Gebedssteun voor Geert Wilders

De ontmoeting van charismatische leiders met Geert Wilders begint, zo lijkt het, zijn eerste vruchten af te werpen. Afgelopen vrijdag riep de organisatie 24-7 Gebed een dag van bidden en vasten uit tegen het EMS-verdrag, het Europese noodfonds. Het is namelijk niet de bedoeling dat Europa het in Nederland voor het zeggen krijgt, alleen God mag hier de dienst uitmaken. Op de dag dat Wilders met hulp van Moszko zijn kort geding tegen de Nederlandse Staat voerde, werd hij omringd door het gebed van gristenen bij wie “allerlei alarmbellen zijn gaan rinkelen, opdat God ons gaat redden uit de greep van controle van de Europese Unie.”

NASCHRIFT: De volledige gebedsoproep is HIER na te lezen.

Advertenties

28 responses to “Gebedssteun voor Geert Wilders”

 1. moniek says :

  Niet eens een bericht uit de rubriek satirische nieuwsberichten?
  Mai o mai!
  Zou God tenen hebben die Hij kan krommen?

 2. oppervlakkig says :

  Wat een verschrikkelijk, verschrikkelijk partijdig en bovendien incorrect stuk op Uitdaging. Bah.

  @moniek: Had inderdaad ook verwacht dat er wel een label ‘satirische nieuwsdienst’ bij zou staan 😛

 3. Gerard says :

  2 kleine puntjes, we zijn niet pro-wilders of anti-EU. We willen alleen dat God ons land beschermt tegen invloeden/beslissingen die ons land naar de afgrond helpen. Daarnaast gaat het EMS verdrag tegen onze eigen grondwet in. Het is iig niet zo zwart-wit bedoelt als het hier staat.
  Voortaan misschien eerst even achtergrond informatie opdoen voor je iets hier post, want ik heb het niet op kort door de bocht verhalen…

 4. afolus says :

  @Gerard
  Dat bericht op Uitdaging, heeft dat wel jouw grondwettelijke zegen?
  Heb je de indruk dat de goede God zich bemoeit met de nationale belangen van NL en wil luisteren naar budgetproblemen?
  Denk je dat het niet beter is als Hij zich meer bezig houdt met de individuele problemen van bijvoorbeeld mensen in gebieden waar ernstige hongersnood heerst..!?

 5. Pittig says :

  @ Gerard

  We willen alleen dat God ons land beschermt tegen invloeden/beslissingen die ons land naar de afgrond helpen.

  Dat is net zo’n kort door de bocht verhaal als waar je GG van beschuldigt! Want maak eerst maar eens duidelijk dat het EMS verdrag dat zal doen! Of heb je profetische gaven? 🙂

  En zouden al diegenen die het EMS verdrag steunen nou echt denken dat ze daarmee ons land naar de afgrond helpen?

  Je loopt daarin klakkeloos mee met Wilders die bijna alle regels over sociale rechtvaardigheid en hulp aan vreemdelingen en armen uit de bijbel aan zijn laars lapt. Ik ken geen goddelozer partij wat dat betreft. En iemand in zijn partij geen zweem van democratie tot stand wil brengen en daarmee tegen de geest van onze grondwet ingaat! maar daar heb je geen moeite mee? Balk en splinter?

  Ik heb er in ieder geval dankzij jou weer een duidelijk voorbeeld van “God voor je karretje spannen” bij.

 6. Johan says :

  @Gerard: Als je denk dat de citaten van Uitdaging niet kloppen, kun je misschien even de gebedsbrief van 24-7 gebed hier posten. Voor de nuance zeg maar.

 7. Gerard says :

  @ Johan, zal ik doen
  @ de rest, ik weet niet wat er op Uitdaging staat, maar hierbij de tekst uit de gebedsbrief. Het is een hoop tekst, maar geeft ook meer uitleg bij het idee.
  ——————————————————————
  Beste mensen,

  Zoals jullie uit krant en tv hebben kunnen opmaken is de tweede Kamer akkoord gegaan met het EMS verdrag.
  Ook weten jullie vast wel dat Geert Wilders naar de rechter is gestapt omdat hij vindt dat een demissionair parlement zo’n ingrijpende beslissing niet mag nemen. Daar mogen we blij mee zijn.
  Want dit verdrag gaat zelfs tegen de grondwet in. (Zie artikel hieronder)
  Nou weet ik niet of jullie in de gaten hebben wat dit EMS verdrag inhoudt, maar bij mij zijn allerlei alarmbellen gaan rinkelen en ik ben op onderzoek uit gegaan.

  Het EMS verdrag legt ons land vast zodat we elk jaar vele miljarden moeten storten in een vast Europees hulpfonds. Miljarden die door verregaande bezuinigingen opgebracht moeten worden. Bovendien kan dat bedrag zomaar verzwaard worden, daar is onze toestemming niet eens voor nodig. Daar tekenen we voor.
  Er wordt ons dus een enorm juk opgelegd, waarvan we de grootte niet kunnen overzien en waar we niet vanaf kunnen komen. Europa krijgt het voor het zeggen in Nederland. Het EU verbond is akelig knellend geworden.

  Bidden jullie mee?
  Op 1 juni 2005 koos Nederland op wonderlijke wijze tegen de Europese grondwet!
  Een ingrijpen en bescherming van God.
  Zullen we déze 1 juni 2012, a.s. vrijdag, uitroepen tot een dag van vasten en gebed tot God, opdat Hij ons gaat redden uit de greep van de controle van de Europese Unie?
  We staan op een historisch kruispunt.
  De Tweede Kamer heeft al vóór het verdrag gestemd.
  Wilders heeft een proces tegen de Staat aangespannen.
  A.s. vrijdag is de uitspraak.

  Ik weet niet hoe God gaat ingrijpen.
  Ik weet alleen dat Hij onze enige uitkomst is!
  Nederland zal een land zijn voor onze God!

  Korte video over de betekenis van het EMS verdrag (3:51): http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM
  In het artikel hieronder meer informatie.

  Misschien kun je deze mail doorsturen aan je gebedsnetwerk, zodat zoveel mogelijk mensen gaan meebidden en vasten op 1 juni voor de toekomst van Nederland.

  Zegenrijke groet,
  Johan den Hartogh
  Dorien Knoors-van ’t Hoog
  24-7Gebed
  ——————————————————————————————-
  From: Arend Lammertink
  Date: 2012/5/22
  Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.
  To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal

  Geachte Voorzitter,
  Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.
  Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

  ARTIKEL 8
  Maatschappelijk kapitaal
  4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.
  ARTIKEL 10
  Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal
  1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.
  ARTIKEL 32
  Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten
  1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.
  2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
  a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
  b) overeenkomsten te sluiten;
  c) in rechte op te treden; en
  d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
  Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen.

  De grondwet bepaalt echter het volgende:
  Artikel 105
  1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.
  2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.
  3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.
  4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.
  Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:
  Artikel 91
  3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
  Artikel 92
  Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.
  Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:
  Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
  De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.
  Met vriendelijke groet,
  Ir. Arend Lammertink.
  [1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

  ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (2)
  Rudo de Ruijter
  22 mei 2012
  Er zijn nog meer punten, waarop het ESM-verdrag op zeer gespannen voet staat met de Nederlandse Grondwet.
  Artikel 49 Grondwet
  Zo eist het ESM, dat degene die verantwoordelijk is voor Financiën (onze Minister van Financiën) Gouverneur wordt in het ESM. Als Gouverneur moet hij de stabiliteit van de eurozone bevorderen. Artikel 49 van onze Grondwet verplicht hem echter tot een getrouwe invulling van zijn ministerschap. Dat Eurozone-de rol van Gouverneur en de nationale rol van minister van Financiën vaak zullen conflicteren spreekt vanzelf. De foutieve informatie die Minister de Jager de Kamer voorgespiegeld heeft over de gesuggereerde maar niet voorziene rol van de Kamer bij ESM-besluiten is typerend voor de spagaat waarin de minister belandt als dienaar van twee meesters.
  Artikel 19.1 Grondwet
  “Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Wanneer je weet, dat de overheidsbestedingen verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit, dan kun je op je vingers natellen, dat de miljarden die we moeten bezuinigen voor het ESM het verlies van werkgelegenheid betekent voor duizenden, tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden Nederlanders, al naar gelang de verliezen die het ESM zal lijden en/of de besluiten van de Gouverneurs het ESM kapitaal te verhogen.
  Verder is het ESM onderdeel van een desastreuse euro-politiek, die regeringen ook vanwege andere afspraken (bijv. terugdringen van de staatsschuld en beperking van de staatsbegroting) dwingt tot enorme bezuinigingen. Waarom deze drastische bezuinigingspolitiek geen logische oplossing is en zelfs totaal overbodig is kunt u lezen in ESM, een zwarte dag voor de democratie.
  22 mei 2012

  P.S.:
  Goed om te weten (toevoegingen die Arend Lammertink onder de aandacht brengt)
  http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php

  Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.
  […]
  Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.
  ‘Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde oordeel, ‘Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’ De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.
  Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere
  http://www.earth-matters.nl/60/4928/europa/Artikel%20printen

  In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers, die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren.
  Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:
  Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
  De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
  Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.
  Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.
  Dat is dus in feite dezelfde situatie als in Nederland. Ook de beslissingsbevoegdheid van de TK over de begroting wordt natuurlijk evenzo “structureel en duurzaam aangetast” en dat gaat dus in tegen artikel 150 van de grondwet. Zie ook:
  http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=46777&limit=15&limitstart=30&Itemid=120

  Euroverdrag gaat in tegen Grondwet
  Brussel gaat dus voortaan bepalen of de Miljoenennota door de beugel kan. In Artikel 91 van de Grondwet is echter opgenomen dat een verdrag dat ingaat tegen de Grondwet, met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Als er geen 100 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 50 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer zijn te vinden, dan mogen de rode potloden weer worden geslepen. De vraag is echter hoe de zittende partijen het er dan van af gaan brengen. Of krijgen wij, net als Italië en Griekenland ook een niet gekozen bankierskabinet?

  Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan de Tweede Kamer:
  http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf (als niet beschikbaar, hier een kopie)
  Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM
  Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

 8. Hendrik says :

  Tja… en als het ESM nou ‘ns HET middel is om de grote afgoderij van het grote geld en de geldzucht, met een nog grotere noodgang te laten omvallen? Moet je er dan nog steeds een vasten en bidden tegen uitroepen? Is dat dan geen poging om die afgoderij juist te steunen?
  Raar hoor.
  En dan vasten en vrij nemen om te bidden, neem ik aan. Da’s niet goed voor de economische groei.

 9. d says :

  Pittig, noem ook eens op wat progressieven allemaal wel en niet doen wat God wil. Alles op ethisch gebied komt dan sowieso aan de kant van Satan terecht. Israel kan dan ook niet veel goeds doen en verder wordt geld uitgegeven dat generaties later moet worden terugbetaald. Geef mij Wilders maar. Die noemt de problemen bij de naam. Wel eens meerdere keren in je leven beroofd/bedrogen/bestolen door lieve medelanders in R-dam? Dan gaan je ogen open!

 10. van Kerstenen says :

  Schrijft de Bijbel niet:

  Eerst de Jood en dan de Griek?

 11. Ernst says :

  @d – wat gek dat de grootste hang naar extreem rechts uit de uithoeken van ons land komt, dan. En, o ja, ik ben (in Amsterdam, misschien dat het verschil maakt) meerdere malen getild. Door alle soorten landers. Mijn ogen zijn open: ’t zijn allemaal net mensen. Echt!

 12. Pittig says :

  @ d

  Wel eens meerdere keren in je leven beroofd/bedrogen/bestolen door lieve medelanders in R-dam? Dan gaan je ogen open!

  Zo-zo, openlijk racist?

  Ben jij dan meerdere keren in je leven persoonlijk beroofd, bedrogen en bestolen door die “lieve medelanders”?

  Ik ken precies jouw soort taal uit de tijd dat ik in apartheids Zuid Afrika woonde. De zwarten waren het die steelden en hun rommel niet opruimden. De zwarten zijn het nog steeds die je op elke straathoek beroven. Ligt het dus aan zwarten? Of misschien aan de discriminatie van zwarten/Marokkanen door mensen als d en Geert Wilders?

  Zelfde geldt voor Marokkanen, Surinamers (20 jaar geleden!), Joden (60 jaar geleden)…

  En juist de islam verbiedt diefstal en bedrog! Maar roept Geert Wilders dan op tot het navolgen van de islamitische voorschriften? Nee, zijn moderne kruistocht (gefinancierd door extremisten uit aller landen) speelt gewoon volledig in op zulke gevoelens van angst en onveiligheid.

  Ik ken heel veel verhalen van mensen die ernstig zijn benadeeld door vele evangelische medelanders. Moeten mijn ogen dan ook open gaan en zal ik dan een partij oprichten tegen evangelischen?

  En wat is dan de oplossing? Brevik’s methode? Of zullen we ermee moeten leren leven? En hoe denk je dat we dan het beste met hun samen kunnen leven? Door ze uit te schelden en voor van alles en nog wat uit te maken? Geloof je serieus dat dat werkt? Of kweek je alleen maar meer extremisme en tegenstand? Is Geert Wilders niet een grote veroorzaker van moslim-extremisme wereldwijd?

 13. Pittig says :

  @ d

  En vergeet ook de Molukkers niet van 40 jaar geleden. En wat te denken van de zwaar gereformeerden! Die gaan ook in tegen onze moderne samenleving!

 14. Pittig says :

  @ Gerard

  Lijkt het nou zo of vereenzelvig jij God met onze grondwet? Is onze grondwet door Mozes van God zelf ontvangen of zo?

  Mag ik je deze profetie doorgeven: wie trouwt met de geest van de eeuw is in de volgende eeuw een weduwe. Vereenzelvig dus alsjeblieft niet God met onze grondwet en al helemaal niet met Geert Wilders.

  En besef ook dat onze rechtstaat heeft gezegd dat Geert Wilders er naast zat! Dus waar slaat je verhaal in vredesnaam op?

 15. mafchauffeur says :

  @Gerard: helder politiek/juridisch standpunt. Maar nu de vraag: hoe weet je zo zeker dat God pal achter dit standpunt staat? En/of: hoe weet je zo zeker dat God pal achter de Nederlandse Grondwet staat?

  Waarom zou God zo gehecht zijn aan de souvereiniteit van Nederland? Vanwege Bonifatius? Vanwege ons Protestantse Koningshuis? Vanwege onze gidsfunctie in liberaal-ethische kwesties?

  Zou het, heel misschien, ook zo kunnen zijn dat het God een hele grote worst is of beslissingen over Nederland democratisch in Den Haag worden genomen of (on)democratisch in Brussel/Straatsburg?

 16. Johan says :

  Even los van de manier waarop de bidders het formuleren, hebben ze m.i. wel een punt, nl. dat het ESM-verdrag zwaar problematisch is. Een blanco cheque voor corrupte landen die niet goed met geld en macht omgaan, en bovendien een orgaan dat niet democratisch controleerbaar en niet juridisch aanspreekbaar is.

 17. van Kerstenen says :

  Laten we asjeblieft hier niet de discussie gaan voeren of het ESM-verdrag wel of niet goed is, schokkend vind ik wel dat mensen God klakkeloos voor hun karretje spannen, en daar zelfs een of andere gebedsorganisatie voor misbruiken.

  Ik kan mij herinneren dat Jezus ook eens met een dergelijk probleem te maken had. De Farizeeën vroegen zich af of ze geld moesten storten in een Romeins Oorlogsfonds, van een ‘ongrondwettelijke’ bezetter. Jezus antwoordde daarop: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

 18. afolus says :

  @Gerard
  Kijk, van zo’n tekst van Van Kerstenen kun je wat leren.
  Alleen lezen helpt al maar… je mag er natuurlijk ook bij bidden! 😉

 19. Johan says :

  @Van Kerstenen: Waarom zou die discussie niet gevoerd mogen worden? Lijkt me heel relevant met oog op de verkiezingen.

  Gebedsorganisaties betrekken God per definitie bij dingen, dat is hun aard. 😉

 20. rob says :

  @Pittig

  Is Geert Wilders niet een grote veroorzaker van moslim-extremisme wereldwijd?

  Hier valt mijn bek ook even van open, vanwege deze ongenuanceerde uitspraak van je ala Wilders (of nog erger)
  Ik geef je gelijk in je gedachtengang dat het niet vruchtbaar is om bevolkingsgroepen weg te zetten als crimineel, de bron v alle ellende.

  Overigens zien extreem islamitische mensen vrouwen die naar school willen gaan ook als een bedreiging.
  (bron: artikel in AD over een vrouw die angst opzijzette voor repressailles en haar dorp v electriciteit heeft voorzien etc).
  het gebeurt daar regelmatig dat vrouwen die te geemancipeerd zijn overgoten worden met zuur.
  deze vrouw gaat tegen de angst in en trekt haar dappere plan, en roept vrouwen toch op naar school te gaan, en zich niet te laten lijden door angsten.

  Hoe meer vrouwen dapper durven worden, hoe beter het is.

  Hoe meer partijen aan angst en terreur toegeven, hoe moeilijker te doorbreken.

  Moslimextremisme in de schoenen v Wilders schuiven is net zo dom als criminaliteit in de schoenen v zwarten schuiven.

  Extremisme is een groot maatschappelijk probleem voor de landen waar het speelt, en waar het ook is ontstaan. Het gaat ook vooral om macht, denk ik..
  Machtsmisbruik is van alle tijden en van alle volken in alle soorten en maten.

  Ik denk toch dat machtsmisbruikers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden, want wie dwingt ze te doen wat ze doen?
  Waarom zou je een weerloze vrouw of een kind willen vermoorden?
  is dat de schuld van Wilders, het kapitaal of het kjind zelf?
  Wat een gezwets.

 21. rob says :

  @Pittig
  Voor jou, valt er nog iets te lachen 🙂

 22. Ds Dre says :

  Het heeft niets met racisme te maken dat je de feiten noemt dat de criminaliteit onder “marokaanse” jongeren aanmerkelijk hoger is dan onder “nederlandse” jongeren. Ik zet het tussen haakjes want de meeste zijn in Nederland geboren.
  Ik ben blij dat ik niet meer in het centrum van R’dam werk en ook niet naast de Bijlmer. Ik woon nu in een heerlijk rustig dorp. Helaas inmiddels wel berooft via een woekerpolis aangesmeerd door zeer nette Nederlandse heren via een product van Nederlandse bodem en via de belastingen om zeer nette heren bankieren te blijven subsidiëren. Het voelt toch anders een blauwe enveloppe dan een mes in je rug maar het effect is bij de eerste toch stukken nadeliger in de portemonnee dan de laatste.

 23. Ds Dre says :

  De godfather was geweldadiger, maar dit is echt crimineel

 24. van Kerstenen says :

  Pff, geef Wilders ook niet te veel eer heren..

  @Johan
  Die discussie is zeker relevant. Als ondernemer heb ik Zuid-Europa als afzetmarkt graag binnen de euro en unie en ben daarom voor een goed noodfonds. Maar ik kom op Goedgelovig om te genieten van de dwaasheid van mijn geloof, en niet om me op te winden over mijnheer Wilders of om de crisis op te lossen.

  En bidden doe ik om mij in het mysterie van God te verdiepen, en niet om God een college politicologie te geven.

 25. Pittig says :

  @ rob

  Je weet toch ook wel dat er zoiets als “uitdagen” of “op iemands tenen gaan staan” bestaat? Door zo hard tegen de islam in te gaan, zorg je dat ze zich gaan verzetten. Wilders doet hard zijn best om alle vooroordelen van moslim-extremisten te bevestigen en ze vele argumenten in handen te geven voor hun discussies met gematigde moslims.

  Het is een algemene regel dat mensen die eerst gematigd zijn door allerlei aanvallen toch extremer worden. Denk bijvoorbeeld aan het sterk verdeelde Amerika dat door een aanslag ineens heel eensgezind werd en iedereen daarna allemaal rechten en levens op wilde offeren.

  Een voormalig CIA officier die de levensverhalen van 500 individuele terroristen heeft bestudeerd zegt over hun motivatie:

  What he discovers is that terrorists are most likely to be motivated not by disadvantage but by a sense of moral disgust.

  He sets out four stages by which this radicalisation normally happens.

  It is sparked when the individual reacts to stories of Muslim suffering around the world with moral outrage. Some of those who feel outraged will progress to the second stage, in which they interpret that suffering in the context of a wider Manichaean war between Islam and the West.

  Of those who take that view, a minority will progress to the third stage, in which their smouldering resentment will be fuelled by bad personal experiences in western countries, such as discrimination, inequality or just an inability to get on despite good qualifications.

  Of those who undergo these three stages, fewer undergo the fourth, in which the individual joins a circle of friends which becomes like a family closed to the outside world, which shuts out the critical thinking which might challenge the radical worldview. They read, listen to and watch only material which stokes their view of the world and prepares them for action and, in some cases, the murder of innocents.

  Bron: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/19834/tackling_the_real_causes_of_islamic_extremism.html

  Dat zijn de feiten. Wat Wilders doet is een bijdrage leveren aan al die punten!!!

  Ik heb dat in Zuid Afrika heel vaak gezien. Zeg dag in dag uit tegen een zwarte (of voor Nederland: Marokkaan) dat hij minderwaardig, gevaarlijk en vol idiote ideeën zit en je creëert echt eigenhandig een crimineel en een terrorist! Hetzelfde bij kinderen: zeg maar elke dag tegen een kind dat het een nietsnut is en er zal niets uit het kind komen!

  Tot slot nog een vraag: Is in jouw idee over de mens de dader altijd 100% verantwoordelijk voor zijn of haar daden? Hebben omstandigheden, ouders, cultuur, opvoeding, vrienden, leeftijd, genen, psychische ziekten daar niets mee te maken?

 26. rob says :

  @Pittig

  Het is een algemene regel dat mensen die eerst gematigd zijn door allerlei aanvallen toch extremer worden. Denk bijvoorbeeld aan het sterk verdeelde Amerika dat door een aanslag ineens heel eensgezind werd en iedereen daarna allemaal rechten en levens op wilde offeren.

  Extremisten zijn een gevaar voor hun eigen bevolking. Die lijden nog het meest.
  Dus je vlieger gaat niet op, dat druk v buitenaf de boel erger maakt.

  Je chargeert behoorlijk met je opmerking dat ik de mens voor 100% verantwoordelijk acht, terwijl je zelf het extremisme volledig op de nek van Wilders schuift. (dat betekent dat je de extremist 0,0 % verantwoordelijk acht voor zijn eigen daden.

  Het is juist de onderdrukking van de zwakken die maakt dat extremisten anders zijn dan onderdrukte zwarten.

  Aangezien extremistische islamieten hier in de minderheid zijn, zou je volgens jouw visie kunnen verwachten dat juist hietr het “onderdrukte” extremisme zou groeien.

  Onderdrukkende extremisten zien als slachtoffer is echt een volledige omdraaiing vd feiten.
  Bizar.
  Ik denk wel eens dat dit idee, (voor alle slechtheid is een zielige verklaring) jouw wereldbeeld een stuk vriendelijker maakt.
  Maar ik vind dat jij jezelf hiermee voor de gek houdt.
  Bovendien is het absoluut haatdragend tegenover een Wilders om hem het complete extremisme in de schoenen te schuiven.
  Denk je echt dat ze afhankelijk zijn van wat Wilders denkt?

  Het geloof geeft ze een format, een excuus, zoals dat tijdens de kruistochten door christenen ook gebeurd is.
  Was een islamitisch leider de schuld vd kruistochten?
  (we draaien even de rollen compleet om, dan voel je misschien beter aan wat ik bedoel.) Of ging het gewoon om macht.

 27. bramvandijk says :

  @Pittig

  Tot slot nog een vraag: Is in jouw idee over de mens de dader altijd 100% verantwoordelijk voor zijn of haar daden? Hebben omstandigheden, ouders, cultuur, opvoeding, vrienden, leeftijd, genen, psychische ziekten daar niets mee te maken?

  @rob

  Je chargeert behoorlijk met je opmerking dat ik de mens voor 100% verantwoordelijk acht, terwijl je zelf het extremisme volledig op de nek van Wilders schuift. (dat betekent dat je de extremist 0,0 % verantwoordelijk acht voor zijn eigen daden.

  Ik geloof niet zo in extremen. Natuurlijk is er niemand 100% verantwoordelijk voor zijn haar daden, zij het goede zij het slechte daden. Maar tegelijkertijd is het wel degelijk zo dat twee personen met (min of meer) dezelfde achtergrond en ontwikkeling en ervaringen toch een ander pad kunnen kiezen.

  Lees bijvoorbeeld deze zin maar goed als het gaat om het proces waarin iemand een terrorist wordt:

  Of those who undergo these three stages, fewer undergo the fourth

  Dus ja, er is een individuele verantwoordelijkheid en ja, er is ook een collectieve verantwoordelijkheid van hoe wij als samenleving ons opstellen tegenover moslims, allochtonen en andere minderheden. Die twee verantwoordelijkheden hoeven elkaar niet uit te sluiten.

  (Klein bruggetje naar een discussie die hier ook vaker gevoerd is: net zoals de verantwoordelijkheid van mensen zelf voor het kwaad niet betekent dat god hierin zelf helemaal geen verantwoordelijkheid meer heeft 😉 )

 28. joost says :

  pittig

  Tot slot nog een vraag: Is in jouw idee over de mens de dader altijd 100% verantwoordelijk voor zijn of haar daden? Hebben omstandigheden, ouders, cultuur, opvoeding, vrienden, leeftijd, genen, psychische ziekten daar niets mee te maken?

  Is dat soms bedoeld als verzachtende omstandigheid voor Geert Wilders? 🙂
  Ik ben het met rob eens dat je niet kan stellen dat Wilders verantwoordelijk is voor moslim extremisme.
  Dat vind ik echt veel te kort door de bocht. (ongeveer van het zelfde level als de joden de schuld geven voor de kruisiging van jezus.)
  joost