enorme angst-zaaierij, binnen mijn eigen familie hoor ik ook vaak obscurantistische interpretaties van de huidige tijd, men wil uiteraard graag dat Jezus z.s.m. terugkomt. De wens is de vader van de gedachte.

  Hoe vind je de tijd om dit allemaal te doen?

 41. Wilfred zegt :

  Door in de zomer meer dan een week eraan te besteden… 😦

  Het nazoeken met zoekopdrachten kost het meeste tijd. Je wilt voorkomen dat iets toch nog opduikt. Al denk ik niet dat de beruchte Kutznetchik nog op gaat duiken…

  En dan die enorme angst-zaaierij, binnen mijn eigen familie hoor ik ook vaak obscurantistische interpretaties van de huidige tijd, men wil uiteraard graag dat Jezus z.s.m. terugkomt. De wens is de vader van de gedachte.

  Oh, dat ken ik ook wel. Maar niet in dit soort buitensporige proporties…

  Ik las zostraks het eerste deel weer eens door en zie dat ik net zo goed een top-20 had samen kunnen stellen.

 42. DfTg zegt :

  Satanverdomme nog eens an toe!!!, het was mij in het geheel nog niet opgevallen dat Frankjelief tijdens zijn voorbereiding met schaar en lijm de Bijbel, gelijke het een krant te lijf ging.

  Maarjah, wie spreekt hier de woorden van de allerhoogste GOD? FO natuurlijk, dus bek dichthouden en luisteren.

 43. Wilfred zegt :

  @DfTg:

  het was mij in het geheel nog niet opgevallen dat Frankjelief tijdens zijn voorbereiding met schaar en lijm de Bijbel, gelijke het een krant te lijf ging.

  Dus dat deed hij in het bijzijn van het haantje! 🙂
  Zouden die mensen die techniek ook onderling delen?

 44. Wilfred zegt :

  Datum

  dinsdag 23 oktober 2012
  Onderwerp

  Getuigen en evangeliseren (Deel 4)
  Locatie

  Levend Woord Gemeente Haarlem

  Parklaan 21

  Haarlem
  Aanvang 19.30 uur

  Voor wie zich de techniek eigen wil maken of wil perfectioneren…

 45. TommyLee zegt :

  Kan ik mijn jeugd nog eens over doen, want die tijd is behoorlijk verpest door al die eindtijd voorspellers. In de kringen waarin ik verkeerde dacht men dat 1970 niet gehaald zou worden. ik heb jaren gedacht dat ik wellicht nooit zou trouwen, gloeiende gloeiende!!!!!

 46. Hendrik zegt :

  Frank is zo’n gedegen bijbelleraar dat hij feilloos de verschrijvingen en verschuivingen in de grondtekst kan ontdekken en weer herstellen naar de status zoals het bedoeld is. Wat is daar mis mee?

 47. Wilfred zegt :

  @TommyLee: Gelukkig is het met jou allemaal nog goed gekomen! 😉

  @Hendrik: Niks. Dat vergt alleen iemand die heel dicht bij God leeft zodat hij hem in kan fluisteren. En dat doet Frank. Want zijn woorden

  dat zijn de woorden van God en ze zijn dus waar

  .

 48. joost zegt :

  @Wilfred: Vond je het onwaardige gedrag van ‘bijbelleraar’ FO nog niet voldoende duidelijk aan de kaak gesteld? Of was jij oprecht verrast, toen je fileermes niet alleen talloze nieuwe onwaarheden, verzinsels en een lachwekkende fantagese blootlegde, maar (oh, schrik!) zelfs een vrij gebruik van enkele bijbelteksten met manipulatieve bedoelingen. Dat laatste feit is dan ook het enige dat je overigens lezenswaardige onderzoek toevoegt aan de palmares van onze gevallen broeder FO. Om op grond daarvan maar meteen te spreken over ‘fraude van een bijbelleraar’ getuigt m.i. daarom van een tot het uiterste opgerekt gevoel voor krantenkoppen-journalistiek. Helemaal aanvaardbaar natuurlijk, binnen de satirische doelstelling van GG!
  joost

 49. Flipsonius zegt :

  @Joost
  Binnen dat kader is het blijkbaar voor jou aanvaardbaar dat je de nick van iemand anders kaapt en zijn stijl kopieert! Maar we hebben je door, paarse nep-figuur!

 50. Pittig zegt :

  Prachtig werk, Wilfred! Je hebt een mooie teaser voor je uitgebreide studie geschreven.

  *** geeft een digitaal en virusvrij schouderklopje ***

 51. Pittig zegt :

  Ik heb nog wel een vraag: Hoe noem je iemand die de bijbel als Gods letterlijke woord ziet en ondertussen “Gods woorden” naar hartelust verdraait en laat buikspreken? Een onbijbelleraar? Een schriftverkeerde? Een …?

 52. Pittig zegt :

  @ Waterlelie

  Ik denk dat je nu moet gaan kiezen: of je grote liefde voor de bijbel wint het van je waardering voor en verdediging van Frank Ouweneel. Of de bijbel delft het onderspit. Kies dan heden wie je dienen zult?

 53. Wilfred zegt :

  @Joost: Tsja, als je dat niet bevalt, kun je altijd een andere site opzoeken. Ik ga niet over de kop…

  Ik was inderdaad verrast over het bijbelgebruik, omdat ik daar nog niks van had gezien voordat ik de DVD’s keek. En ik wilde graag de verhouding tussen zin en onzin bepalen. Helaas bleek de DVD over 2010 nog voller met onjuistheden en onzin dan die over 2011 (al moet ik toegeven dat die zoutkaart en de besmetting van de Theems en de waterlaboratoria in de DVD over 2011 wel weer ouderwets aandeden). Een positief mens zou dat als vooruitgang kunnen aanmerken. Jammer dat die foute weergave van Op. 7 dan wel is blijven hangen…

  Ik denk dat je met mijn transcript zelf een oordeel kunt vellen over de verhouding tussen zin en onzin en zijn bijbelgebruik. Ieder moet zelf maar bepalen wat hij daar voor conclusies aan wil verbinden. Maar ik vind het niet in zijn voordeel spreken. Ik zou als gemeenten die hem blijven ‘boeken’ daar ook eens om vragen. Het wonderlijke is dat men gewoon doorgaat alsof er niets gebeurd is. Dat valt me gewoon erg tegen. Vandaar ook mijn vasthoudendheid. Maar misschien ben ik te idealistisch.

 54. Wilfred zegt :

  @Pittig:

  *** geeft een digitaal en virusvrij schouderklopje ***

  Dank je! Dat waardeer ik bijzonder…

  Een schriftverkeerde?

  Prachtig! 🙂

 55. joost zegt :

  @Flipsonius: Auw! Die kwam hard aan… Maar, waarom eigenlijk zo fel en onredelijk beschuldigend, Flip?
  joost

 56. Pittig zegt :

  @ andere joost

  Er zijn genoeg evangelische leiders en evangelische gemeenten die Frank Ouweneel het hand boven het hoofd hielden, omdat hij zo’n fijne en goede bijbelleraar was. Dan is het onderzoek van Wilfred toch heel nuttig en waardevol?

  En fraude is zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

  Fraude | betekenis/definitie
  http://www.encie.nl/definitie/Fraude
  Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf …

  In welke zin is het bijbelgebruik van Frank Ouweneel dan volgens jou geen fraude? Dat heeft Wilfred toch kraakhelder aangetoond? De titel past dan toch uitstekend bij de feiten? En het sluit ook nog eens mooi aan bij de eerdere fraude-onthullingen.

  Misschien vind je het gewoon schokkend om met de neus op de feiten gedrukt te worden?

 57. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Jij zit echt heel goed in de materie. Voor elke kritische vraag heb je een gepast citaat van Frank Ouweneel om je gelijk te bewijzen. Ik wens alle pro-FO’ers veel sterkte toe als ze het tegen jou willen opnemen! 🙂

 58. Wilfred zegt :

  @Pittig: Dat komt vanzelf als je tien keer hetzelfde stukje terug ziet om het goed op te schrijven… 😉

 59. joost zegt :

  @Wilfred&Pittig: Bespeur ik in jullie reacties, de gedachte dat ik FO en zijn werk probeer te verdedigen?

  @Pittig: ‘Fraude’ kan op heel wat verschillende manieren worden gedefinieerd, afhankelijk van de context. Het woord heeft m.i. voor deze situatie een te negatieve lading. Ik durf het creatieve gebruik van bijbelteksten a la FO nog niet direct ongenuanceerd te bestempelen als ‘fraude’. Hoe denk jij als theoloog bijvoorbeeld over schrijvers van het Nieuwe Testament als er creatief wordt geciteerd uit de Thora?
  joost

 60. Wilfred zegt :

  @Joost: Ik heb je proberen uit te leggen wat naar mijn mening de toegevoegde waarde vormt. Jij focust alleen op de vorm of het woordgebruik van de kop. Wat je blijkbaar te hard vindt. Waarom, als je het inhoudelijk met mijn conclusie eens bent?
  Heb je het hele document gelezen?

 61. Wilfred zegt :

  @Joost:

  Bespeur ik in jullie reacties, de gedachte dat ik FO en zijn werk probeer te verdedigen?

  Dat is eigenlijk wel een beetje een vreemde vraag, ons vragen wat jij in onze reacties bespeurt… 🙂

 62. joost zegt :

  @Wilfred: Ook al net zo’n nachtbraker… Goed toch nog maar een reactie: Ik heb je document inderdaad gelezen en al eerder vanavond ‘lezenswaardig’ genoemd. Je conclusie deel ik ook, geen misverstand daarover. Waar ik meer moeite mee heb is de toonzetting en het bijna tastbare genoegen in het constateren van een andermans dwaling. Bij het enkele gegeven dat er behoorlijk wat bijbelleraren van het bedenkelijke kaliber van FO rondloopt in kerkelijk Nederland, vraag ik mij af wat jou beweegt om zoveel tijd te spenderen aan een van hen?
  joost

 63. joost zegt :

  @Wifred: Dat is zeker een beetje een vreemde vraag, als je hem niet retorisch opvat……LOL
  joost

 64. Wilfred zegt :

  @Joost:

  Bij het enkele gegeven dat er behoorlijk wat bijbelleraren van het bedenkelijke kaliber van FO rondloopt in kerkelijk Nederland, vraag ik mij af wat jou beweegt om zoveel tijd te spenderen aan een van hen?

  Op zich een terechte vraag. Of er veel mensen rondlopen die van alles bij elkaar verzinnen en bijbelteksten verdraaien om bij hun verhaal te laten passen, weet ik niet. Ik ben ze voordien nog niet op die manier tegengekomen. Maar ik geloof je op je woord… 😉

  Ik heb in het verleden zelf veel tijd besteed aan onderzoek naar eschatologie en heb daar het nodige over gelezen. Vandaar dat ik werd getriggerd. Ik had ook niet ingeschat dat het zoveel tijd zou gaan kosten, anders was ik er misschien ook niet aan begonnen.

  Uiteindelijk maakt het ook niet uit of er veel of weinig van die mensen rondlopen. Ik vond het nuttig om mijn kennis op deze kwestie in te zetten. Dat is uiteindelijk een persoonlijke afweging. Maar mag ik jou vragen waarom je die vraag stelt? Je lijkt daarmee te suggereren dat dat verkeerd zou zijn of dat het vanwege het grote aantal mensen dat soortgelijke dingen doet, nutteloos is…

 65. joost zegt :

  @Wilfred: Interessant, dat juist je belangstelling in en kennis van de eschatologie de trigger was voor je onderzoek. Dat had ik niet zozeer verwacht.. Mijn vraag naar je motief werd gevoed door m’n oprechte verwondering dat er kennelijk mensen zijn, zoals jij, die veel tijd beschikbaar maken voor het uitpluizen van de wonderlijk kromme wegen van een man als FO. Is je belangstelling in de leer van de toekomst vakmatig als theoloog?
  joost

 66. joost zegt :

  @Wilfred: De suggestie dat het verkeerd of nutteloos zou zijn heb ik in het geheel niet willen wekken,verre van…… Ik wil er helemaal geen waardeoordeel over geven. Het heeft wellicht wel nut. Ik heb het zelf in ieder geval niet ervaren als nutteloos.
  joost

 67. joost zegt :

  TommyLee

  ik heb jaren gedacht dat ik wellicht nooit zou trouwen, gloeiende gloeiende!!!!!

  Bedoel je nu te zeggen dat je er spijt van hebt dat je getrouwd bent? Weet mw TL dat ook al? 😉
  joost

 68. joost zegt :

  joost

  Om op grond daarvan maar meteen te spreken over ‘fraude van een bijbelleraar’ getuigt m.i. daarom van een tot het uiterste opgerekt gevoel voor krantenkoppen-journalistiek

  Hoe zou jij dan anders willen benoemen dat iemand de kluit willens en wetens heeft willen bed……?
  Of zou jij Frankie een beloning willen geven voor zijn leugens en bedrog?
  Wie wil jij nu eigenlijk overtuigen? Jezelf of ons?
  joost

 69. Shaul zegt :

  Wat maakt het uit; als de DVD’s maar goed verkopen!

 70. mafchauffeur zegt :

  Ik hoorde zojuist een vreselijk geluid in de verte. Zouden Rusland en Iran eindelijk een proefvlucht met de Sprinkhaan aan het maken zijn?

  Overigens maak ik mij nog geen acute zorgen, ik schat dat het tenminste 3000 km hier vandaan is. Maar het blijft irritant, 650 decibel.

 71. Johan zegt :

  De term fraude lijkt me in dit verband heel terecht.

  @Wilfred: Is het een idee dat de FO-onderzoekers en enkele dwaze zakken een keer gezamenlijk naar een van zijn lezingen gaan om hem direct te confronteren met zijn onzin? Lijkt me een leuk uitje, zeker als we er ook een filmpje van maken.

 72. Afolus zegt :

  @Johan @Wilfred @andere Dwaze zakken
  Goed idee.
  In december of januari met een stuk of vijf DZ-en op naar Frans.

 73. Afolus zegt :

  Moeten we trouwens wel 2x gaan.
  Een keer om het verhaal te horen, daarna de toetsing aan de werkelijkheid en het woord en vervolgens de “ontknopinglive”.
  Ik word er nu al heilig opgewonden van… 😀

 74. John zegt :

  @Johan

  Ik denk niet dat je daar veel mee bereikt. Die mensen geloven dit nou eenmaal en zijn daar toch niet vanaf te brengen. Je wordt gezien als een lastpost, voor hun is het een bevestiging dat de grote boze buitenwereld hen van het geloof probeert af te houden, en je wordt door de beveiliging, of door anderen, vriendelijk verzocht de kerk te verlaten.

 75. Afolus zegt :

  @John
  Dat jij nog niet volledig genezen bent van je polsbreuk hoeft toch niet betekenen dat we allemaal depri moeten worden en niet meer kunnen geloven in wonderen…! 😀

 76. mafchauffeur zegt :

  @John: in dat geval kan een officiële perskaart van The Bullshit Journal wellicht uitkomst bieden. 😉

  Overigens was de voorganger van de Doorbrekers onlangs zeer genegen om zijn ongetwijfeld kostbare tijd te besteden aan een diepte-interview door de Dwaze Schare. Met een flinke dosis charme komt je verrassend ver. 🙂

 77. rob zegt :

  @Maf

  Overigens maak ik mij nog geen acute zorgen, ik schat dat het tenminste 3000 km hier vandaan is. Maar het blijft irritant, 650 decibel.

  666 decibels zullen denk ik wel een groter probleem worden 😦

 78. mafchauffeur zegt :

  @rob: 🙂

  En ik maar piekeren uit welke Bijbeltekst die 650 dB komt. Stom. Het is natuurlijk 666 minus 16. Waarbij 16 uiteraard staat voor het kwadraat van het Bijbelse Getal 4.

  *zich opgelucht verder verdiept in de Bijbelverzen over Profetisch Evangeliseren”

 79. rob zegt :

  @Maf
  Het heilige getal 4 staat weer voor zegen, overvloedige zegen van God, die eigenlijk gereserveerd is voor grote profeten zoals Werner.
  (knielt nu neer aan voeten van Maf)

 80. Wilfred zegt :

  @Maf: Ik denk dat ze bezig waren met een zwerm over de VS te vliegen, tenslotte deden de Chinezen dat met hun nieuwste vliegtuig ook. En zo wordt vervuld het woord dat Amerika in de eindtijd geen rol meer kan spelen. Door 1 vlucht van de Sprinkhaan komt aan al haar ambities tot wereldheerschappij een eind!

  Die 650 dB ontspruiten aan een ziek brein. Hij zegt immers zelf al dat dat helemaal niet kan. Maar ja, geloven in wat niet kan is alleen maar bewijs van de echtheid van je geloof! 🙂

  Met een flinke dosis charme komt je verrassend ver. 🙂

  Ja, op de WC! 🙂

  @Johan/Afolus: Ik ben het met John eens, het leidt nergens toe en je wordt snel afgewimpeld. 😦
  Ik zou dat zelf in ieder geval niet doen…

  @Joost:

  Is je belangstelling in de leer van de toekomst vakmatig als theoloog?

  Nee hoor, ik ben gewoon een leek. Wel een leek die het nodige gelezen heeft, maar ik heb geen theologie gestudeerd. Die interesse had ik al heel lang, maar op een gegeven moment ben ik me breder gaan orienteren. En vond ik het steeds ongeloofwaardiger worden om alles door 1 bril te bezien. N.m.m. kun je ook niet van 1 eschatologie spreken, ik onderken er tenminste meerdere.

  Dus ik was wel benieuwd hoe Frank het aan elkaar zou breien. Maar zo bont heb ik het nog niet vaak gezien…

 81. Wilfred zegt :

  In de Bijbel kunnen we genoeg informatie over hem vinden; in deze studie leert u over de oorsprong en de val (…) over zijn verleidingstactieken en leugens, zijn strategieën en listige streken, zijn karakter en boze voornemens. U hoort ook dat deze (…) lang niet zoveel macht heeft als hij ons wil doen geloven. Die waarheid zal u sterken in de strijd en helpen te geloven in de overwinning !

  Over wie zou hij het hier hebben? 😉

  http://www.frankouweneel.nl/dvd/de-duivel.html

 82. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: ik neem aan dat jij (inmiddels) geen postzegels of AH-superdieren meer spaart, maar uitsluitend DVD’s van Frank?

  *uitziet naar Wilfreds transcript van de dvd over de positie van de vrouw*

  Wel gemakkelijk voor je verlanglijstje ter gelegenheid van je verjaardag of sinterklaas. Zou Frank ook cadeaubonnen verkopen? 🙂

 83. Wilfred zegt :

  @Maf: Haha! 🙂

  Nee, mijn collectie is beperkt gebleven tot de twee DVD’s. Wel een goed idee, die DVD-bon! Frank zal blij met je zijn!!

  Maar als je me wat cadeau wilt geven… 🙂

 84. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: als ik op je verjaardagsfeestje kom neem ik een DVD voor je mee.

  Overigens denk ik dat ik die DVD 2010 ook moet aanschaffen. Mevrouw mafchauffeur gelooft namelijk je transcript niet:

  “Elke historicus, of die nou gelooft of niet, elke geschiedenisleraar, of die nou gelooft of niet, als die op zijn tafel links de Bijbel legt en rechts alle geschiedkundige boeken die hij kan vinden en alle kranten en tijdschriften die hij kan vinden en hij gaat aan de studie dan komt hij er achter dat dat wat de Bijbel duizenden jaren heeft voorzegd inderdaad 1 op 1 aantoonbaar is uitgekomen.”

  Ik moet zeggen, ik kan mij wel iets voorstellen bij haar twijfel. 🙂

 85. Wilfred zegt :

  @Maf: Wat, gaat mevrouw Mafchaufeur zich er nou ook al mee bemoeien? Dat ontbrak er nog maar aan! Eerst al mevrouw Afolus die hem dwong ’s ochtends de reidans te doen, en nu dit? Beinvloeden die vrouwen van jullie elkaar??

  Maar ze heeft natuurlijk gelijk, dat is een volslagen onzinnige opmerking. Denk maar aan alle archeologen die allerlei onjuistheden of onwaarschijnlijkheden over de bijbel naar voren brengen.
  Net zo onzinnig als de claim dat 95% is uitgekomen. Maar hij zegt het toch echt. Misschien kun je mevrouw Mafchaufeur meenemen (anders moet ze echt jou geloven) op de 27e, want ik neem de DVD’s wel even mee…

 86. joost zegt :

  @joost:

  Hoe zou jij dan anders willen benoemen dat iemand de kluit willens en wetens heeft willen bed……?

  Hoe vind je de volgende beschaafde alternatieven: ‘bijbeldatamassage’, ‘grensoverschrijdend schriftgebruik’ of ‘een onwenselijk creatief bijbelleraar’?

  Zeg nou zelf, dat klinkt toch veel sympathieker?

  Of zou jij Frankie een beloning willen geven voor zijn leugens en bedrog?

  Nee, FO wordt al bovenmatig vergoed voor al die fratsen! Hij zal wel het nodige aan aards slijk bij elkaar sprokkelen met zijn hobby; daarnaast ontvangt hij teveel aandacht voor magere prestaties. Het is in dat verband wel aardig om te moeten constateren dat zijn immateriele vergoeding voor een niet onaanzienlijk deel komt van GG-believers!

  Wie wil jij nu eigenlijk overtuigen? Jezelf of ons?

  Misschien wel geen van beiden; ‘jezelf overtuigen’ vereist toch wat geestelijke gymnastiek en trekt me niet echt aan. (Ik blijf graag op afstand van dat soort oefeningen in schizofrenie). Jullie overtuigen lijkt me onbegonnen werk. tenminste als ik er van uit mag gaan dat je met ‘ons’ de GG-reageerders bedoeld?

  joost

 87. joost zegt :

  O.k. GG-taalpuristen, kom er maar in….: bedoelt met een t !!!

 88. Wilfred zegt :

  @Joost:

  Het is in dat verband wel aardig om te moeten constateren dat zijn immateriele vergoeding voor een niet onaanzienlijk deel komt van GG-believers!

  Wat bedoel je daar precies mee?

 89. Professor Prietpraat zegt :

  Het zal wel aan mij liggen maar als ik een paar stukjes tekst lees zonder uitleg van Wilfred erbij van ome Frank dan denk ik al bij mezelf “wie gelooft er nou zo’n warrig verhaal vol inlegkunde?”.

 90. Wilfred zegt :

  @Prof Prietpraat: Harry Sleijster en andere figuren die ome Frank op Cip.nl (en elders) verdedigen?

  Maar veel mensen zullen helaas die verhaspelingen, misquotes en zogenaamde Griekse betekenissen niet opmerken… 😦

  Hoe verklaar je anders dat hij steeds weer uitgenodigd werd/wordt? En wat zegt dat over het niveau van de leiders van die gemeenten?

 91. Professor Prietpraat zegt :

  @Wilfred, ach daar kan je eindeloos over filosoferen. Ik denk er ook veel over na maar het blijft giswerk. Een van de redenen kan zijn dat nadenken en toetsen teveel moeite kost en dat dat geasocieerd wordt met negativiteit in het nieuwe evangelie. Geloof alleen als een kind (1 Kor. 13 zegt het nog duidelijker; “de liefde gelooft alles”) Om dat overeind te houden moet je daar wel stoppen met lezen en de rest van de Bijbel even vergeten. Het klinkt echter leuk en spannend wat ome Frank zegt dus geloven we het en het is zo’n aardige man die zegt van Jezus te houden dus dan kan het alleen maar goed zijn en slik je dus alles voor zoete koek. Voor kritisch nadenken hoef je bij veel leiders van vandaag niet te zijn. Inderdaad is het nivo denk ik allerbelabbertst. Om een quote te gebruiken van een oude Pinksterprediker Leonard Ravenhill: “I am embarrassed to be part of the church of Jesus today because I believe it’s an embarrassment to a Holy God”. En daarmee bedoelde hij vooral wat er mis is en was in zijn eigen afdeling van de kerk van Christus.

  Ik sprak laatst nog een tiener die zei dat hij bij het luisteren tijdens zo’n avond in de kerk naar ome Frank al dacht: “dat klinkt allemaal wel heel erg fantastisch allemaal, volgens mij klopt er iets niet”

  Ik denk dat het ook niet met leeftijd te maken heeft en ervaring maar meer een verkeerde ongezonde naïeve houding van veel gelovigen.

 92. joost zegt :

  joost

  Hoe vind je de volgende beschaafde alternatieven: ‘bijbeldatamassage’, ‘grensoverschrijdend schriftgebruik’ of ‘een onwenselijk creatief bijbelleraar’?

  Dat klinkt net zo mild als “Foei” zeggen tegen iemand die je auto in de fik steekt of een meervoudig moordenaar een stout jongetje te noemen. 😈 Het dekt de lading niet.

  (Ik blijf graag op afstand van dat soort oefeningen in schizofrenie). Jullie overtuigen lijkt me onbegonnen werk

  Goh, mij had je kunnen foppen hoor, je reageert hier om ons te overtuigen en nog wel onder een “gestolen naam” Hoe schizofreen wil je eigenlijk zijn?
  joost

 93. joost zegt :

  @joost:

  Dat klinkt net zo mild als “Foei” zeggen tegen iemand die je auto in de fik steekt of een meervoudig moordenaar een stout jongetje te noemen. Het dekt de lading niet

  Mooie vergelijking joost, alleen je conclusie rammelt: in ons mooie polderlandje is dat toch normaal?

  joost

 94. joost zegt :

  @Wilfred: Kan het zijn dat FO graag belangrijk wil zijn en in de aandacht wil staan? In dat laatste geval, zijn het niet alleen zijn fans die hem daarmee belonen. Nee, de meeste aandacht voor FO komt nu van zijn criticasters, voornamelijk opgehitst door GG.
  joost

 95. Jeroen van den Beemd zegt :

  @ Wilfred. Het spijt me dat ik mezelf niet duidelijker uitdrukte. Ik doelde op de bijbelstudies die Frank nog meer geeft. Jou studie en het resultaat laten niets aan duidelijkheid over, zeer gedegen en verbijsterend.
  Helemaal als je in het laatste hoofdstuk van de bijbel het volgende leest;
  18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
  19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

  Ik denk werkelijk dat we heel veel voor deze man moeten bidden, immers Hij die dit gezegd heeft betuigd de waarheid.
  Jeroen

 96. Wilfred zegt :

  @Joost:

  Kan het zijn dat FO graag belangrijk wil zijn en in de aandacht wil staan? In dat laatste geval, zijn het niet alleen zijn fans die hem daarmee belonen. Nee, de meeste aandacht voor FO komt nu van zijn criticasters, voornamelijk opgehitst door GG.

  Dat eerste zal wel waar zijn, dat tweede (in de aandacht staan) zal hij wel ten dienste willen hebben staan van het eerste. Dus ik denk niet dat hij zo blij is met onze vorm van aandacht. Ondanks het feit dat hij in zijn studie wel zei:

  Het is natuurlijk gewéldig dat mensen in deze wereld rondreizen om te checken of Frank Ouweneel wel gelijk heeft.

  🙂

  @Jeroen: Helder. Dank voor de aanvulling!

 97. Vincent zegt :

  Inmiddels is de agenda van Ouwehoer weer gevuld! Kijk maar op zijn website. Gemiddeld 2 tot 3 spreekbeurten per week. Kerken zijn blind of collaboreren bewust met Frank.Christenen die beweren de Heilige Geest te hebben, kunnen niet zo blind zijn. Los daarvan: Hoe kunnen na zoveel bewijsvoering en zulke kritiek kerkbesturen blind daarvoor willen blijven en zonder vooronderzoek deze ouwehoer nog uitnodigen.

 98. mafchauffeur zegt :

  @Vincent: ik zit niet in het bestuur maar toch hoop ik van harte dat hij binnenkort bij ons in de gemeente komt spreken. Bij voorkeur over de eindtijd. 🙂

  Dat wordt dan wel een latertje. Maar dat geeft niet, ik nodig hem graag uit om te logeren.

  Grote kans dat ik dan ook voor Wilfred een stretchertje mag uitklappen op zolder. 😉

 99. Afolus zegt :

  En ja hoor, op 25 november a.s. zal onze broeder Ouweneel zijn licht laten schijnen over de ontwikkelingen in de wereld gedurende het jaar 2012.
  Leuk idee voor een reportage door een krant, magazine of actualiteitenrubriek…

 100. mafchauffeur zegt :

  @Afolus: waar?

 101. mafchauffeur zegt :

  @Afolus: laat maar. Het einde der tijden wordt besproken aan het einde der aarde. Wat een uithoek.

  Misschien dat @Pittig interesse heeft?

 102. Afolus zegt :

  @mafchauffeur
  😀
  Inderdaad een …euriseind weg.

 103. Wilfred zegt :

  @Maf: Een plaats dus waar je van de aarde af valt? Volgens mij gebeurt dat de laatste tijd met Pittig ook vaak. En soms dan krabbelt hij er weer bovenop… 😉

 104. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Ja, maak er maar grapjes over. Ik ben ondertussen wel de enige die Jezus’ zendingsbevel uit Handelingen serieus neemt — tot de uiteinden der aarde!

 105. Wilfred zegt :

  @Pittig: Maar we zijn er ook heel blij mee dat mensen dat letterlijk nemen! 🙂

  Gelukkig besteedt jij je tijd aan evangeliseren, da’s beter dan aan FO. 10% van NL moet je ondertussen wel bereikt hebben!

 106. Pittig zegt :

  Delfzijl is trouwens nog een aardig eindje bij me weg. Maar 21 oktober komt hij ook in de Pinkstergemeente van Zwaagwesteinde. Dat is een stuk dichter bij.

  Wat staan er trouwens veel spreekbeurten op. Zijn er nog zoveel mensen die geen GG lezen? Zouden we niet een Dwaze Schare evangelisatieteam in het leven moeten roepen?

  Enkele suggesties voor de naam:
  Fools On The Road
  De weg der Dwazen (Naar Psalm 1)
  De Goedgelovige Boodschappenjongens (en meisjes)
  Goedgelovigen met een Opdracht
  Goedgelovig Missionary Fellowship
  Stichting Afknapping
  Het Zoekende Licht
  Foundation 4 Face
  Kom en Surf
  Andries Wereldzending
  Touch, Reach and Internet the Fundamentalists
  Open Windows
  De Waarheid Maakt Wel Heel Erg Vrij
  Goedgelovigen Van Daag
  Operatie (geestelijke) Masturbatie
  GG4U
  De Wilde Goedgelovigen
  GAMA Goedgelovige Azijnpissers Met Actieradius
  Eros
  Trans World Internet
  GEC
  Vissers in html

 107. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: ja, zoiets als het einde van de openingsscene van “The Meaning of Life”. 😉

  Een tamelijk profetische film, nu ik daar zo even over nadenk. 2012 in het licht van The Meaning of Life met o.a.
  – bankencrisis
  – doden wegens besmette zalm
  – live organ transplant

 108. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Ik heb al veel mensen bereikt met mijn Blijde Vrijzinnige Boodschap! En dat terwijl ik nauwelijks angst als evangelisatiemiddel gebruik. FO is wat dat betreft een onnavolgbare Meester in het vak.

 109. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: 🙂

 110. Pittig zegt :

  Uit de agenda van Frank Ouweneel waar hierboven naar werd verwezen:

  zondag 25 november 2012
  Onderwerp
  Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (editie 2012)
  Opmerking
  Eindtijd-Bijbelstudie 2012
  Locatie
  Pinkstergemeente Eben-Haëzer
  Goede Herder Kerk
  Saul van Messelstraat 1
  Delfzijl
  Aanvang 19.30 uur

  Van de site van de Pinkstergemeente (Wat wij geloven)
  Het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven.

  Binnenkort wordt dat gewijzigd in:

  Het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd en zoals onze sprekers dat verdraaien, lukraak toepassen en uit hun verband rukken, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven.

 111. Wilfred zegt :

  @Pittig: Ja, je moet je missie en geloofsstatement soms ook aan durven passen! 🙂

 112. TommyLee zegt :

  Heb in die agenda gekeken: Allemaal lieve kleine klubjes: baptisten en evangelische gemeenten. In ’t land der blinden is eenoog koning! Of moet dit ook aangepast worden. In ’t land der simpelen is de valse profeet keizer!

 113. Wilfred zegt :

  @TommyLee: Nee, dat van die eenoog kan niet kloppen! Want cyclopen aten (volgens Homerus) juist kinderen!
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cycloop

 114. Wilfred zegt :

  @TommyLee: Sorry, dacht dat ik op het item van de genezende kinderen zat. Ach, het loopt allemaal in elkaar over…

  Die cycloop ben ik in het verhaal trouwens nog niet tegengekomen. Misschien laten, als gevolg van de nucleaire straling? 😉

  Overigens treedt meneer ook op in mainstreamkerken….
  http://www.hervormdaalburg.nl/event/YjA1YTVpdjJoamZpZjRnMms0ZG5oZ2J2aWsgaGVydm9ybWRhYWxidXJnLm5sX3JxYjdoOGQxZmFlZDJicDBpNWowZ2kydmpjQGc/1/?end=1327352400&start=1327343400

 115. Professor Prietpraat zegt :

  @Michael

  en dan nog een martelaar van hem maken ook die zwaar moet lijden onder het brengen van het enige ware evangelie wat hem geheel persoonlijk door de geest is ingegeven?

 116. Professor Prietpraat zegt :

  Frank speelt inderdaad heel erg gevaarlijk spel, met God valt niet te spotten en de Bijbel is er duidelijk over hoe God denkt over mensen die geen berouw kennen en recht praten wat krom is en toevoegen aan de Bijbel en de waarheid voor eigen gewin verdraaien. Inderdaad is het goed om voor de man te bidden dat hij nog op tijd tot inkeer komt en de vreze des Heren terugkeert in zijn leven.

 117. Wilfred zegt :

  @Prof. Prietpraat: Nee, laten we dit keer maar onze zelfbeheersing behouden… 😉

  Ik heb ook op wat andere sites gepost en verbaas me er nog steeds over dat mensen zonder enige vorm van problemen teksten uit Joh. 8 (‘wie zonder zonde is’) e.d. te berde brengen, of wijzen op de verdorvenheid van ons allen, om dit maar goed te praten. Kun jij daar wijs uit worden?

  Ik mag dan die teksten niet meer op dezelfde manier waarderen als jij, maar ik kan me meer herkennen in jouw benadering dan in die van veel anderen… Als je dan die teksten een bijzondere waarde toekent, doe dat dan ook voor alle. En ga er niet zo selectief mee om…

 118. vermeer zegt :

  @Michael
  Satire en confrontatie op intellectueel gebied zijn geheel volgens GG regels/Nederlandse wet/ Bijbelse richtlijnen, maar jouw reactie gaat richting fysieke bedreiging, en ik denk dat je met dat soort reacties better op GS terecht kunt.

  @GG mo-derators
  hierbij verzoek om reactie van Michael te deleten

 119. mafchauffeur zegt :

  @Michael: pas jij maar op met zulke losse handjes. Onzin over de Bijbel verkondigen valt gewoon onder de Vrijheid van meningsuiting. Oproepen om iemand in elkaar te slaan duidelijk niet.

 120. rob zegt :

  @Michael
  Was je soms ook in Haren? Elke aanleiding is te gebruiken om lekker los te gaan. Stoer hoor.

 121. goedgelovig zegt :

  @Michael: Oproepen tot geweld zijn op GG niet toegestaan. Je reactie is verwijderd.

 122. Professor Prietpraat zegt :

  @Wilfred,

  Ik blijf me er net als jij over verbazen, ik weet het ook niet waarom mensen door dik en dun figuren als FO blijven steunen en verdedigen met oneigenlijk gebruik van bijbelteksten. Ik kan er slechts naar raden. Ik geloof dat zulke mensen eerder elkaar napraten dan dat ze echt de Bijbel erop na hebben geslagen en willen nadenken. Maar het blijft slechts gissen.

 123. Professor Prietpraat zegt :

  overigens is dit domme gedrag niet slechts voorbehouden aan kerkvolk maar zie je het in andere groepen in onze samenleving op vergelijkbare manieren gebeuren, daar hebben ze alleen geen Bijbel bij om te misbruiken en hun argumenten kracht bij te kunnen zetten.

 124. nietverbaasd zegt :

  Het moet nu maar eens afgelopen zijn met het Frank Ouweneel-Bashing op deze site. Deze man toont al jaren aan dat hij profetische gaven heeft en inzichten die slechts weinigen ontvangen. Het knippen-en-plakken in bijbelteksten, is in het geheel geen knippen-en-plakken. Frank Ouweneel heeft naast zijn profetische gaven ook de gave van het herstellen van de bijbel in de oorspronkelijke vorm, dus voordat de Maria-aanbidders de teksten verdraaiden. Als hij de bijbel leest vallen de zinnen als vanzelf in de juiste vorm. Hij is zich daarvan niet bewust en daarom maakt hij er ook geen melding van dat hij van afwijkende teksten gebruik maakt. Dit verklaart ook zijn gebruik van onbekende/ niet bestaande tijdschriften, waarover al eerder -geheel onterecht- ophef over was. Als wij hem een van deze tijdschriften zouden hebben zien lezen, zouden wij zweren dat het de Privé, Story of Playboy was, bij hem worden deze tijdschriften echter geheel andere uitgaven. Hij heeft de bijbel dus correct geciteerd en hij heeft de juiste bronnen genoemd. Het probleem ligt duidelijk bij de onderzoekers, die niet de nodige Gave bezitten en dus het werk van Frank Ouweneel op valse gronden naar de prullenbak verwijzen.

 125. Wilfred zegt :

  @Nietverbaasd: Klinkt plausibel! 🙂

 126. John zegt :

  @nietverbaasd

  In de psychologie noemen we datgene dat jij beschrijft een ‘beïnvloedingswaan’ 😉

 127. bramvandijk zegt :

  @nietverbaasd

  Het knippen-en-plakken in bijbelteksten, is in het geheel geen knippen-en-plakken. Frank Ouweneel heeft naast zijn profetische gaven ook de gave van het herstellen van de bijbel in de oorspronkelijke vorm

  Zoiets als de kroniekenschrijver dus, die ook bestaande verhalen uit bijvoorbeeld koningen aanpaste en op punten verbeterde. Of de redacteur die uit verschillende bronnen de pentateuch samenstelde…

  In die zin is er niks nieuws onder de zon 😉

 128. Afolus zegt :

  @nietverbaasd
  Wat geweldig dat we vanmorgen op deze nieuwe dag ook nieuwe inzichten mogen ontvangen. Dat we deze uitleg niet eerder hebben gezien.
  “Gij zijt waarlijk een profeet, ik ben het niet waard in uw schaduw te verkeren…”

  Heb je over Willem Ouweneel ook zo’n openbaring?

  😀

 129. Wilfred zegt :

  @Afolus: Ja, naar dat baanbrekende inzicht over WJO ben ik ook wel benieuwd! 😉

 130. nietverbaasd zegt :

  Ja ik ben geroepen om de Goedgelovig-lezertjes heilzame inzichten te geven. De andere optie was het pastoraat onder eenzame studentes van rond de 22 en ik heb verkeerd gekozen.

  Wat Willem Ouweneel betreft, nee daar kan ik geen inzicht over geven, daar begrijpt niemand nog iets van.

 131. Afolus zegt :

  @nietverbaasd.
  Had je ook de mogelijkheid om pastoraat te verlenen aan eenzame studentes van 22…? En je denkt verkeerd te hebben gekozen?

  Echt onzin!
  Jij bent pas echt iemand die wordt geleid…
  Jij kiest voor je eigen inzichten NIET.

  Halleluja, dank U Heer voor nietverbaasd! 😀

 132. Jan-Willem zegt :

  Ik zeg: gewoon elke dag een artikeltje plaatsen over Frank Ouweneel en blijven herhalen en herhalen en herhalen…
  Op die manier gaan de volgertjes van GG het vanzelf geloven.
  Dat er ondertussen iemand kapot wordt gemaakt en dat er en passant best veel schade aan het Koninrijk wordt aangebracht neem neem je dan op de koop toe…
  Alles voor de kijkcjfers…
  Toch?

 133. joost zegt :

  Jan-Willem
  Het zou een verdraaid slecht koninrijk zijn wanneer het daadwerkelijk schade zou lijden wanneer pertinente leugenaars aan de kaak worden gesteld,
  Volgens mij heeft satan zelf dit bij jou ingeblazen. 😈
  joost

 134. mafchauffeur zegt :

  @Jan-Willem:

  dat er en passant best veel schade aan het Koninrijk wordt aangebracht

  welke schade?

 135. Wilfred zegt :

  @Jan-Willem:

  Op die manier gaan de volgertjes van GG het vanzelf geloven.

  De ‘volgertjes’ van GG kunnen gewoon de feiten beoordelen en kunnen dan zelf hun conclusie trekken. Jij denkt te min van ze…

  De persoon in kwestie maakt met name zichzelf kapot door vol te blijven houden dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat zijn studies juist en betrouwbaar zijn. In tegenstelling tot de mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Want die zijn natuurlijk van de Satan…

 136. Flipsonius zegt :

  @Joost
  Misschien bedoelt Jan-Willem het koninkrijk van Ouweneel?

 137. joost zegt :

  @john

  @ nietverbaasd: In de psychologie noemen we datgene dat jij beschrijft een ‘beïnvloedingswaan’

  Op internet noemen we dat gewoon een ‘Trol’
  joost

 138. Professor Prietpraat zegt :

  ongelofelijk toch mensen als Jan Willem die blind geloven wat ze willen geloven en niet willen toetsen noch onderzoeken. Zo fout en zo onbijbels en zo ongehoorzaam aan Gods woord. Naïviteit en goedgelovigheid zijn echt niet aanbevolen in de Bijbel, integendeel. Hoe blind kan je zijn?

 139. nietverbaasd zegt :

  @Jan-Willem

  Ik zeg: gewoon elke dag een artikeltje plaatsen over Frank Ouweneel en blijven herhalen en herhalen en herhalen…

  Nu je het zegt, we staan nu al een aantal dagen droog. Waar kan ik hier een klacht indienen?

 140. Sandra Breemer zegt :

  De waarheid maakt vrij.

 141. Wilfred zegt :

  @Sandra: Ja, en wat wil je daar precies mee zeggen in relatie tot dit item?

 142. Sandra Breemer zegt :

  Letterlijk bedoeld. De waarheid en eindelijk en gelukkig bewijs: F.O loopt te sjoemelen met eindtijdstudie’s en fraudeert met de bijbel. En O.F loopt te liegen over oa zogenaamd genezen kindertjes in Brima. Het is niet gezond om achter zulke gasten aan te lopen(lees: boeken, dvd’s kopen, bijeenkomsten bezoeken). Omdat het leugens zijn, Dat vóel je ook aan, denk ik. En eigenlijk als reactie op de bijdrage van Jan-Willem, op 23 oktober, 2012 om 4:09 pm.

 143. Sandra Breemer zegt :

  Ik bedoel: En W.O. Loopt te liegen over oa zogenaamd
  genezen kindertjes in Birma.

 144. Wilfred zegt :

  @Sandra: Ok. Helder. Je moet overigens wel het onderscheid tussen WJO en FO in de gaten houden. WJO was van de blinde kindertjes… 😉

 145. Sandra Breemer zegt :

  Ja, ik had laatst ‘The Apostle’ gezien, met Robert Duvall, steengoed, en die noemde zichzelf E.F, ja, en ik dacht hier is geen knop om te wijzigen dus ik móet het in één keer goed schrijven, en ja, dan maak ik soms juist fouten. hier de link: http://www.moviemeter.nl/film/2131.

%d bloggers liken dit: